Dodatečné smluvní podmínky pro další služby

Zákazník uzavírající tuto smlouvu (dále jen „zákazník“) si registruje služby (jak jsou definovány v podmínkách smlouvy o používání služby G Suite, dále „smlouva o používání služby G Suite“) nebo již dříve uzavřel smlouvu o používání služby G Suite týkající se těchto služeb se společností Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. nebo Google Australia Pty Ltd (dále jen „Google“). Společnost Google může (nad rámec služeb) prostřednictvím ovládacího panelu v doméně zákazníka příležitostně zpřístupnit další aplikace Google („další služby“). Použitím takových dalších služeb zákazník vyjadřuje svůj souhlas s dodatečnými podmínkami uvedenými níže („dodatečné podmínky“). V případě, že si zákazník nepřeje povolit žádnou z dalších služeb nebo jako subjekt nedisponujete oprávněními potřebnými k tomu, abyste zákazníka zavázali k dodržování těchto dodatečných podmínek, deaktivujte prosím v ovládacím panelu veškeré další služby. Pojmy, které nejsou definovány v tomto dokumentu, mají význam vymezený ve smlouvě o používání služby G Suite.

 1. Není předmětem smlouvy o používání služby G Suite. Další služby se neřídí smlouvou o používání služby G Suite, ale pouze příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google pro danou službu. Informace o dalších službách včetně odpovídajících smluvních podmínek jsou umístěny na následující adrese: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=cs&answer=181865 (nebo na jiné adrese, kterou společnost Google poskytne).
 2. Používání znamená přijetí. Použití kterékoli z dalších služeb koncovým uživatelem znamená, že zákazník přijímá Smluvní podmínky společnosti Google pro danou další službu.
 3. Aktivace a deaktivace dalších služeb. Zákazník může kteroukoli z dalších služeb kdykoli aktivovat či deaktivovat v ovládacím panelu.
 4. Budoucí služby. Google může nabídnout jiné další služby, které momentálně nejsou zmíněny na adrese URL uvedené v Části 1 a ke kterým společnost Google dosud nestanovila Smluvní podmínky. Jakmile budou takové budoucí další služby dostupné, budou zákazníkovi nabídnuty v rámci těchto dodatečných podmínek.
 5. Dostupnost. Některé z dalších služeb nemusejí být dostupné ve všech zemích.
 6. Technická podpora. Společnost Google nebude k dalším službám poskytovat služby technické podpory. Za řešení dotazů a stížností koncových uživatelů v souvislosti s používáním dalších služeb zákazníkem nebo jeho koncovými uživateli zodpovídá zákazník. Společnost Google poskytuje služby technické podpory k dalším službám výhradně prostřednictvím příslušného centra nápovědy pro daný produkt, které je přístupné na adrese http://www.google.com/support/ (nebo na jiné adrese, kterou společnost Google poskytne).
 7. Požadavky třetích stran. Za odezvu na požadavky třetích stran, které se vztahují k dalším službám, zodpovídá zákazník, pokud není v příslušných Smluvních podmínkách ke konkrétní další službě uvedeno jinak. Společnost Google neposkytuje zákazníkům podporu při řešení takových požadavků třetích stran.
 8. Soulad se zákonnými nařízeními. Zákazník zodpovídá za zajištění toho, že jeho koncoví uživatelé dodrží u jednotlivých dalších služeb příslušné smluvní podmínky společnosti Google. Zákazník souhlasí s tím, že svým koncovým uživatelům bude poskytovat další služby v souladu se všemi příslušnými zákony a nařízeními včetně amerického zákona o ochraně práv a soukromí rodin ve školství z roku 1974 (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), zákona o ochraně mládeže na internetu (Children's Internet Protection Act, CIPA) a zákona o ochraně soukromí mládeže na internetu z roku 1998 (Children's Online Privacy Protection Act, CORPA).
 9. Ochrana soukromí. Zákazník může mít možnost přístupu, sledování, použití nebo zveřejnění dat poskytovaných koncovými uživateli v rámci těchto dalších služeb a také možnost deaktivovat koncovým uživatelům účty těchto dalších služeb. Zákazník upozorní koncové uživatele, že má možnost takové kroky podniknout.
 10. Souhlas rodičů. Než zákazník umožní koncovým uživatelům mladším 18 let používat další služby, získá souhlas jejich rodičů se shromažďováním a používáním osobních informací v těchto službách.
 11. Google Checkout. Účet služby Google Checkout založený koncovým uživatelem je osobním účtem tohoto koncového uživatele a vztahují se na něj rozsáhlé zákonné požadavky a omezení. Zákazník sice může pozastavit přístup koncového uživatele k jeho účtu služby Checkout, ale nesmí tento účet koncového uživatele používat ani provádět žádné změny údajů uvedených v tomto účtu. Zákazník může mít přístup k údajům v účtu služby Checkout koncového uživatele pouze za předpokladu dodržení zásad ochrany soukromí služby Checkout a zásad ochrany soukromí stanovených zákazníkem.
 12. Vrácení peněz za placené služby. Pokud zákazník deaktivuje další službu, za kterou zákazník nebo koncový uživatel zaplatili, společnosti Google nevznikne povinnost vrátit zákazníkovi nebo kterémukoli z koncových uživatelů peníze za nevyužité placené služby. Zákazník je povinen odškodnit a chránit společnost Google před všemi závazky, škodami, ztrátami, výdaji a náklady (včetně nákladů na mimosoudní vyrovnání a přiměřených poplatků právnímu zástupci), které mohou vzniknout z nároku koncového uživatele na vrácení peněz za takové placené služby.
 13. Společnost Google je zpracovatelem dat. V příslušných případech strany souhlasí, že společnost Google je zpracovatelem a zákazník je správcem dat, pokud jde o osobní data koncových uživatelů obsažené v dalších službách pro doménu zákazníka.
 14. Umístění dat. Jako součást poskytovaných dalších služeb může společnost Google uchovávat a zpracovávat osobní data, jež byly poskytnuty prostřednictvím těchto služeb ve Spojených státech amerických nebo kterékoli jiné zemi, ve které společnost Google nebo její zástupci udržují zařízení.
 15. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení těchto dodatečných podmínek bude shledáno nevymahatelným, zůstává u zbylé části dodatečných podmínek zachována plná platnost a účinnost.
 16. Úpravy. Společnost Google může znění těchto dodatečných podmínek příležitostně upravit.