Vilkår for tilleggsprodukter

Google kan fra tid til annen tilgjengeliggjøre ett eller flere Google-produkter og/eller én eller flere tjenester kalt «tilleggsprodukter» eller «tilleggstjenester» i kundens G Suite-avtale, Cloud Identity-avtale eller leieavtale (den gjeldende «avtalen»). I disse vilkårene for tilleggsprodukter blir slike produkter og/eller tjenester samlet kalt «tilleggsprodukter».

Hvis kunden eller en bruker benytter ett eller flere tilleggsprodukter, samtykker kunden i disse vilkårene for tilleggsprodukter, som blir innlemmet i den gjeldende avtalen. Hvis kunden eller en bruker benytter ett eller flere tilleggsprodukter, samtykker kunden også i eventuelle separate vilkår for bruk som gjelder for disse produktene («vilkår for bruk» for hvert av disse), som beskrevet nedenfor. Vilkårene for bruk for hvert enkelt produkt danner en separat avtale og er ikke underlagt eller innlemmet i den gjeldende avtalen.

Hvis kunden ikke ønsker å aktivere noen av tilleggsproduktene, eller du handler på vegne av kunden, men ikke har rett til å binde kunden til disse vilkårene for tilleggsprodukter, ber vi deg om å deaktivere de aktuelle tilleggsproduktene via funksjonaliteten for tjenestene.

 1. Definisjoner. Begrepene som brukes i disse vilkårene for tilleggsprodukter, har den betydningen som er forklart i den gjeldende avtalen, med mindre noe annet er definert eller oppgitt i disse vilkårene.
 2. Gjeldende vilkår for bruk. Tilleggsproduktene styres av vilkårene for tilleggsprodukter og eventuelle gjeldende vilkår for bruk, og kunden er ansvarlig for å sikre at brukerne overholder alle relevante vilkår for bruk. Vilkårene for tilleggsprodukter og alle gjeldende vilkår for bruk finner du på http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=no&answer=181865 (eller andre nettadresser Google måtte oppgi), og de kan oppdateres eller endres av Google fra tid til annen.
 3. Tilgjengelighet. Tilleggsproduktene er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle land.
 4. Teknisk brukerstøtte. Kunden har ansvaret for å svare på eventuelle spørsmål fra brukerne angående kundens eller brukernes benyttelse av tilleggsproduktene. Google tilbyr teknisk brukerstøtte for tilleggsproduktene kun i den grad det er beskrevet i de gjeldende vilkårene for bruk, og vedkommende tilbyr ikke annen teknisk brukerstøtte for tilleggsproduktene, med mindre Google gir skriftlig samtykke til noe annet.
 5. Overholdelse av lover. Kunden samtykker i å levere tilleggsprodukter til brukerne på en slik måte at alle gjeldende lover og forskrifter blir overholdt, inkludert lover om personvern og databeskyttelse og de amerikanske lovene Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) og Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA).
 6. Kundens tilgang til brukerdata. Det kan hende at kunden har tilgang til eller kan overvåke, slette, rette, eksportere, bruke eller videreformidle data som oppgis av og er relatert til brukerne i forbindelse med tilleggsprodukter eller for å deaktivere brukerkontoer for tilleggsprodukter. Dersom kunden har mulighet til noe av dette, skal kunden gi brukerne relevant informasjon og legge til rette for utøvelsen av eventuelle tilknyttede rettigheter for brukerne, i overensstemmelse med lover om personvern og databeskyttelse. Hvis Google mottar en forespørsel fra en bruker angående kundens behandling av hans eller hennes personlige data relatert til tilleggsprodukter, kommer Google til å henvise brukeren til kunden, som har ansvaret for å svare på og håndtere forespørselen.
 7. Samtykke fra brukere. Unntatt når det gjelder brukerne som er beskrevet i del 8 («Samtykke fra foresatte»), skal kunden, før vedkommende gir brukere tilgang til eller tillatelse til å bruke tilleggsprodukter, innhente og administrere samtykker fra brukerne til å samle inn og benytte brukernes personopplysninger i forbindelse med tilleggsproduktene.
 8. Samtykke fra foresatte. Før kunden tillater at brukere som er under 16 år (eller den minstealderen som gjelder i det relevante EU-medlemslandet) og bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, eller andre brukere under 18 år, får tilgang til eller bruker tilleggsprodukter, skal kunden innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personlige data i forbindelse med tilleggsproduktene.
 9. Google Pay. Når en Google Pay-konto åpnes av en bruker, er dette brukerens personlige konto, og den er underlagt omfattende juridiske krav og begrensninger. Selv om kunden kan suspendere en brukers tilgang til sin egen Google Pay-konto, kan ikke kunden bruke Google Pay-kontoen eller endre informasjonen i Google Pay-kontoen. Kunden kan få tilgang til informasjonen i en brukers Google Pay-konto kun når det skjer i overensstemmelse med personvernreglene for Google Pay samt kundens personvernregler.
 10. Refusjon for betalte tjenester. Hvis kunden deaktiverer et tilleggsprodukt som kunden eller en bruker har betalt for, er ikke Google forpliktet til å refundere kunden og/eller brukeren for betalte tjenester som ikke er brukt. Kunden skal holde Google skadesløs fra og mot alt erstatningsansvar samt alle erstatningskrav, tap, utgifter og kostnader (inkludert forliksutgifter og rimelige saksomkostninger) som følger av en brukers krav om refusjon for slike betalte tjenester.
 11. Atskilt ugyldighet. Hvis noen av delene i disse vilkårene for tilleggsprodukter viser seg å ikke kunne håndheves, har resten av vilkårene for tilleggsprodukter fortsatt full kraft og virkning.
 12. Endringer. Google kan fra tid til annen endre disse vilkårene for tilleggsprodukter.
 13. Tolking av motstridende vilkår. Dersom det foreligger motstrid eller inkonsekvens mellom disse vilkårene for tilleggsprodukter og resten av den gjeldende avtalen, skal avtalen ha forrang. Dersom det foreligger motstrid eller inkonsekvens mellom disse vilkårene for tilleggsprodukter og eventuelle gjeldende vilkår for bruk, skal vilkårene for bruk ha forrang.