Zásady přijatelného užívání služby G Suite

Užívání služeb podléhá těmto zásadám přijatelného užívání.

Pojmy, na které je v textu odkazováno, ale nejsou výslovně definovány v tomto dokumentu, mají význam, který pro ně byl stanoven v příslušné smlouvě (dále jen „smlouva“) mezi zákazníkem, distributorem nebo jiným autorizovaným uživatelem (dále jen „vy“) a společností Google.

Souhlasíte s tím, že služby nebudete využívat pro následující účely a nepovolíte ani žádné třetí straně, aby je tímto způsobem využívala:

Pokud používáte službu G Suite pro vzdělávání, zavazujete se využívat služby nebo další služby, které jsou dostupné koncovým uživatelům, pouze pro vzdělávací účely, a to v souladu s oprávněními, která vám udělila vaše škola. Než vaše škola umožní koncovým uživatelům mladším 18 let používat další služby, musí získat souhlas rodičů se shromažďováním a použitím osobních údajů v těch službách, ke kterým umožňuje koncovým uživatelům přístup.

Porušení zásad přijatelného užívání může vést k pozastavení nebo i ukončení služeb v souladu se smlouvou.