Overeenkomst voor G Suite via Wederverkoper

Voor uw gemak staat hieronder een versie van de voorwaarden in een andere taal dan het Engels. Houd er echter rekening mee dat deze niet-Engelse taalversie van de voorwaarden u of Google niet wettelijk bindt. De Engelse versie van deze voorwaarden (die hier te vinden is: https://www.google.com/apps/intl/en/terms/reseller_premier_terms.html) is de wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Google.

Ga naar de Aanvullende voorwaarden voor services die beschikbaar worden gesteld met de nieuwe accountinfrastructuur.

Deze overeenkomst voor G Suite via Wederverkoper (de Overeenkomst) wordt aangegaan door en tussen Google Inc., een in Delaware gevestigd bedrijf, kantoorhoudend te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS (Google), en de partij die akkoord gaat met deze voorwaarden (de Klant). Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum dat de Klant op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder klikt (de Ingangsdatum). Indien u akkoord gaat namens de Klant, verklaart en garandeert u dat (i) u over de volledige rechten beschikt om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden aan deze voorwaarden; (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen; en (iii) u akkoord gaat met deze Overeenkomst namens de partij die u vertegenwoordigt. Klik niet op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' indien u niet over de volledige rechten beschikt om de Klant te binden. Deze Overeenkomst bepaalt de toegang tot en het gebruik van de Service door de Klant.

 1. Services.
  • 1.1. Faciliteiten en gegevensoverdracht. Alle faciliteiten die worden gebruikt om Klantgegevens op te slaan en te verwerken, zullen aan redelijke beveiligingsnormen voldoen die niet minder beschermend zijn dan de beveiligingsnormen bij faciliteiten waar Google zijn eigen gelijksoortige informatie opslaat en verwerkt. Google heeft ten minste industriestandaard systemen en procedures geïmplementeerd om de beveiliging en vertrouwelijkheid van Klantgegevens te waarborgen, bescherming te bieden tegen voorziene bedreigingen of gevaren voor de beveiliging of integriteit van Klantgegevens, en bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van Klantgegevens. Als onderdeel van het leveren van de Services kan Google Klantgegevens overdragen, opslaan en verwerken in de Verenigde Staten of een ander land waarin Google of zijn agenten faciliteiten onderhouden. Door de Services te gebruiken, geeft de Klant toestemming voor deze overdracht, verwerking en opslag van Klantgegevens.
  • 1.2. Wijzigingen.
   • a. In de Services. Google kan van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen in de Services aanbrengen. Indien Google een belangrijke wijziging in de Services aanbrengt, zal Google de Klant informeren, mits de Klant zich bij Google heeft geabonneerd om over een dergelijke wijziging te worden geïnformeerd.
   • b. In de URL-voorwaarden. Google kan van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aanbrengen in de URL-voorwaarden. Indien Google een belangrijke wijziging aanbrengt in de URL-voorwaarden, zal Google de Klant informeren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres voor kennisgevingen of door de Klant te waarschuwen via de Beheerinterface, of zal Google de Wederverkoper waarschuwen. Indien de wijziging een wezenlijke negatieve invloed op de Klant heeft en de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, moet de Klant Google hiervan op de hoogte stellen via het Helpcentrum binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. Indien de Klant Google zoals vereist op de hoogte stelt, of indien de Wederverkoper Google op de hoogte stelt namens de Klant, zullen de voorwaarden die onmiddellijk vóór de wijziging van kracht waren blijven gelden voor de Klant tot aan het eind van de termijn die op dat moment actueel is voor de betreffende Services. Indien de betreffende Services worden verlengd, worden ze verlengd onder Google's URL-voorwaarden die op dat moment actueel zijn.
  • 1.3. Eigendom van Klantdomeinnaam. Voorafgaand aan het leveren van de Services kan Google of de Wederverkoper controleren of de Klant de Klantdomeinnamen bezit of beheert. Indien de Klant de Klantdomeinnamen niet bezit of beheert, heeft Google geen verplichting de Services aan de Klant te leveren.
