Podmínky pro další produkty

Google může občas zpřístupnit jeden nebo více produktů nebo služeb Google označovaných jako „další produkty“ nebo „další služby“ v zákazníkově smlouvě o používání služby G Suite, smlouvě o používání Cloud Identity nebo smlouvě o pronájmu (dále jen „smlouva“). Pro účely těchto podmínek pro další produkty budou takové produkty nebo služby souhrnně označovány jako „další produkty“.

Pokud zákazník nebo libovolný koncový uživatel používá kterékoli další produkty, souhlasí zákazník s těmito podmínkami pro další produkty, které budou začleněny do příslušné smlouvy. Pokud zákazník nebo libovolný koncový uživatel používá kterékoli takové další produkty, souhlasí zákazník také se všemi samostatnými smluvními podmínkami platnými pro takové produkty (dále jen „smluvní podmínky“), které jsou uvedeny níže. Každé smluvní podmínky budou tvořit samostatnou smlouvu a nejsou řízeny příslušnou smlouvou ani do ní začleněny.

Pokud si zákazník nepřeje povolit žádné další produkty nebo pokud jednáte jménem zákazníka, ale nemáte nezbytné oprávnění zákazníka k těmto podmínkám pro další produkty nebo kterýmkoli příslušným smluvním podmínkám zavázat, takové další produkty deaktivujte prostřednictvím funkce služeb.

 1. Definice. Všechny termíny používané v těchto smluvních podmínkách pro další produkty mají významy, které jsou pro ně definovány v příslušné smlouvě, pokud zde není definováno nebo stanoveno jinak.
 2. Příslušné smluvní podmínky. Další produkty se budou řídit podmínkami pro další produkty a všemi příslušnými smluvními podmínkami a zákazník zodpovídá za to, aby jeho koncoví uživatelé takové smluvní podmínky dodržovali. Podmínky pro další produkty a všechny příslušné smluvní podmínky se nacházejí na adrese http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=cs&answer=181865 (nebo na jiné adrese, kterou společnost Google poskytne) a mohou být společností Google občas aktualizovány nebo změněny.
 3. Dostupnost. Další produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích.
 4. Technická podpora. Zákazník zodpovídá za reagování na dotazy koncových uživatelů ohledně používání dalších produktů zákazníkem nebo koncovými uživateli. Společnost Google poskytuje služby technické podpory pro další produkty pouze v rozsahu popsaném v příslušných smluvních podmínkách a nebude pro další produkty poskytovat jinou technickou podporu, pokud s tím společnost Google nevyjádří písemný souhlas.
 5. Soulad se zákonnými nařízeními. Zákazník souhlasí s tím, že svým koncovým uživatelům bude poskytovat další produkty v souladu se všemi platnými právními předpisy včetně zákonů o ochraně soukromí a dat, amerického zákona o ochraně práv a soukromí rodin ve školství z roku 1974 (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), zákona o ochraně mládeže na internetu (Children's Internet Protection Act, CIPA) a zákona o ochraně soukromí mládeže na internetu z roku 1998 (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA).
 6. Zákazníkův přístup k datům koncových uživatelů. Zákazník může mít možnost přístupu, sledování, smazání, opravy, exportu, použití nebo zveřejnění dat poskytnutých koncovými uživateli nebo s nimi souvisejících v kontextu dalších produktů nebo deaktivovat účty koncových uživatelů pro další produkty. Zákazník do maximální možné míry svých možností poskytne koncovým uživatelům relevantní informace a usnadní uplatňování všech souvisejících práv koncových uživatelů v rámci zákonů o ochraně soukromí nebo údajů. Pokud Google obdrží jakoukoli žádost od koncového uživatele týkající se zákazníkova zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s jakýmkoli z dalších produktů, doporučí koncovému uživateli, aby svou žádost zaslal zákazníkovi, a zákazník bude zodpovídat za reakci na žádost.
 7. Souhlas koncového uživatele. S výjimkou případů týkajících se koncových uživatelů popsaných v sekci 8 (Souhlas rodičů) zákazník před tím, než koncovým uživatelům umožní přístup k dalším produktům nebo jejich používání, musí od těchto koncových uživatelů získat a udržovat souhlas se shromažďováním a používáním jejich osobních údajů ve spojení s dalšími produkty.
 8. Souhlas rodičů. Než zákazník umožní koncovým uživatelům do věku 16 let (nebo jiného minimálního věku stanoveného příslušných členským státem Evropské unie), kteří jsou obyvateli Evropského hospodářského prostoru, nebo kterýmkoli jiným koncovým uživatelům do věku 18 let přístup k dalším produktům, musí získat souhlas rodičů se shromažďováním a používáním osobních údajů ve spojení s těmito dalšími produkty.
 9. Google Pay. Účet služby Google Pay založený koncovým uživatelem je osobním účtem tohoto koncového uživatele a vztahují se na něj rozsáhlé zákonné požadavky a omezení. Zákazník sice může pozastavit přístup koncového uživatele k jeho účtu služby Google Pay, ale nesmí tento účet koncového uživatele používat ani provádět žádné změny údajů uvedených v tomto účtu. Zákazník může mít přístup k údajům v účtu služby Google Pay koncového uživatele pouze za předpokladu dodržení zásad ochrany soukromí služby Google Pay a zásad ochrany soukromí stanovených zákazníkem.
 10. Vrácení peněz za placené služby. Pokud zákazník deaktivuje další produkt, za který zákazník nebo koncový uživatel zaplatili, společnosti Google nevznikne povinnost vrátit zákazníkovi nebo kterémukoli z koncových uživatelů peníze za nevyužité placené produkty. Zákazník je povinen společnost Google zbavit odpovědnosti za všechny závazky, škody, ztráty a náklady (včetně nákladů na mimosoudní vyrovnání a přiměřených právních poplatků), které mohou vzniknout z nároku koncového uživatele týkajícího se vrácení peněz za placené produkty.
 11. Oddělitelnost. V případě, že kterákoli část těchto podmínek pro další produkty bude shledána nevymahatelnou, zbytek podmínek pro další produkty zůstane v plné platnosti a účinnosti.
 12. Úpravy. Společnost Google může znění těchto podmínek pro další produkty příležitostně upravit.
 13. Výklad protichůdných smluvních podmínek. V případě jakéhokoli konfliktu nebo nesrovnalosti mezi těmito podmínkami pro další produkty a zbytkem platné smlouvy je směrodatná smlouva. V případě jakéhokoli konfliktu nebo nesrovnalosti mezi těmito podmínkami pro další produkty a jakýmikoli platnými smluvními podmínkami jsou směrodatné smluvní podmínky.