תנאים למוצרים נוספים

Google עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת מוצר ו/או שירות אחד או יותר של Google, שנקראים "מוצרים נוספים" או "שירותים נוספים" ב'הסכם G Suite', ב'הסכם Cloud Identity' או ב'הסכם ההעסקה' של 'הלקוח' (להלן 'הסכם', במקרים הרלוונטיים). לצורך ה'תנאים למוצרים הנוספים' המפורטים כאן, מוצר/ים ו/או שירות/ים כאלה יכונו ביחד 'מוצרים נוספים'.

אם 'הלקוח' או 'משתמש קצה' משתמשים ב'מוצרים נוספים', 'הלקוח' מסכים לאותם 'תנאים למוצרים נוספים', שיהוו חלק מה'הסכם' הרלוונטי. אם 'הלקוח' או 'משתמש קצה' משתמשים ב'מוצרים נוספים' מסוג זה, 'הלקוח' מסכים גם לכל התנאים וההגבלות הנפרדים שחלים על המוצרים האלה (להלן 'התנאים וההגבלות' של כל אחד מהם), כמתואר בהמשך. לצורך הבהרה, 'התנאים וההגבלות' שחלים על כל מוצר יהוו הסכם נפרד, והם אינם כפופים ל'הסכם' הרלוונטי ולא מהווים חלק ממנו.

אם 'הלקוח' לא מעוניין להפעיל 'מוצרים נוספים', או אם פעלת בשמו של 'הלקוח' אך אין לך ההרשאה הנדרשת להתחייב בשם 'הלקוח' ל'תנאים למוצרים הנוספים' או ל'תנאים והגבלות' הרלוונטיים, עליך להשבית את 'המוצרים הנוספים' באמצעות הפונקציונליות של ה'שירותים'.

