Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Aanvullende Services

De Klant die akkoord gaat met deze voorwaarden ('Klant'), wil een G Suite-overeenkomst aangaan of is deze eerder aangegaan ('G Suite-overeenkomst') voor Services (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de G Suite-overeenkomst) met Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. of Google Australia Pty Ltd (zoals van toepassing, 'Google'). Google kan meer Google-apps (aanvullend aan de Services) van tijd tot tijd beschikbaar maken via het dashboard voor het klantdomein ('Aanvullende Services'). Door het gebruik van deze Aanvullende Services gaat de Klant akkoord met de aanvullende voorwaarden hieronder ('Aanvullende Voorwaarden'). Als de Klant geen Aanvullende Services wil inschakelen, of als u handelt namens de Klant maar niet de autoriteit heeft de Klant te binden aan deze Aanvullende Voorwaarden, moet u de Aanvullende Services uitschakelen in het dashboard. Termen met een hoofdletter die hieronder worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die aan de term is toegekend in de G Suite-overeenkomst.

 1. Valt niet onder de G Suite-overeenkomst. De Aanvullende Services vallen niet onder de G Suite-overeenkomst, maar onder de toepasselijke, servicespecifieke servicevoorwaarden van Google. De Aanvullende Services, met de respectieve servicevoorwaarden, kunnen worden gevonden op de volgende URL: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=nl&answer=181865 (of een andere URL zoals opgegeven door Google).
 2. Gebruik betekent acceptatie. Wanneer een van de Aanvullende Services wordt gebruikt door een Eindgebruiker, houdt dit in dat de Klant de servicevoorwaarden van Google voor deze Aanvullende Service accepteert.
 3. Aanvullende Service in- of uitschakelen. Op dit moment kunnen Klanten de Aanvullende Services afzonderlijk in- of uitschakelen op het dashboard.
 4. Toekomstige Services. Google biedt in de toekomst mogelijk Aanvullende Services aan die nu nog niet zijn beschreven onder de URL in Sectie 1 en waarvoor Google nog geen servicevoorwaarden heeft opgesteld. Wanneer deze Aanvullende Services beschikbaar komen, worden ze aan de Klant aangeboden onder deze Aanvullende Voorwaarden.
 5. Beschikbaarheid. Aanvullende Services zijn wellicht niet beschikbaar in alle landen.
 6. Technische Ondersteuning. Google biedt geen technische ondersteuningsservices voor de Aanvullende Services. De Klant is verantwoordelijk voor het reageren op vragen en klachten van Eindgebruikers wat betreft het gebruik van de Aanvullende Services door de Klant of door Eindgebruikers. Google biedt alleen technische ondersteuningsservices voor de Aanvullende Services via het juiste productspecifieke Helpcentrum, dat kan worden gevonden via http://www.google.com/support/ (of een andere URL zoals opgegeven door Google).
 7. Verzoeken van Derden. Klant is verantwoordelijk voor het reageren op Verzoeken van Derden die betrekking hebben op de Aanvullende Services, tenzij anders is vermeld in de toepasselijke voorwaarden voor de betreffende Aanvullende Service. Google ondersteunt Klanten niet bij het reageren op dergelijke Verzoeken van Derden.
 8. Naleven van wetgeving. De Klant is er verantwoordelijk voor dat Eindgebruikers de toepasselijke servicevoorwaarden van Google voor elke Aanvullende service naleven. De Klant stemt ermee in dat hij Aanvullende services verstrekt aan zijn Eindgebruikers in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de volgende Amerikaanse wetten: de Family Educational Rights and Privacy Act van 1974 (FERPA), de Children's Internet Protection Act (CIPA) en de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA).
 9. Privacy. Klant heeft wellicht de mogelijkheid gegevens die door Eindgebruikers ten behoeve van deze Aanvullende Services zijn gegeven, te openen, controleren, gebruiken of te onthullen of om het Account van Eindgebruikers voor deze Aanvullende Services uit te schakelen. Klant stelt Eindgebruikers op de hoogte van het feit dat de Klant deze handelingen kan uitvoeren.
 10. Ouderlijke toestemming. De Klant verkrijgt ouderlijke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Aanvullende services waartoe de Klant Eindgebruikers toegang verleent voordat Eindgebruikers jonger dan achttien jaar deze services mogen gebruiken.
 11. Google Checkout. Een door een Eindgebruiker geopend Google Checkout-account is het persoonlijke account van de Eindgebruiker en is onderworpen aan uitgebreide wettelijke voorschriften en beperkingen. De Klant kan een Eindgebruiker de toegang tot zijn Google Checkout-account ontzeggen, maar heeft niet het recht het Google Checkout-account te gebruiken of de gegevens in het Checkout-account te wijzigen. De Klant heeft alleen toegang tot informatie in het Checkout-account van een Eindgebruiker conform het privacybeleid van Checkout en het privacybeleid van de Klant.
 12. Restitutie voor Betaalde Services. Indien de Klant een Aanvullende Service uitschakelt waarvoor de Klant of Eindgebruiker heeft betaald, is Google niet verplicht de Klant of Eindgebruikers het bedrag te restitueren voor niet-gebruikte, betaalde services. De Klant stelt Google schadeloos en verdedigt en vrijwaart Google van alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, uitgaven en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocatenkosten) voortkomend uit een claim van een Eindgebruiker betreffende restitutie voor dergelijke betaalde services.
 13. Google is Gegevensverwerker. Indien van toepassing en met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Eindgebruiker zoals die zijn opgenomen in de Aanvullende Services voor het domein van Klant, zijn partijen het erover eens dat Google een gegevensverwerker en Klant een gegevensbeheerder is.
 14. Gegevenslocatie. Als onderdeel van het leveren van de Aanvullende Services kan Google de gegevens die zijn geleverd via dergelijke Aanvullende Services, opslaan en verwerken in de Verenigde Staten of enig ander land waar Google of zijn vertegenwoordigers voorzieningen hebben.
 15. Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de intentie van de Aanvullende Voorwaarden volledig van kracht en effectief.
 16. Aanpassingen. Google kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.