 2. Verplichtingen van Klant.
  • 2.1 Naleving. De Klant zal de Services gebruiken in overeenstemming met het Beleid acceptabel gebruik. Google kan van tijd tot tijd nieuwe toepassingen, functies of functionaliteit beschikbaar stellen voor de Services, waarvan het gebruik door instemming van de Klant met aanvullende voorwaarden kan worden bepaald. Daarnaast zal Google (naast de Services) Producten anders dan G Suite-producten beschikbaar stellen aan de Klant en Eindgebruikers, in overeenstemming met de Voorwaarden voor Producten anders dan G Suite-producten en de toepasselijke productspecifieke Servicevoorwaarden van Google. Als de Klant de Producten anders dan G Suite-producten niet wil inschakelen, kan de Klant op elk gewenst moment de Producten anders dan G Suite-producten (of sommige daarvan) in- of uitschakelen via de Beheerinterface. De Klant erkent dat diens gebruik van de Domeinservice onderworpen is aan diens naleving van de Domeinservicevoorwaarden.
  • 2.2 Beheer van de Services door de Klant. De Klant kan een of meer Beheerders opgeven via de Beheerconsole, die het recht hebben toegang tot het/de Beheerdersaccount(s) te verkrijgen en de Eindgebruikersaccounts te beheren. De Klant en de Wederverkoper zijn verantwoordelijk voor: (a) het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en beheerdersaccount(s); (b) het aangeven welke personen geautoriseerd zijn voor toegang tot beheerdersaccount(s); en (c) het waarborgen dat alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot beheerdersaccount(s), voldoen aan deze Overeenkomst. De Klant gaat ermee akkoord dat verantwoordelijkheden van Google zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Services en dat Google alleen de rol vervult van gegevensverwerker.
  • 2.3 Toestemming van Eindgebruikers. Beheerders van de Klant kunnen de mogelijkheid hebben gegevens die binnen de Eindgebruikeraccounts beschikbaar zijn voor Eindgebruikers, te benaderen, te controleren, te gebruiken of openbaar te maken. De Klant zal alle benodigde toestemming van alle Eindgebruikers verkrijgen en behouden met betrekking tot (i) het benaderen, controleren, gebruiken of openbaar maken van deze gegevens door de Klant, en het mogelijk maken hiervan door Google en (ii) het Google mogelijk maken de Services te leveren.
  • 2.4 Ongeoorloofd gebruik. De Klant zal zich alle commercieel verantwoorde inspanningen getroosten om ongeoorloofd gebruik van de Services te voorkomen en om ongeoorloofd gebruik te beëindigen. De Klant of Wederverkoper zal Google direct op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van, of toegang tot de Services waarvan deze gewaarwordt.
  • 2.5 Beperkingen van het gebruik. Tenzij Google uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat, mag de Klant niet, en zal naar alle commerciële redelijkheid zijn best doen om te zorgen dat derden niet: (a) de Services aan derden verkopen, wederverkopen, leasen, of een functionele equivalent hiervan (tenzij dit uitdrukkelijk wordt goedgekeurd in deze Overeenkomst); (b) de Services of enig deel hiervan onderwerpen aan reverse engineering; (c) de Services, of toegang tot de Services, te gebruiken voor het maken van een plaatsvervangende of soortgelijke service; (d) de Services te gebruiken voor risicovolle activiteiten;of (e) de Services gebruiken voor het opslaan of overbrengen van Klantgegevens die met betrekking tot de export ervan onder de Amerikaanse exportwetgeving vallen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor enige aan HIPAA gerelateerde compliance.
  • 2.6 Verzoeken van derden. De Klant is verantwoordelijk voor het reageren op verzoeken van derden. Google zal, voor zover wettelijk toegestaan en volgens de voorwaarden van het verzoek van derden: (a) de Klant direct op de hoogte stellen van ontvangst van een verzoek van derden; (b) voldoen aan redelijke verzoeken van de Klant met betrekking tot pogingen om het verzoek van derden te bestrijden; en (c) de Klant voorzien van informatie of hulpmiddelen die nodig zijn voor de Klant om te reageren op het verzoek van derden. De Klant zal eerst zelf proberen de informatie te verkrijgen die nodig is om aan het verzoek van derden te voldoen en zal alleen contact opnemen met Google als dergelijke informatie redelijkerwijs niet kan worden verkregen.