 1. הגדרות. כל המונחים המופיעים במירכאות יחידות ב'תנאים למוצרים הנוספים' האלה יפורשו לפי המשמעות שניתנה להם ב'הסכם' הרלוונטי, אלא אם כן הוגדר או צוין אחרת במסמך הזה.
 2. תנאים והגבלות רלוונטיים. 'המוצרים הנוספים' יהיו כפופים ל'תנאים למוצרים הנוספים' ולכל ה'תנאים וההגבלות' הרלוונטיים. באחריות 'הלקוח' לוודא ש'משתמשי הקצה' שלו מצייתים ל'תנאים והגבלות' האלה. 'המוצרים הנוספים' וכל 'התנאים וההגבלות' הרלוונטיים נמצאים בכתובת http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=iw&answer=181865 (או בכתובת אתר אחרת ש-Google תספק). Google עשויה לעדכן או לשנות אותם מעת לעת.
 3. זמינות. ייתכן ש'מוצרים נוספים' לא יהיו זמינים בכל המדינות.
 4. תמיכה טכנית. באחריות 'הלקוח' להשיב לשאלות של 'משתמשי הקצה' בקשר לשימוש שלו או שלהם במוצרים הנוספים'. Google מספקת שירותי תמיכה טכנית בנושאים הקשורים ל'מוצרים הנוספים' אך ורק לפי המתואר ב'תנאים והגבלות' הרלוונטיים. Google לא תספק תמיכה טכנית מעבר לכך בנושאים הקשורים ל'מוצרים הנוספים', אלא אם כן היא תסכים לכך בכתב.
 5. ציות לחוקים. 'הלקוח' מסכים לספק 'מוצרים נוספים' ל'משתמשי הקצה' שלו תוך ציות לכל החוקים והתקנות החלים, לרבות החוקים להגנה על הפרטיות ועל הנתונים, החוק לזכויות חינוך ופרטיות במשפחה (FERPA) משנת 1974, החוק להגנה על ילדים באינטרנט (CIPA) וחוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA) משנת 1998.
 6. גישת 'הלקוח' לנתונים של 'משתמשי הקצה'. ייתכן שהלקוח יוכל לגשת לנתונים ששייכים ל'משתמשי הקצה' או שנוגעים להם, ושנמצאים בהקשר של 'מוצרים נוספים'. מכאן, ייתכן שהוא יוכל לעקוב אחרי הנתונים האלה, להשתמש בהם, למחוק, לתקן, לייצא או לחשוף אותם. ייתכן ש'הלקוח' יוכל גם להשבית את 'המוצרים הנוספים' בחשבונות של 'משתמשי קצה'. ככל של'לקוח' יהיו יכולות כאלה, הוא יספק ל'משתמשי הקצה' את המידע הרלוונטי ויאפשר להם לממש את הזכויות הרלוונטיות שמגיעות להם מתוקף החוקים להגנה על הפרטיות או על נתונים. אם Google תקבל בקשה מ'משתמש קצה' שקשורה לעיבוד המידע האישי שלו/שלה על ידי 'הלקוח' בהקשר ל'מוצרים נוספים' כלשהם, Google תמליץ ל'משתמש הקצה' לשלוח את הבקשה ל'לקוח'. באחריות 'הלקוח' להשיב לבקשות כאלה.
 7. הסכמת משתמשי הקצה. למעט בכל הקשור ל'משתמשי הקצה' המתוארים ב'סעיף 8' ('הסכמת ההורים'), אם 'הלקוח' מעוניין לאפשר ל'משתמשי קצה' לגשת ל'מוצרים הנוספים' או להשתמש בהם, עליו לקבל תחילה ולשמר בהמשך את הסכמתם לאיסוף המידע האישי שלהם ולשימוש בו בקשר לאותם 'מוצרים נוספים'.
 8. הסכמת ההורים. אם 'הלקוח' מעוניין לאפשר ל'משתמשי קצה' מתחת לגיל 16 (או לגיל המינימלי שנקבע במדינת האיחוד האירופי הרלוונטית) שגרים באזור הכלכלי האירופי, או ל'משתמשי קצה' אחרים מתחת לגיל 18, לגשת ל'מוצרים הנוספים' או להשתמש בהם, על 'הלקוח' לקבל תחילה את הסכמת הוריהם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו בקשר ל'מוצרים הנוספים'.
 9. Google Pay. חשבון Google Pay שנפתח על ידי 'משתמש קצה' הוא החשבון האישי של 'משתמש הקצה' והוא כפוף לדרישות ולאיסורים הכוללים שנקבעו בחוק. אמנם 'הלקוח' יכול להשעות גישה של 'משתמש קצה' לחשבון Google Pay שלו, אך 'הלקוח' אינו רשאי להשתמש בחשבון Google Pay של 'משתמש קצה' או לערוך שינויים במידע הקיים בחשבון Google Pay כזה. 'הלקוח' רשאי לגשת למידע בחשבון Google Pay של 'משתמש קצה' רק בהתאם למדיניות הפרטיות של Google Pay ולמדיניות הפרטיות של 'הלקוח'.
 10. החזר על שירותים בתשלום. אם 'הלקוח' ישבית 'מוצר נוסף' שהוא או 'משתמש קצה' שילמו בעבורו, Google לא תחויב לתת החזר כספי ל'לקוח' ו/או ל'משתמש הקצה' עבור שירותים בתשלום שלא נעשה בהם שימוש. 'הלקוח' ישפה את Google מפני כל חבות, נזק, הפסד, הוצאה ועלות (לרבות עלויות במסגרת הסדר ושכר טרחה סביר) ככל שייגרמו כתוצאה מתביעותיו של 'משתמש הקצה' בקשר להחזרים כספיים עבור השירותים בתשלום.
 11. הפרדת סעיפי ההסכם. אם ייקבע שלא ניתן לאכוף חלק כלשהו מ'התנאים למוצרים הנוספים', החלק הנותר של 'התנאים למוצרים הנוספים' יישאר בתוקף ויחול במלואו.
 12. שינויים. Google עשויה לשנות מעת לעת את 'התנאים למוצרים הנוספים' האלה.
 13. פרשנות של תנאים סותרים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין 'התנאים למוצרים הנוספים' לבין שאר סעיפי 'ההסכם' הרלוונטי, 'ההסכם' הוא שיקבע. במקרה של סתירה או אי התאמה בין ה'תנאים למוצרים הנוספים' לבין 'תנאים והגבלות' רלוונטיים אחרים, ה'תנאים וההגבלות' הם שיקבעו.