תנאים והגבלות נוספים ל'שירותים נוספים'

ה'לקוח' שמסכים לתנאים אלו ("לקוח") חותם (או חתם בעבר) על 'הסכם ‏G Suite‏' ("הסכם ‏G Suite‏") עבור 'שירותים' (כפי שמוגדרים במסגרת התנאים של 'הסכם G Suite') עם ‎Google Inc.‎‏,‏ Google Ireland Limited‏,‏ Google Commerce Limited‏,‏ ‎Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎ או Google Australia Pty Ltd (לפי העניין, "Google"). מדי פעם, Google עשויה לספק אפליקציות Google נוספות (מעבר ל'שירותים') בלוח הבקרה של הדומיין של הלקוח ('שירותים נוספים'). בשימוש ב'שירותים נוספים' אלה, ה'לקוח' מסכים לתנאים הנוספים שבהמשך ("תנאים נוספים"). אם ה'לקוח' אינו מעוניין להפעיל 'שירותים נוספים' אלו בחלקם או במלואם, או אם אתה פועל מטעם ה'לקוח' ואינך מורשה לאשר את 'התנאים הנוספים' האלו בשם ה'לקוח', השבת את 'השירותים הנוספים' בלוח הבקרה. למונחים שבהמשך, שמופיעים במרכאות יחידות אך אינם מוגדרים בהמשך, תהיה המשמעות המיוחסת להם במסגרת 'הסכם G Suite'.

 1. אי-כפיפות ל'הסכם G Suite‏'. 'השירותים הנוספים' אינם כפופים להסכם ‏G Suite, אלא רק לתנאים ולהגבלות הניתנים להחלה של שירות Google הספציפי. 'השירותים הנוספים' והתנאים וההגבלות שלהם זמינים בכתובת הבאה: ‏http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=iw&answer=181865‏ (או כתובת אתר אחרת ש-Google עשויה לספק).
 2. שימוש פירושו הסכמה. השימוש ב'שירותים נוספים' על ידי 'משתמש קצה' מגדיר את הסכמת ה'לקוח' לתנאים ולהגבלות של Google ביחס ל'שירותים נוספים' אלה.
 3. הפעלה או השבתה של 'שירותים נוספים'. בכל עת, 'הלקוח' יכול להפעיל או להשבית 'שירותים נוספים' בלוח הבקרה.
 4. שירותים עתידיים. Google עשויה להציע 'שירותים נוספים' אחרים שאינם מפורטים כרגע בכתובת האתר שבסעיף 1 ושלגביהם אין עדיין ל-Google תנאים והגבלות. כאשר 'השירותים הנוספים' העתידיים האלה יהפכו לזמינים, הם יוצעו ל'לקוח' בכפוף ל'תנאים הנוספים' האלה.
 5. זמינות. ייתכן ש'השירותים הנוספים' לא יהיו זמינים בכל הארצות.
 6. תמיכה טכנית. Google לא תספק שירותי תמיכה טכנית עבור 'השירותים הנוספים'. 'הלקוח' אחראי להשיב לכל שאלה ותלונה של 'משתמשי הקצה' בנוגע לשימוש ש'הלקוח' או 'משתמשי הקצה' שלו עושים ב'שירותים הנוספים'. Google מספקת שירותי תמיכה טכנית ל'שירותים הנוספים' אך ורק באמצעות מרכז העזרה הספציפי למוצר, שניתן לגשת אליו בכתובת http://www.google.com/support/ (או בכתובת אתר אחרת ש-Google תספק מעת לעת).
 7. בקשות של צד שלישי. 'הלקוח' אחראי להשיב ל'בקשות של צד שלישי' שנוגעות ל'שירותים הנוספים', אלא אם צוין אחרת בתנאים הניתנים להחלה של כל אחד מ'השירותים הנוספים'. Google אינה מסייעת ל'לקוח' להשיב ל'בקשות של צד שלישי'.
 8. ציות לחוקים. באחריות ה'לקוח' לוודא ש'משתמשי הקצה' שלו מצייתים לתנאים ולהגבלות הניתנים להחלה של Google, בכל אחד מ'השירותים הנוספים'. ה'לקוח' מסכים לספק 'שירותים נוספים' ל'משתמשי הקצה' שלו תוך ציות לכל החוקים והתקנות הניתנים להחלה, לרבות החוקים הבאים בארה"ב: החוק לזכויות חינוך ופרטיות במשפחה (FERPA) משנת 1974, החוק להגנה על ילדים באינטרנט (CIPA) וחוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA) משנת 1998.
 9. פרטיות. ייתכן שה'לקוח' יוכל לגשת לנתונים המסופקים על ידי 'משתמשי קצה' עבור 'שירותים נוספים' אלה, לעקוב אחריהם, להשתמש בהם או לחשוף אותם, או להשבית 'חשבון' של 'משתמש קצה' עבור 'שירותים נוספים' אלה. 'הלקוח' יודיע ל'משתמשי הקצה' על היכולת של 'הלקוח' לבצע פעולות אלה.
 10. הסכמת הורים. אם הלקוח מציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.
 11. Google Checkout. חשבון Google Checkout שנפתח על ידי 'משתמש קצה' הוא החשבון האישי של 'משתמש הקצה' והוא כפוף לדרישות ולאיסורים הכוללים הנדרשים על-פי חוק. אמנם 'הלקוח' יכול להשעות גישה של 'משתמש קצה' לחשבון Checkout שלו, אך 'הלקוח' אינו רשאי להשתמש בחשבון Checkout של 'משתמש קצה' או לערוך שינויים במידע הקיים בחשבון Checkout כזה. 'הלקוח' רשאי לגשת למידע הקיים בחשבון Checkout של 'משתמש קצה' רק בהתאם למדיניות הפרטיות של Checkout ולמדיניות הפרטיות של 'הלקוח'.
 12. החזר כספי עבור שירותים בתשלום. אם 'הלקוח' משבית 'שירות נוסף' ש'לקוח' או 'משתמש קצה' שילמו בעבורו, Google לא תחויב להציע החזר כספי ל'לקוח' או ל'משתמש קצה' עבור שירותים בתשלום שלא נעשה בהם שימוש. הלקוח' יגן על Google, ישפה אותה ויגן עליה מפני הפסד כנגד כל החבויות, הנזקים, ההפסדים וההוצאות, וכן העלויות (לרבות עלויות הסדרים ושכר טרחת עו"ד בגבולות הסביר) הנובעים מתביעה של 'משתמש קצה' בדבר החזרים כספיים עבור שירותים בתשלום.
 13. Google היא גוף המעבד נתונים. כאשר הדבר ניתן להחלה, הצדדים מסכימים ש-Google היא הגוף המעבד נתונים ו'הלקוח' הוא בקר הנתונים ביחס לנתונים האישיים של 'משתמש הקצה' הכלולים ב'שירותים הנוספים' עבור הדומיין של 'הלקוח'.
 14. מיקום הנתונים. כחלק מאספקת 'השירותים הנוספים', Google רשאית לאחסן ולעבד את הנתונים שנמסרים באמצעות 'שירותים נוספים' בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה Google או סוכניה מפעילים מתקנים.
 15. הפרדת סעיפים. אם אחד מהתנאים ב'תנאים הנוספים' האלה אינו ניתן לאכיפה, יתר 'התנאים הנוספים' ימשיכו להיות תקפים ולחול במלואם.
 16. שינויים. Google רשאית לשנות את 'התנאים הנוספים' האלה מעת לעת.