 3. Eindgebruikersaccounts aanvragen; Servicevoorwaarde. Aanvragen van Eindgebruikersaccounts moeten, evenals oorspronkelijke en vernieuwde voorwaarden voor de Services, worden afgehandeld tussen de Klant en de Wederverkoper.
 4. Betaling.De Klant zal de Wederverkoper voor de Services betalen. Alle betalingstermijnen worden daarom overeengekomen tussen de Klant en de Wederverkoper.
 5. Technische ondersteuningsservices.
  • 5.1 Door de Klant. De Klant of Wederverkoper zal op eigen kosten reageren op vragen en klachten van Eindgebruikers of derden met betrekking tot het gebruik van de Services door de Klant of Eindgebruikers. De Klant of Wederverkoper zal commercieel redelijke pogingen doen om ondersteuningsproblemen op te lossen voordat hij ze aan Google meldt.
  • 5.2 Door Google. Indien de Klant of Wederverkoper conform het bovenstaande geen ondersteuning kan bieden bij een probleem, kan de Klant of Wederverkoper (zoals van toepassing op basis van de overeenkomst tussen Google en de Wederverkoper) het probleem aan Google melden in overeenstemming met de TSS-richtlijnen. Google biedt technische ondersteuningsservices aan de Klant of Wederverkoper (zoals van toepassing) in overeenstemming met de TSS-richtlijnen.
 6. Opschorting.
  • 6.1 Van Eindgebruikersaccounts door Google. Indien Google zich ervan bewust wordt dat een Eindgebruiker de Overeenkomst schendt, kan Google specifiek verzoeken dat de Klant het betreffende Eindgebruikersaccount opschort. Indien de Klant het verzoek van Google om een Eindgebruikersaccount op te schorten niet opvolgt, kan Google dit zelf doen. Een Opschorting door Google duurt net zolang tot de betreffende Eindgebruiker de schending die de Opschorting veroorzaakte, heeft opgeheven.
  • 6.2 Noodbeveiligingsproblemen. Niettegenstaande het voorgaande kan Google, indien er een Noodbeveiligingsprobleem is, het kwaadwillige gebruik automatisch opschorten. Opschorting vindt plaats voor zover en zolang minimaal noodzakelijk om het Noodbeveiligingsprobleem te voorkomen of beëindigen. Indien Google een Eindgebruikersaccount om een bepaalde reden opschort zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, zal Google op verzoek van de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is de reden voor de Opschorting bekendmaken.
 7. Vertrouwelijke informatie.
  • 7.1 Verplichtingen. Elke partij zal: (a) de Vertrouwelijke informatie van de andere partij beschermen met dezelfde mate van zorgvuldigheid die de partij gebruikt om zijn eigen Vertrouwelijke informatie te beschermen; en (b) de Vertrouwelijke informatie niet bekendmaken, behalve aan Aangesloten maatschappijen, werknemers en agenten die deze nodig hebben en die er schriftelijk meer akkoord zijn gegaan deze vertrouwelijk te houden. Elke partij (en de Aangesloten maatschappijen, werknemers en agenten waaraan de partij Vertrouwelijke informatie heeft bekendgemaakt) mag Vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken om rechten uit te oefenen en verplichtingen te vervullen onder deze Overeenkomst, terwijl redelijke zorgvuldigheid wordt betracht om deze te beschermen. Elke partij is verantwoordelijk voor acties van zijn Aangesloten maatschappijen, werknemers en agenten die in strijd zijn met deze Sectie.
  • 7.2 Uitzonderingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie: (a) waarvan de ontvanger van de Vertrouwelijke informatie al op de hoogte was; (b) die openbaar wordt zonder dat dit de fout is van de ontvanger; (c) die onafhankelijk door de ontvanger is ontwikkeld; of (d) die rechtmatig door een andere partij aan de ontvanger is verstrekt.
  • 7.3 Verplichte openbaarmaking. Elke partij kan de Vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken wanneer dit wordt vereist door de wetgeving, maar alleen nadat de partij, indien dit wettelijk is toegestaan: (a) commercieel redelijke pogingen doet de andere partij op de hoogte te stellen; en (b) de andere partij de kans geeft de openbaarmaking aan te vechten.
