Warunki korzystania z usługi Google

Witamy w Google! Korzystając z produktów, oprogramowania, usług lub witryn internetowych Google („Usług Google”), użytkownik zgadza się na następujące postanowienia oraz wszelkie polityki, wskazówki lub poprawki do nich, które co pewien czas mogą być przedstawiane użytkownikowi, w tym między innymi Polityki programowe i Uwagi prawne (zbiorczo określane jako „Warunki”). Google może aktualizować Warunki w przyszłości, a użytkownik może znaleźć aktualną wersję niniejszej umowy pod adresem http://www.google.com/a/help/intl/pl/users/terms.html.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG
  Google Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, w tym administrator domeny użytkownika, („Google”) oferują użytkownikowi usługi Google, pod warunkiem że wiek użytkownika umożliwia zawarcie prawnie wiążącej umowy, a użytkownik nie jest pozbawiony prawa do korzystania z usług na mocy prawa USA lub innej właściwej jurysdykcji. W celu uzyskania dostępu do pewnych usług użytkownik może być zobowiązany do podania aktualnych i dokładnych informacji identyfikacyjnych, kontaktowych i innych w ramach procesu rejestracji lub ciągłego korzystania z usług Google. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła do konta użytkownika oraz za wszelkie działania dokonywane przy użyciu swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Google o wszelkim wykorzystaniu hasła lub konta oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Google nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z nieprzekazania przez użytkownika dokładnych informacji lub niezapewnienia bezpieczeństwa hasła.

 2. WŁAŚCIWE ZACHOWANIE
  Użytkownik rozumie, że za wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, fotografie, grafikę, nagrania wideo, wiadomości i inne materiały („Treść”) wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której ta Treść pochodzi. Google zastrzega sobie prawo, lecz nie bierze na siebie obowiązku uprzedniego sprawdzania, oznaczania, filtrowania, odrzucania, modyfikacji bądź przenoszenia jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem usług Google. Użytkownik rozumie, że korzystając z usług Google, może zostać narażony na kontakt z treścią obraźliwą, nieprzyzwoitą bądź budzącą zastrzeżenia, a także że korzysta z usług Google na własne ryzyko. W przypadku niektórych usług Google zapewnia narzędzia do odfiltrowywania treści o charakterze seksualnym dla osób dorosłych, w tym ustawienia SafeSearch (patrz http://www.google.com/help/customize.html#safe). Ponadto istnieją dostępne komercyjnie usługi i oprogramowanie ograniczające dostęp do materiałów mogących budzić zastrzeżenia.

  Użytkownik zgadza się z tym, że ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie oraz wszelką Treść tworzoną, przesyłaną lub wyświetlaną podczas korzystania z usług Google, a także wszelkie wynikające z tego następstwa. Użytkownik zgadza się korzystać z usług Google wyłącznie do takich celów, które są legalne, stosowne i zgodne z Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi politykami lub wskazówkami. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych czynności zakłócających działanie usług Google lub serwerów albo sieci połączonych z usługami Google. Wszelkie działania lub Treści mogące naruszać Warunki prosimy zgłaszać pod adresem http://www.google.com/support/bin/request.py.

  Oprócz niniejszej umowy, korzystanie przez użytkownika z niektórych usług Google podlega politykom lub wskazówkom odnoszącym się do tych usług i włączonym do niniejszej umowy.

  Użytkownik spoza USA zgadza się przestrzegać wszelkich miejscowych przepisów dotyczących postępowania w Internecie oraz dopuszczalnej treści, w tym praw regulujących eksport danych do i z USA, a także swojego kraju zamieszkania.

 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE
  Informacje na temat naszych praktyk ochrony prywatności zawiera Polityka prywatności pod adresem http://www.google.com/a/help/intl/pl/users/privacy.html. Korzystając z usług Google, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google może uzyskiwać dostęp, zachowywać i ujawniać informacje o koncie użytkownika oraz wszelką Treść powiązaną z kontem w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne do: (a) spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania władz, (b) egzekwowania Warunków, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących możliwego oszustwa, związanych z bezpieczeństwem lub technicznych (w tym między innymi z filtrowaniem spamu), (d) zapewnienia ochrony przed nieodwracalną szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa Google, użytkowników Google lub publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

  Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie usług Google, w tym Treści użytkownika, może wiązać się z (a) transmisją poprzez różne sieci oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci, urządzeń lub usług.

  Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się z tym, że administrator domeny może mieć dostęp do konta użytkownika i jego zawartości oraz zawieszać lub anulować dostęp do konta, a także możliwość modyfikacji konta przez użytkownika.

 4. PRAWA WŁASNOŚCI

  Prawa Google

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi Google i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z usługami Google („Oprogramowanie”) zawierają informacje zastrzeżone i poufne, chronione na mocy obowiązujących praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw i traktatów. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Treść zawarta w reklamach sponsorów lub prezentowana użytkownikowi za pośrednictwem usług Google jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i przepisami dotyczącymi własności. Jeżeli nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Google lub inny odpowiedni podmiot będący właścicielem praw, użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie wypożyczać, nie wydzierżawiać, nie sprzedawać, nie dystrybuować ani nie tworzyć utworów pochodnych na podstawie Treści, usług Google lub Oprogramowania, w całości lub w części, oprócz przypadków wyraźnie dozwolonych w oddzielnej umowie na piśmie.

