Uzupełniające warunki korzystania z Usług dodatkowych

Klient akceptujący niniejsze postanowienia („Klient”) przystępuje lub wcześniej przystąpił do umowy G Suite („Umowa G Suite”) dotyczącej świadczenia Usług (zdefiniowanych w warunkach Umowy G Suite) odpowiednio z firmą Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. lub Google Australia Pty Ltd („Google”). Poza Usługami firma Google może okresowo udostępniać więcej aplikacji („Usług dodatkowych”) w panelu sterowania dla domeny klienta. Korzystając z Usług dodatkowych, Klient akceptuje dodatkowe warunki określone poniżej („Uzupełniające warunki usługi”). Jeśli Klient nie chce włączać żadnych Usług dodatkowych lub w przypadku braku uprawnień wymaganych do zobowiązania Klienta niniejszymi Uzupełniającymi warunkami, należy wyłączyć te Usługi dodatkowe w panelu sterowania. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które są stosowane poniżej, a nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją w Umowie G Suite.

 1. Usługi niepodlegające Umowie G Suite. Usługi dodatkowe nie podlegają Umowie G Suite – podlegają one wyłącznie Warunkom korzystania z usługi Google właściwym dla danej usługi. Usługi dodatkowe wraz z warunkami są dostępne pod następującym adresem URL: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=pl&answer=181865 (lub innym adresem URL udostępnionym przez Google).
 2. Korzystanie oznacza akceptację. Korzystanie z jakichkolwiek Usług dodatkowych przez jakiegokolwiek Użytkownika końcowego oznacza zaakceptowanie przez Klienta Warunków korzystania z usługi Google właściwych dla danej Usługi dodatkowej.
 3. Włączanie i wyłączanie Usług dodatkowych. W dowolnym momencie Klient może włączyć lub wyłączyć dowolną Usługę dodatkową w panelu sterowania.
 4. Przyszłe usługi. Firma Google może zaoferować inne Usługi dodatkowe, których obecnie nie przedstawiono pod adresem URL w Sekcji 1 i dla których firma Google jeszcze nie przygotowała warunków korzystania z usługi. Gdy te przyszłe Usługi dodatkowe zostaną udostępnione, będą oferowane Klientowi w ramach tych Uzupełniających warunków korzystania.
 5. Dostępność. Usługi dodatkowe mogą być niedostępne w niektórych krajach.
 6. Pomoc techniczna. Firma Google nie świadczy usług pomocy technicznej do Usług dodatkowych. Na Kliencie spoczywa obowiązek udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania i zażalenia Użytkowników końcowych w odniesieniu do korzystania z Usług dodatkowych przez Klienta lub jego Użytkowników końcowych. Firma Google świadczy usługi pomocy technicznej do Usług dodatkowych wyłącznie za pośrednictwem Centrum pomocy właściwego dla określonej usługi, które jest dostępne pod adresem http://www.google.com/support/ (lub innym adresem URL tego typu udostępnionym przez firmę Google).
 7. Żądania innych podmiotów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za reagowanie na Żądania innych podmiotów dotyczące Usług dodatkowych, o ile nie określono inaczej we właściwych warunkach dla każdej z Usług dodatkowych. Firma Google nie udziela Klientowi pomocy w reagowaniu na takie Żądania innych podmiotów.
 8. Zgodność z przepisami prawa. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że Użytkownicy końcowi przestrzegają obowiązujących Warunków korzystania z usług Google w przypadku poszczególnych Usług dodatkowych. Klient zgadza się na świadczenie Usług dodatkowych Użytkownikom końcowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, takimi jak amerykańska ustawa Family Educational Rights and Privacy Act (o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności) z 1974 roku, ustawa Children’s Internet Protection Act (o ochronie dzieci w internecie) czy ustawa Children’s Online Privacy Protection Act (o ochronie prywatności dzieci w internecie) z 1998 roku.
 9. Prywatność. Klient może mieć możliwość uzyskiwania dostępu do danych przekazanych przez Użytkowników końcowych w Usługach dodatkowych oraz monitorowania, używania i ujawniania tych danych, a także do wyłączania Kont Użytkowników końcowych w tych Usługach dodatkowych. Klient powiadomi swoich Użytkowników końcowych o jego możliwościach do wykonywania wspomnianych działań.
 10. Zgoda rodzicielska. Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z Usług dodatkowych Klient musi uzyskać zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych usługach.
 11. Google Checkout. Konto usługi Google Checkout założone przez Użytkownika końcowego jest osobistym kontem tego użytkownika, które podlega ścisłym wymaganiom i ograniczeniom. Mimo że Klient może zawiesić Użytkownikowi końcowemu dostęp do jego konta usługi Checkout, nie może korzystać z tego konta ani wprowadzać żadnych zmian w informacjach na tym koncie. Klient może uzyskiwać dostęp do informacji na koncie usługi Checkout Użytkownika końcowego tylko zgodnie z polityką prywatności usługi Checkout i Klienta.
 12. Zwrot kosztów związanych z usługami płatnymi. Jeśli Klient wyłączy Usługę dodatkową, za którą Klient lub Użytkownik końcowy wniósł opłatę, firma Google nie jest zobowiązana do zwrócenia kosztów związanych z nieużywanymi usługami płatnymi Klientowi ani Użytkownikowi końcowemu. Klient zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google oraz przyjmować wszelkie zobowiązania, odszkodowania, straty, wydatki i koszty (w tym koszty rozstrzygnięcia postępowania i uzasadnione koszty obsługi prawnej) powstałe w wyniku roszczenia Użytkownika końcowego dotyczącego zwrotu kosztów związanych z usługami płatnymi.
 13. Firma Google jest podmiotem przetwarzającym dane. W sytuacji, gdy ma to zastosowanie, strony umowy akceptują fakt, że w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników końcowych zawartych w Usługach dodatkowych w domenie Klienta firma Google jest podmiotem przetwarzającym dane, a Klient jest podmiotem je kontrolującym.
 14. Lokalizacja danych. W ramach świadczenia Usług dodatkowych firma Google może przechowywać i przetwarzać dane osobowe przekazane w Usługach dodatkowych w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Google lub jej przedstawicielstwa mają swoje siedziby.
 15. Rozdzielność postanowień. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszych Uzupełniających warunków korzystania za niemożliwe do wyegzekwowania pozostałe postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie nadal obowiązują w pełnym zakresie.
 16. Zmiany. Firma Google może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Uzupełniających warunkach korzystania.