 8. Intellectuele eigendomsrechten; Productkenmerken.
  • 8.1 Intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent deze Overeenkomst geen van beide partijen enige rechten, impliciet of anderszins, op de inhoud of op enige intellectuele eigendommen van de andere partij. Van de beide partijen is de Klant de eigenaar van alle Intellectuele eigendomsrechten in de Klantgegevens, en is Google de eigenaar van alle Intellectuele eigendomsrechten in de Services.
  • 8.2 Weergave van Productkenmerken. Google mag alleen de Productkenmerken van een Klant weergeven waarvoor de Klant autorisatie heeft verleend (dergelijke autorisatie wordt gegeven doordat de Klant zijn Productkenmerken naar de Services uploadt), en alleen in bepaalde gedeelten van de Servicepagina's. De Klant kan de aard van dit gebruik specificeren met behulp van de Beheerinterface. Google mag ook Productkenmerken van Google op de Servicepagina's weergeven om aan te duiden dat de Services door Google worden geleverd. Geen van beide partijen mag de Productkenmerken van de andere partij weergeven of gebruiken, behalve voor zover toegestaan op grond van deze Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
  • 8.3 Beperking van Productkenmerken. Elk gebruik van de Productkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die in het bezit is van de Intellectuele eigendomsrechten op deze Productkenmerken. Een partij kan het recht van de andere partij om zijn Productkenmerken te gebruiken, conform deze Overeenkomst intrekken door schriftelijke kennisgeving aan de ander en met een redelijke termijn om het gebruik te stoppen.
 9. Publiciteit. De Klant stemt ermee in dat Google de naam of Productkenmerken van de Klant mag opnemen in een lijst van Google-klanten, online of in promotiemateriaal. De Klant stemt er eveneens mee in dat Google mag verwijzen naar de Klant als klant van de Google-producten of diensten die het onderwerp zijn van deze Overeenkomst. Deze sectie is van kracht behoudens het in Sectie 8.3 bepaalde.
 10. Verklaringen, garanties en niet-aansprakelijkheidsverklaringen.
  • 10.1 Verklaringen en garanties. Elke partij verklaart dat ze beschikt over alle benodigde rechten en bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan. Elke partij belooft dat ze zal voldoen aan alle wetten en regelgevingen met betrekking tot de levering, of het gebruik, van de Services, indien van toepassing (met inbegrip van de toepasselijke wet ten aanzien van melding van beveiligingsschending). Google garandeert de Services te zullen leveren conform de toepasselijke SLA.
  • 10.2 Vrijwaring. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT GEEN VAN BEIDE PARTIJEN ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GOOGLE DOET GEEN BELOFTES OVER INHOUD OF INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS DOOR OF VIA DE SERVICES. DE KLANT ERKENT DAT DE GEHOSTE COMMUNICATIESERVICES GEEN TELEFOONDIENST ZIJN EN DAT DE GEHOSTE COMMUNICATIESERVICES GEEN OPROEPEN KUNNEN UITVOEREN OF ONTVANGEN (INCLUSIEF NOODOPROEPEN) VIA OPENBARE TELEFOONNETWERKEN.
 11. Termijn en beëindiging.
  • 11.1 Termijn. De termijn voor de Services wordt ingesteld zoals afgesproken door de Wederverkoper en de Klant. Deze Overeenkomst blijft gedurende de Termijn van kracht.
  • 11.2 Beëindiging wegens schending. Elk van beide partijen kan deze Overeenkomst beëindigen als: (i) de andere partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig dagen na het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving hiervan; (ii) de andere partij zijn handelsactiviteiten staakt of onderworpen wordt aan een insolventieprocedure en de procedure niet binnen negentig dagen wordt ingetrokken; of (iii) de andere partij deze Overeenkomst meer dan twee maal wezenlijk schendt ongeacht of deze schendingen worden hersteld.
