Aanvullende productvoorwaarden

Google kan van tijd tot tijd een of meer Google-producten en/of -services beschikbaar stellen. Deze worden aangeduid als 'Aanvullende producten' of als 'Aanvullende services' in de G Suite-overeenkomst, de Cloud Identity-overeenkomst of de Hire-overeenkomst van de Klant (zoals van toepassing en aangeduid als de 'Overeenkomst'). Ten behoeve van deze Aanvullende productvoorwaarden worden deze producten en/of services gezamenlijk aangeduid als 'Aanvullende producten'.

Indien de Klant of een Eindgebruiker Aanvullende producten gebruikt, stemt de Klant in met deze Aanvullende productvoorwaarden, die worden opgenomen in de toepasselijke Overeenkomst. Indien de Klant of een Eindgebruiker deze Aanvullende producten gebruikt, stemt de Klant tevens in met eventuele afzonderlijke servicevoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke producten (elk aangeduid als 'Servicevoorwaarden'), zoals hieronder beschreven. Voor alle duidelijkheid: de Servicevoorwaarden vormen elk een afzonderlijke overeenkomst. Ze vallen niet onder en worden niet opgenomen in de toepasselijke Overeenkomst.

Als de Klant geen Aanvullende producten wil inschakelen, of als u handelt namens de Klant maar niet de bevoegdheid heeft de Klant te binden aan deze Aanvullende productvoorwaarden of eventueel toepasselijke Servicevoorwaarden, moet u deze Aanvullende producten uitschakelen via de functie in de Services.

 1. Definities. Alle woorden met een hoofdletter die worden gebruikt in deze Aanvullende productvoorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de toepasselijke Overeenkomst, tenzij deze termen in dit document anders worden gedefinieerd of beschreven.
 2. Toepasselijke Servicevoorwaarden. Op de Aanvullende producten zijn de Aanvullende productvoorwaarden van toepassing evenals eventueel toepasselijke Servicevoorwaarden en de Klant is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat zijn Eindgebruikers zich houden aan deze Servicevoorwaarden. De Aanvullende producten en alle toepasselijke Servicevoorwaarden zijn te vinden op http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=nl&answer=181865 (of een andere door Google verstrekte URL) en kunnen door Google van tijd tot tijd worden ge├╝pdatet of aangepast.
 3. Beschikbaarheid. Aanvullende producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
 4. Technische ondersteuning. De Klant is verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen van Eindgebruikers die verband houden met het gebruik van de Aanvullende producten door de Klant of de Eindgebruiker. Google biedt uitsluitend technische ondersteuningsservices voor de Aanvullende producten voor zover dat is beschreven in de toepasselijke Servicevoorwaarden en verstrekt geen andere technische ondersteuning voor de Aanvullende producten, tenzij Google schriftelijk anders overeenkomt.
 5. Naleven van wetgeving. De Klant stemt ermee in dat hij Aanvullende producten verstrekt aan zijn Eindgebruikers in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, en de volgende Amerikaanse wetten: de Family Educational Rights and Privacy Act van 1974 (FERPA), de Children's Internet Protection Act (CIPA) en de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA).
 6. Toegang van de Klant tot gegevens van de Eindgebruiker. De Klant kan mogelijk inzicht krijgen in de gegevens die worden verstrekt door en betrekking hebben op de Eindgebruiker in het kader van de Aanvullende producten of deze gegevens controleren, verwijderen, corrigeren, exporteren, gebruiken of openbaar maken, of Eindgebruikersaccounts uitschakelen voor Aanvullende producten. Voor zover de Klant de voornoemde activiteiten kan uitvoeren, verstrekt de Klant aan de Eindgebruiker relevante informatie en maakt hij de uitoefening van eventuele rechten van Eindgebruikers die hiermee verband houden op grond van wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming mogelijk. Indien Google een verzoek ontvangt van een Eindgebruiker dat betrekking heeft op de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door de Klant in verband met een Aanvullend product, dan adviseert Google de Eindgebruiker om zijn/haar verzoek in te dienen bij de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de reactie op het verzoek.
 7. Toestemming van Eindgebruiker. Uitgezonderd in verband met de in sectie 8 beschreven Eindgebruikers (ouderlijke toestemming), moet de Klant, voordat hij Eindgebruikers toegang geeft tot eventuele Aanvullende producten of hen deze laat gebruiken, toestemming verkrijgen en behouden van deze Eindgebruikers om de persoonlijke gegevens in verband met deze Aanvullende producten te verzamelen en gebruiken.
 8. Ouderlijke toestemming. Voordat de Klant Eindgebruikers die jonger zijn dan 16 jaar (of een andere minimum leeftijd zoals gespecificeerd in de betreffende lidstaat van de Europese Unie) en woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte of andere Eindgebruikers die jonger zijn dan 18 toestaat de Aanvullende producten te gebruiken, verkrijgt de Klant ouderlijke toestemming voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens in verband met deze Aanvullende producten.
 9. Google Pay. Een door een Eindgebruiker geopend Google Pay-account is het persoonlijke account van de Eindgebruiker en is onderworpen aan uitgebreide wettelijke voorschriften en beperkingen. De Klant kan een Eindgebruiker de toegang tot zijn Google Pay-account ontzeggen, maar heeft niet het recht het Google Pay-account te gebruiken of de gegevens in het Google Pay-account te wijzigen. De Klant heeft alleen toegang tot informatie in het Google Pay-account van een Eindgebruiker conform het privacybeleid van Google Pay en het privacybeleid van de Klant.
 10. Terugbetaling voor betaalde services. Indien de Klant een Aanvullend product uitschakelt waarvoor de Klant of een Eindgebruiker heeft betaald, is Google niet verplicht de Klant of Eindgebruiker eventuele kosten te restitueren voor niet-gebruikte, betaalde services. De Klant stelt Google schadeloos voor en vrijwaart hem voor alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, uitgaven en kosten (waaronder schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit vorderingen van een Eindgebruiker met betrekking tot de terugbetaling voor dergelijke betaalde services.
 11. Scheidbaarheid. Als enig deel van deze Aanvullende productvoorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de Aanvullende productvoorwaarden volledig van kracht.
 12. Wijzigingen. Google kan deze Aanvullende productvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.
 13. Interpretatie van conflicterende voorwaarden. In geval van strijdigheid of enige inconsistentie tussen deze Aanvullende productvoorwaarden en de rest van de toepasselijke Overeenkomst, geldt de Overeenkomst. In geval van strijdigheid of enige inconsistentie tussen deze Aanvullende productvoorwaarden en eventueel toepasselijke Servicevoorwaarden, gelden de Servicevoorwaarden.