Smlouva o úrovni poskytovaných služeb ve službě G Suite

Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve službě G Suite. Během smluvního období příslušné smlouvy o poskytování služby G Suite (případně předchozích verzí smlouvy o používání služby G Suite) (dále jen „smlouva“) bude webové rozhraní pokrytých služeb G Suite funkční a bude zákazníkovi v každém kalendářním měsíci k dispozici nejméně po 99,9 % času (dále jen „smlouva SLA služby G Suite“). Pokud společnost Google nesplní podmínky smlouvy SLA služby G Suite a zároveň zákazník splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, získá zákazník nárok na níže popsané kredity na služby. Tato smlouva SLA služby G Suite představuje jediný a výhradní prostředek nápravy ve prospěch zákazníka v případě neplnění smlouvy SLA služby G Suite ze strany společnosti Google.

Definice. Ve smlouvě SLA služby G Suite platí následující definice.

Zákazník si musí servisní kredit vyžádat. Chce-li zákazník čerpat některý z výše popsaných servisních kreditů, musí svůj nárok oznámit společnosti Google (nebo, pokud si zákazník objednal služby od distributora, může o tom uvědomit distributora, který musí uvědomit společnost Google) do třiceti dnů od vzniku nároku zákazníka na servisní kredit. Nesplněním tohoto požadavku nárok zákazníka na servisní kredit zaniká. Zákazníci, kteří si služby objednali u distributora, obdrží příslušné servisní kredity od distributora jménem společnosti Google.

Maximální servisní kredit. Souhrnné maximální množství servisních kreditů, které společnost Google zákazníkovi vystaví (nebo, pokud si zákazník služby objednal u distributora, které zákazníkovi vystaví distributor jménem společnosti Google) za všechny výpadky, k nimž dojde v jednom kalendářním měsíci, nesmí přesáhnout patnáct dnů poskytování služby přidaných ke smluvnímu období (nebo hodnotu 15 dnů poskytování služby v podobě peněžního kreditu připsaného na měsíční účet zákazníka). Servisní kredity nelze směnit ani převést na peněžní částky s výjimkou těch případů, kdy zákazník využívá měsíční fakturační tarif společnosti Google.

Výjimky ze smlouvy SLA služby G Suite. Smlouva SLA služby G Suite se nevztahuje na žádné služby, které tuto smlouvu SLA služby G Suite výslovně vylučují (jak je uvedeno v dokumentaci takových služeb), ani na jakékoli potíže s výkonem: (i) způsobené faktory, jež jsou popsány ve smlouvě v části Vyšší moc; nebo (ii) způsobené vybavením zákazníka nebo třetí strany, případně jejich kombinací (které primárně nejsou pod kontrolou společnosti Google).