  • 11.3 Gevolgen van beëindiging. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, dan: (i) vervallen onmiddellijk de rechten die door de ene aan de andere partij zijn verleend (behoudens hetgeen is vermeld in deze Sectie); (ii) zal Google de Klant toegang bieden tot de Klantgegevens, en de mogelijkheid om deze te exporteren, gedurende een commercieel verantwoorde tijdsperiode tegen de dan geldende tarieven van Google voor de betreffende Services; (iii) verwijdert Google de Klantgegevens na een commercieel verantwoorde tijdsperiode door pointers naar deze gegevens op actieve servers en replicatieservers van Google te verwijderen en in de loop van de tijd te overschrijven; en (iv) zal elke partij zich alle commercieel verantwoorde inspanningen getroosten om op aanvraag direct alle andere Vertrouwelijke informatie van de andere partij te retourneren of te vernietigen.
 12. Vrijwaring.
  • 12.1 Door de Klant. De Klant zal Google schadeloos stellen, verdedigen of vrijwaren van aansprakelijkheden, schade en kosten (met inbegrip van schikkingsbedragen en redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit een vordering door derden: (i) betreffende Klantgegevens of Klantdomeinnamen; (ii) dat Productkenmerken van de Klant inbreuk maken op een patent, auteursrecht, handelsgeheim of handelsmerk van derden of zich deze wederrechtelijk toe-eigent; of (iii) betreffende gebruik door de Klant van de Services dat een schending vormt van de Overeenkomst.
  • 12.2 Door Google. Google zal de Klant schadeloos stellen, verdedigen of vrijwaren van aansprakelijkheden, schade en kosten (met inbegrip van schikkingsbedragen en redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit een vordering door derden dat door de technologie die Google gebruikt om de Services te leveren of door een Productkenmerk van Google, inbreuk is gemaakt op een patent, auteursrecht, handelsgeheim of handelsmerk van dergelijke derden. Niettegenstaande het voorafgaande heeft Google in geen geval verplichtingen of verantwoordelijkheden onder deze Sectie die het gevolg zijn van: (i) gebruik van Services of Productkenmerken van Google in een gewijzigde vorm of in combinatie met materiaal dat niet afkomstig is van Google, en (ii) enige inhoud, informatie of gegevens die zijn geleverd door de Klant, Eindgebruikers of derden.
  • 12.3 Mogelijke inbreuk.
   • a. Repareren, vervangen of wijzigen. Indien Google redelijkerwijs vindt dat de Services inbreuk plegen op de Intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Google: (a) voor de Klant op kosten van Google het recht verkrijgen om gebruik te blijven maken van de Services; (b) een niet-inbreukmakende, functioneel gelijkwaardige vervanging aanbieden; of (c) de Services zodanig aanpassen dat ze niet langer inbreuk plegen.
   • b. Opschorting of Beëindiging. Indien Google niet vindt dat de voorgaande opties commercieel redelijk zijn, kan Google het gebruik van de betreffende Services door de Klant opschorten of beëindigen. Indien Google de betreffende Services beëindigt, zal Google de Klant of Wederverkoper, of beiden, op de hoogte stellen.
  • 12.4 Algemeen. De partij die om schadeloosstelling vraagt, zal de andere partij direct op de hoogte stellen van de vordering en met de andere partij samenwerken om de vordering te verdedigen. De schadeloos stellende partij heeft volledig beheer en autorisatie over de verdediging, behalve dat: (a) voor een regeling waarvoor de partij die om schadeloosstelling vraagt, aansprakelijkheid moet accepteren of een bedrag moet betalen waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van die partij is vereist, dergelijke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden of vertraagd; en (b) de andere partij kan deelnemen aan de verdediging met zijn eigen adviseur, op eigen kosten. DE HIERBOVEN GENOEMDE VRIJWARINGEN ZIJN DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN EEN PARTIJ ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR SCHENDING DOOR DE ANDERE PARTIJ VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.
 13. Beperkte aansprakelijkheid.
  • 13.1 Beperkte indirecte aansprakelijkheid. GEEN DER PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR VERLOREN OPBRENGSTEN OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS DE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS OF ZOU MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DIRECTE SCHADE NIET DOOR EEN VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT AFGEHANDELD.
  • 13.2 Beperkte mate van aansprakelijkheid. GEEN DER PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR MEER DAN HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN DE WEDERVERKOPER IS BETAALD GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE REDEN WAS VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID.
  • 13.3 Uitzonderingen op beperkingen. Deze uitzonderingen op beperkingen gelden voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, maar zijn niet van toepassing op schendingen van verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid, van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij door de andere partij, of van vrijwaringsverplichtingen.
