Warunki korzystania z usług dodatkowych

Firma Google może od czasu do czasu udostępniać produkty i usługi dodatkowe Google, które w obowiązujących Klienta umowach (odpowiednio Umowie G Suite, Umowie Cloud Identity lub Umowie najmu – nazywanych tutaj „Umową”) są określane jako „Dodatkowe produkty” lub „Usługi dodatkowe”. W niniejszych Warunkach korzystania z usług dodatkowych takie produkty i usługi są wspólnie nazywane „Usługami dodatkowymi”.

Korzystanie z Usług dodatkowych przez Klienta lub dowolnego Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez Klienta tych Warunków korzystania z usług dodatkowych, które staną się częścią obowiązującej Umowy, a także oddzielnych warunków odpowiednich usług („Warunki korzystania z usługi”), co opisano poniżej. Poszczególne Warunki korzystania z usługi stanowią oddzielną umowę, która nie jest częścią obowiązującej Umowy ani jej nie podlega.

Jeśli Klient nie chce włączać żadnych Usług dodatkowych lub w przypadku braku uprawnień wymaganych do zobowiązania Klienta niniejszymi Warunkami korzystania z usług dodatkowych, należy wyłączyć te Usługi dodatkowe za pomocą odpowiednich funkcji Usług.

 1. Definicje. O ile nie zostanie określone inaczej w tym dokumencie, wszelkie terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach korzystania z usług dodatkowych powinny być rozumiane zgodnie z ich definicjami w odpowiedniej Umowie.
 2. Obowiązujące Warunki korzystania z usługi. Usługi dodatkowe podlegają Warunkom korzystania z usług dodatkowych oraz wszelkim obowiązującym Warunkom korzystania z usługi. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że takie Warunki korzystania z usługi są przestrzegane przez Użytkowników. Usługi dodatkowe wraz z odpowiednimi Warunkami korzystania z usługi są wymienione na stronie http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=pl&answer=181865 (lub pod innym adresem URL tego typu udostępnionym przez Google). Te informacje mogą być okresowo aktualizowane przez Google.
 3. Dostępność. Usługi dodatkowe mogą być niedostępne w niektórych krajach.
 4. Pomoc techniczna. Na Kliencie spoczywa obowiązek udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania Użytkowników w odniesieniu do korzystania z Usług dodatkowych przez Klienta lub jego Użytkowników. Google świadczy usługi pomocy technicznej dotyczącej Usług dodatkowych tylko w zakresie opisanym w odpowiednich Warunkach korzystania z usługi. O ile nie zostanie określone inaczej na piśmie, Google nie będzie świadczyć innych usług pomocy technicznej dotyczącej Usług dodatkowych.
 5. Zgodność z prawem. Klient zgadza się na świadczenie Usług dodatkowych Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, takimi jak amerykańska ustawa Family Educational Rights and Privacy Act (o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności) z 1974 roku, ustawa Children’s Internet Protection Act (o ochronie dzieci w internecie) czy ustawa Children’s Online Privacy Protection Act (o ochronie prywatności dzieci w internecie) z 1998 roku.
 6. Dostęp Klienta do danych Użytkowników. Klient może mieć możliwość uzyskiwania dostępu do danych dotyczących Użytkowników i przekazanych przez nich w Usługach dodatkowych oraz monitorowania, używania, poprawiania, eksportowania i ujawniania tych danych, a także do wyłączania Kont Użytkowników w tych Usługach dodatkowych. Jeśli Klient ma takie możliwości, musi o tym poinformować Użytkowników oraz umożliwić przestrzeganie wszystkich związanych z tym praw Użytkowników, które wynikają z przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych. Jeśli Google otrzyma od Użytkownika zgłoszenie związane z przetwarzaniem przez Klienta danych Użytkownika dotyczących jakichkolwiek Usług dodatkowych, Google poprosi Użytkownika o przesłanie tego zgłoszenia do Klienta, który jest odpowiedzialny za odpowiadanie na takie żądania.
 7. Zgoda Użytkownika. Klient musi uzyskać zgodę Użytkowników (z wyjątkiem Użytkowników opisanych w sekcji 8 – Zgoda rodziców) na gromadzenie i używanie ich danych osobowych związanych z Usługami dodatkowymi, zanim Klient umożliwi Użytkownikom korzystanie z tych usług lub uzyskiwanie do nich dostępu.
 8. Zgoda rodziców. W przypadku Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nie ukończyli 16 lat (lub nie spełniają innych wymagań związanych z wiekiem obowiązujących w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej), albo Użytkowników z innych krajów, którzy nie ukończyli 18 lat, Klient musi uzyskać zgodę rodziców na gromadzenie i używanie danych osobowych Użytkowników związanych z Usługami dodatkowymi, zanim Klient umożliwi Użytkownikom korzystanie z tych usług lub uzyskiwanie do nich dostępu.
 9. Google Pay. Konto usługi Google Pay założone przez Użytkownika jest osobistym kontem tego użytkownika, które podlega ścisłym wymaganiom i ograniczeniom. Mimo że Klient może zawiesić Użytkownikowi dostęp do jego konta usługi Google Pay, nie może korzystać z tego konta ani wprowadzać żadnych zmian w informacjach na tym koncie. Klient może uzyskiwać dostęp do informacji na koncie usługi Google Pay Użytkownika tylko zgodnie z polityką prywatności usługi Google Pay i Klienta.
 10. Zwrot środków za usługi płatne. Jeśli Klient wyłączy Usługę dodatkową, za którą Klient lub Użytkownik wniósł opłatę, firma Google nie jest zobowiązana do zwrócenia kosztów związanych z nieużywanymi usługami płatnymi Klientowi ani Użytkownikowi. Klient zobowiązuje się zabezpieczać firmę Google oraz przyjmować wszelkie zobowiązania, odszkodowania, straty, wydatki i koszty (w tym koszty rozstrzygnięcia postępowania i uzasadnione koszty obsługi prawnej) powstałe w wyniku roszczenia Użytkownika dotyczącego zwrotu kosztów związanych z usługami płatnymi.
 11. Rozdzielność postanowień. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług dodatkowych za niemożliwe do wyegzekwowania pozostałe postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie nadal obowiązują w pełnym zakresie.
 12. Zmiany. Google może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach korzystania z usług dodatkowych.
 13. Interpretacja sprzecznych warunków. W przypadku sprzeczności lub niespójności między jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z usług dodatkowych a postanowieniami Umowy pierwszeństwo ma treść Umowy. W przypadku sprzeczności lub niespójności między jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z usług dodatkowych a Warunkami korzystania z usługi pierwszeństwo ma treść Warunków korzystania z usługi.