 14. Diversen.
  • 14.1 Kennisgevingen. Tenzij hierin anderszins wordt vermeld, (a) moeten alle kennisgevingen schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan de juridische afdeling en primaire contactpersoon van de andere partij en (b) worden kennisgevingen als ontvangen beschouwd (i) na schriftelijke ontvangstbevestiging bij verzending via een persoonlijke of 24-uurskoeriersservice of bij ontvangst via de post zonder ontvangstbevestiging; of (ii) na automatische ontvangstbevestiging of elektronische logboeken bij verzending via een fax of e-mail.
  • 14.2 Toewijzing. Geen der partijen mag een deel van deze Overeenkomst toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aan een Aangesloten maatschappij, maar alleen als: (a) de gevolmachtigde schriftelijk akkoord gaat gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst; en (b) de toewijzende partij aansprakelijk blijft voor verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voorafgaand aan de toewijzing. Elke andere poging tot overdragen of toewijzen is ongeldig.
  • 14.3 Wijziging van gezag. Bij wijzigingen in bestuur (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, fusie, of andere vorm van zakelijke transactie): (a) zal de partij die de wijziging in bestuur ondergaat de andere partij binnen dertig dagen na de wijziging in bestuur schriftelijk op de hoogte stellen; en (b) heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen op elk moment tussen de wijziging in bestuur en dertig dagen nadat de partij de schriftelijk kennisgeving in subsectie (a) heeft ontvangen.
  • 14.4 Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk voor ontoereikende prestaties voor zover deze worden veroorzaakt door een situatie (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogsdaden of terroristische daden, ongeregeldheden, arbeidsgeschillen, overheidsmaatregelen en internetstoring) die buiten de redelijke controle van de partij ligt.
  • 14.5 Geen verklaring van afstand. Het onvermogen een bepaling van deze Overeenkomst uit te voeren, vormt geen verklaring van afstand.
  • 14.6 Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de intentie van de Overeenkomst volledig van kracht en effectief.
  • 14.7 Geen agentschap. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of samenwerkingsverband.
  • 14.8 Geen rechten door derden. Er kunnen aan deze Overeenkomst geen rechten door derden worden ontleend.
  • 14.9 Billijk herstel. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van beide partijen om billijk herstel te vragen.
  • 14.10 Van toepassing zijnde wetten. Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Californië met uitzondering van de wetten van Californië ten aanzien van keuze van jurisdictie. VOOR ALLE CONFLICTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF SAMENHANGEN MET DEZE OVEREENKOMST, GAAN DE PARTIJEN ERMEE AKKOORD ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE RECHTSPRAAK VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK IN SANTA CLARA COUNTY IN CALIFORNIË.
  • 14.11 Wijzigingen. Alle wijzigingen moeten schriftelijk zijn en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd.
  • 14.12 Geldigheid. De volgende secties blijven geldig nadat deze Overeenkomst is verlopen of beëindigd: sectie 7, 8.1, 12.3, 13, 14, 15 en 16.
  • 14.13 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst, en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, is de gehele overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten over dat onderwerp. De voorwaarden die zich bevinden op een URL en waarnaar wordt verwezen in deze overeenkomst worden hierin opgenomen door deze verwijzing.
  • 14.14 Interpretatie van conflicterende voorwaarden. Als er een conflict bestaat tussen de documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, gelden de documenten in de volgende volgorde: de Overeenkomst en de voorwaarden die zich online bevinden via een URL.
  • 14.15 Duplicaten. De partijen kunnen deze Overeenkomst in duplicaten aangaan, met inbegrip van faxduplicaten, PDF of andere elektronische kopieën, waarbij alle duplicaten gezamenlijk één document zullen vormen.
 15. G Suite Core Services. Als de Klant de G Suite Core Services koopt, zijn de volgende voorwaarden uitsluitend op deze Services van toepassing:
  • 15.1 Advertenties. Onder de standaardinstelling voor de Services is het Google niet toegestaan advertenties te plaatsen. De Klant of Wederverkoper kan deze instellingen wijzigen in de Beheerinterface; de Klant geeft Google hiermee toestemming advertenties te plaatsen. Als de Klant of Wederverkoper het plaatsen van advertenties inschakelt, kan op elk moment de standaardinstelling worden hersteld waarna Google geen advertenties meer zal plaatsen.
  • 15.2 Aliassen. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het controleren, beantwoorden en op andere manier verwerken van e-mailberichten die worden verzonden naar de e-mailaliassen 'abuse' en 'postmaster' voor de Klantdomeinnamen. Google behoudt zich echter het recht voor e-mailberichten die naar deze aliassen worden verzonden voor Klantdomeinnamen te controleren om misbruik van de Services vast te stellen.
  • 15.3 Google Vault. Bij aankoop door de Klant van Google Vault gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
   • a. Bewaring. Google is niet verplicht gearchiveerde Klantgegevens langer te bewaren dan gedurende de door de Klant opgegeven bewaarperiode (wettelijke verplichtingen daartoe uitgezonderd). Als de Klant Google Vault niet vernieuwt, is Google niet gehouden tot het bewaren van gearchiveerde Klantgegevens.
 16. Definities.
  • Beleid voor acceptabel gebruik betekent het beleid voor acceptabel gebruik voor de Services dat beschikbaar wordt gesteld op https://www.google.com/a/help/intl/en/admins/use_policy.html of enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Beheerdersaccount betekent het beheerdersaccount dat of de beheerdersaccounts die door Google aan de Klant worden geleverd, of door de Klant aan de Wederverkoper, met als doel de Services te beheren. Voor het gebruik van Beheerdersaccount(s) is een wachtwoord nodig, dat Google aan de Klant of Wederverkoper zal verstrekken.
  • Beheerinterface betekent het online hulpprogramma dat door Google aan de Klant wordt geleverd voor het gebruik van rapportage- en bepaalde andere beheerfuncties.
  • Beheerders betekent het door de Klant aangewezen technische personeel dat de Services namens de Klant aan Eindgebruikers levert.
  • Advertenties betekent online advertenties die door Google worden weergegeven aan Eindgebruikers.
  • Richtlijnen voor AdWords betekent de redactionele richtlijnen van Google AdWords die zich bevinden op https://adwords.google.com/select/guidelines.html of enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Aangesloten maatschappij betekent een entiteit die direct of indirect een partij beheert, of erdoor wordt beheerd, of ermee onder gezamenlijk beheer valt.
  • Productkenmerken betekent de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende productkenmerken van respectievelijk elke partij, zoals die van tijd tot tijd door deze partij worden vastgelegd.
  • Vertrouwelijke informatie betekent informatie die onder deze Overeenkomst door een partij bekend wordt gemaakt aan de andere partij, die als vertrouwelijk is bestempeld of gewoonlijk als vertrouwelijk zou worden beschouwd onder de omstandigheden. Klantgegevens zijn de Vertrouwelijke informatie van de Klant.
  • Klantgegevens betekent gegevens, waaronder e-mail, die door de Klant, of door de Wederverkoper namens de Klant, via de Services worden verstrekt, gegenereerd, overgebracht of weergegeven.
  • Klantdomeinnamen betekent de domeinnamen die de Klant bezit of beheert en die worden gebruikt in verband met de Services.
  • Domeinservice betekent een service die puur voor het gemak van de Klant door Google aan de Klant wordt geleverd, waarbij de Klant via een door Google geboden interface domeinnamen kan registreren via, of domeinnamen kan overdragen naar, Registratiepartners (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de Domeinservice).
  • Voorwaarden van de domeinservice betekent de voorwaarden die zich bevinden op https://www.google.com/apps/intl/en/terms/domain_service_terms.html, of via enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Noodbeveiligingsprobleem betekent ofwel: (a) het gebruik van de Services door een Eindgebruiker dat het Beleid voor acceptabel gebruik schendt en het volgende zou kunnen verstoren: (i) de Services; (ii) het gebruik van de Services door andere Eindgebruikers; of (iii) het Google-netwerk of de Google-servers die worden gebruikt om de Services te leveren; ofwel (b) onbevoegde toegang tot de Services door derden.
  • Eindgebruikers betekent de personen aan wie de Klant toestemming geeft de Services te gebruiken.
  • Eindgebruikersaccount betekent een door Google gehost account dat door de Klant via de Services wordt ingesteld voor een Eindgebruiker.
  • Exportwetgeving betekent alle toepasselijke wetten en regelgevingen betreffende het exporteren of opnieuw exporteren, waaronder de Export Administration Regulations (EAR), die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Handel, de handelsembargo's en economische sancties die worden gehandhaafd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse zaken.
  • Kernservices van G Suite betekent de betreffende Services (zoals G Suite Premier Edition of G Suite en Google Vault) die de Klant van de Wederverkoper heeft gekocht en die nader worden beschreven op https://www.google.com/apps/intl/nl/terms/user_features.html of via enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Helpcentrum betekent het Google-helpcentrum dat toegankelijk is op https://www.google.com/support/ of enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Activiteiten met een verhoogd risico betekent toepassingen zoals de bediening van nucleaire installaties, luchtverkeersleiding of levensinstandhoudingssystemen, waarbij gebreken van de Services kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade.
  • "HIPAA" betekent de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en alle regelgevingen in het kader daarvan.
  • Intellectuele eigendomsrechten betekent huidige en toekomstige wereldwijde rechten onder octrooirecht, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, moreel recht en andere gelijksoortige rechten.
  • "Producten anders dan G Suite-producten" betekent Google-producten die geen deel uitmaken van de Services, maar waartoe Eindgebruikers toegang hebben met de inlogcode en het wachtwoord van hun Eindgebruikersaccount. De Producten anders dan G Suite-producten worden weergegeven op https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=181865 of op enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • Voorwaarden voor Producten anders dan G Suite-producten betekent de voorwaarden op https://www.google.com/apps/intl/nl/terms/additional_services.html of via enige andere URL die Google van tijd tot tijd kenbaar maakt.
  • E-mailadres voor kennisgevingen betekent het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven om e-mailkennisgevingen van Google te ontvangen. De Klant kan desgewenst een e-mailadres van een Wederverkoper opgeven voor dit doel. De Klant kan dit e-mailadres wijzigen via de Beheerinterface.
  • Wederverkoper betekent de G Suite-wederverkoper die door de Klant wordt betaald voor toegang tot en gebruik van de Services.
  • SDN-lijst is de lijst met Specially Designated Nationals (speciaal aangewezen staatsburgers) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
  • Servicepagina's betekent de webpagina's waarop de Services worden weergegeven aan Eindgebruikers.
  • Services betekent de kernservices van G Suite zoals die onder deze Overeenkomst worden geleverd door Google en worden gebruikt door de Klant. De Services worden beschreven op https://www.google.com/apps/intl/nl/terms/user_features.html of enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • SLA betekent de Service Level Agreement die beschikbaar is op https://www.google.com/apps/intl/en/terms/reseller_sla.html of via enige andere URL die Google van tijd tot tijd kenbaar maakt.
  • Opschorten betekent het onmiddellijk uitschakelen van toegang tot de Services, of indien van toepassing onderdelen van de Services, om verder gebruik van de Services te voorkomen.
  • Termijn betekent de termijn van de Overeenkomst, die op de Ingangsdatum begint en voortduurt zolang de Klant Services van Google ontvangt tenzij zij eerder wordt beëindigd conform de Overeenkomst, of conform de overeenkomst van de Klant met de Wederverkoper.
  • Verzoek van derden betekent een verzoek van derden om gegevens over het gebruik van de Services door een Eindgebruiker. Verzoeken van derden kunnen een wettelijk bevel tot huiszoeking, gerechtelijk bevel, dagvaarding, ander geldig wettelijk bevel of schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker voor de bekendmaking zijn.
  • TSS betekent de technische ondersteuningsservices die door Google worden geleverd aan de Beheerders gedurende de Termijn conform de TSS-richtlijnen.
  • "TSS-richtlijnen" betekent de richtlijnen voor de technische ondersteuningsservices van Google die op dat moment van kracht zijn voor de Services. TSS-richtlijnen zijn beschikbaar via https://www.google.com/a/help/intl/nl/admins/tssg.html of via enige andere URL die Google kenbaar maakt.
  • "URL-voorwaarden" betekent het Beleid voor acceptabel gebruik, de SLA en de TSS-richtlijnen.