  Na mocy niniejszych Warunków Google udziela użytkownikowi osobistego, nie podlegającego przeniesieniu i niewyłącznego prawa oraz zezwolenia na używanie kodu wynikowego Oprogramowania Google, pod warunkiem że użytkownik nie będzie (ani nie zezwoli na to żadnej osobie trzeciej) kopiować, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych, dokonywać inżynierii lub asemblacji wstecznej ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, przyznawać, podlicencjonować, ustanawiać zabezpieczenia ani w inny sposób przenosić jakiegokolwiek prawa do Oprogramowania, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo lub zostało wyraźnie dozwolone na piśmie przez Google. Użytkownik zgadza się nie korzystać ze zmodyfikowanych wersji Oprogramowania, w tym do celów uzyskania dostępu do usług Google bez upoważnienia. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do usług Google inaczej niż za pośrednictwem interfejsu oferowanego przez Google w celu uzyskiwania dostępu do usług Google z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w osobnej umowie na piśmie.
  Jeżeli nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Google, użytkownik zgadza się nie używać, nie kopiować, nie imitować ani nie dołączać żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, wzoru przemysłowego, nazwy firmy ani nazwy produktu w sposób mylący dla konsumentów. Użytkownik zgadza się również nie usuwać, nie ukrywać ani nie zmieniać informacji o prawach autorskich ani znaków firmowych Google lub innych firm, a także innych informacji o zastrzeżonych prawach związanych z usługami Google lub Oprogramowaniem, zawartych w nich lub udostępnianych w połączeniu z nimi bądź za ich pośrednictwem.

  Prawa użytkownika


  Google nie przyznaje sobie praw własności ani kontroli nad jakąkolwiek Treścią przesłaną, opublikowaną lub wyświetlaną przez użytkownika w usługach Google lub za ich pośrednictwem. Użytkownik lub - w zależności od sytuacji - licencjobiorca będący osobą trzecią zachowuje wszelkie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie do wszelkiej Treści przesyłanej, publikowanej lub wyświetlanej w usługach Google bądź za ich pośrednictwem, a także ponosi odpowiedzialność za ochronę tych praw, jeżeli ma to zastosowanie. Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treść w usługach Google, które są dostępne publicznie, lub za ich pośrednictwem, użytkownik udziela Google ważnego na całym świecie, niewyłącznego, nieodpłatnego zezwolenia na reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację i dystrybucję takiej Treści w usługach Google do celów wyświetlania, dystrybucji i promocji usług Google. Google zastrzega sobie prawo do pośrednictwa w publikacji Treści przesłanej, opublikowanej lub wyświetlanej przez użytkownika w usługach Google lub za ich pośrednictwem, a także do używania tej Treści w połączeniu z jakimikolwiek usługami oferowanymi przez Google. Google zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy akceptacji, publikacji, wyświetlania lub przesyłania jakiejkolwiek Treści według własnego uznania.

  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma wszelkie prawa, pełnomocnictwa i kompetencje niezbędne do przyznania udzielanych niniejszym praw do jakiejkolwiek przesłanej Treści.

 5. OPROGRAMOWANIE I AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE
  Korzystanie przez użytkownika z jakiegokolwiek Oprogramowania udostępnianego przez Google podlega Warunkom oraz wszelkim dodatkowym postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika końcowego towarzyszącej temu Oprogramowaniu. Oprogramowanie Google może automatycznie przesyłać numer wersji lub inne informacje diagnostyczne, a także może automatycznie pobierać rozszerzenia Oprogramowania w celu aktualizacji, udoskonalenia i dalszego rozwijania usług Google, w tym dostarczania poprawek, udoskonaleń funkcji, brakujących dodatków i nowych wersji.

 6. POLITYKA ZWIĄZANA Z PRAWEM AUTORSKIM I ZNAKAMI TOWAROWYMI
  Z zasady reagujemy na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, które spełniają wymogi amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act i innych stosownych przepisów oraz zamykamy konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.google.com/dmca.html.

  Aby uzyskać informacje na temat procedury składania skarg dotyczących znaków towarowych, należy przejść na stronę http://www.google.com/tm_complaint.html. Nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen oraz inne charakterystyczne cechy marki Google można wykorzystywać tylko zgodnie z Warunkami, zgodnie z aktualnymi w danej chwili wytycznymi Google dotyczącymi wykorzystania Cech marki, a także zgodnie z zawartymi lub uwzględnionymi w nich treściami. Wytyczne są dostępne pod adresem URL http://www.google.pl/permissions/guidelines.html (lub innym adresem URL wskazanym przez Google).

 7. OGÓLNE PRAKTYKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI I PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Użytkownik zgadza się z tym, że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowanie jakiejkolwiek Treści i innej zawartości utrzymywanej lub przesyłanej przez usługi Google. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google nie ustawiła górnego limitu liczby transmisji przesyłania lub odbioru danych za pośrednictwem usług Google ani ilości miejsca wykorzystywanego do przechowywania danych, ale zachowuje prawo do ustawienia limitów w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez i według własnego uznania.

  Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usług Google, w tym także po otrzymaniu świadectwa zgonu lub innego mającego moc prawną dokumentu stwierdzającego zgon użytkownika, Google zamknie konto użytkownika i odzyskanie jego zawartości będzie niemożliwe.

 8. NIEKOMERCYJNY UŻYTEK WŁASNY
  Użytkownik zgadza się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie handlować, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać do żadnych celów komercyjnych jakichkolwiek części usług Google, użytkowania usług Google ani dostępu do usług Google, oprócz przypadków wyraźnie określonych w Warunkach lub wyraźnie dozwolonych osobną umową na piśmie.

 9. MODYFIKACJE USŁUGI
  Google zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usług Google (lub ich jakiejkolwiek części) w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, za powiadomieniem lub bez. Użytkownik zgadza się z tym, że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług Google.

 10. WYPOWIEDZENIE
  Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Google w dowolnej chwili. Użytkownik zgadza się z tym, że Google może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym w związku z okresem nieaktywności konta, przerwać dostęp użytkownika do usług Google, a także wypowiedzieć Warunki bądź zawiesić albo zamknąć konto użytkownika. W przypadku wypowiedzenia konto użytkownika zostanie wyłączone i użytkownik może nie uzyskać dostępu do usług Google, konta lub dowolnych plików bądź innej treści na koncie. Ustępy 10 (Wypowiedzenie) 13 (Odpowiedzialność odszkodowawcza), 14 (Zastrzeżenie dotyczące gwarancji), 15 (Ograniczenie odpowiedzialności), 16 (Wyłączenia i ograniczenia) oraz 19 (w tym wybór prawa, podzielność i przepis o przedawnieniu) Warunków będą obowiązywać również po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu.

 11. REKLAMY
  Niektóre usługi Google są finansowane z przychodów reklamowych i mogą być w nich wyświetlane reklamy oraz promocje. Reklamy takie mogą być kierowane na treść informacji przechowywanych w usługach Google, zapytań dokonywanych za pośrednictwem usług Google lub innych informacji. Sposób, tryb i zakres zamieszczania reklam w usługach Google może się zmieniać. Jednym z warunków korzystania z usług Google jest zgoda użytkownika na zamieszczanie przez Google takich reklam, a także na to, że Google nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika wskutek obecności takich reklamodawców w usługach Google lub wskutek dalszych kontaktów użytkownika z reklamodawcami.

 12. LINKI Usługi
  Google lub osoby trzecie mogą zamieszczać linki do innych witryn lub zasobów internetowych. Google może nie mieć żadnej kontroli nad takimi witrynami i zasobami, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Google nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn lub zasobów zewnętrznych, a także nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, reklamy, produkty i inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach bądź za ich pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości i zgadza się z tym, że Google nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione rzekomo lub rzeczywiście wskutek lub w związku z korzystaniem bądź poleganiem na takiej Treści, towarach lub usługach dostępnych w takiej witrynie lub zasobach bądź za ich pośrednictwem.

 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
  Użytkownik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Google oraz podmioty zależne i stowarzyszone Google, a także członków ich zarządu, przedstawicieli, pracowników, reklamodawców, licencjobiorców, dostawców lub partnerów (zbiorczo określanych jako „Google i Partnerzy”) w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z usług Google, naruszeniem Warunków oraz wszelkimi innymi działaniami związanymi z korzystaniem z usług Google, w tym z jakiejkolwiek odpowiedzialności i kosztów wynikających z wszelkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych lub wynikowych), pozwów, orzeczeń, kosztów procesowych i obsługi prawnej wszelkiego typu i o jakimkolwiek charakterze. W takim przypadku Google powiadomi użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub pozwie.

 14. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI
  UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE OŚWIADCZA, ŻE ROZUMIE ORAZ ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE:
  1. KORZYSTA Z USŁUG GOOGLE NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI GOOGLE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI. GOOGLE I JEJ LICENCJODAWCY JAWNIE ZRZEKAJĄ SIĘ W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAWNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI I RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW.
  2. GOOGLE I PARTNERZY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (i) USŁUGI GOOGLE ZASPOKOJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) USŁUGI GOOGLE BĘDĄ ŚWIADCZONE W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY, PUNKTUALNIE, BEZPIECZNIE I BEZBŁĘDNIE, (iii) WYNIKI UZYSKANE WSKUTEK KORZYSTANIA Z USŁUG GOOGLE BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GOOGLE BĘDZIE ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE ŻE (V) WSZELKIE BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ WYELIMINOWANE.
  3. UŻYTKOWNIK POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY PRZY UŻYCIU USŁUG GOOGLE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A TAKŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BĄDŹ INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ WSKUTEK POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.
  4. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD GOOGLE, Z USŁUG GOOGLE BĄDŹ ZA ICH POŚREDNICTWEM NIE POWODUJĄ UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ANI RĘKOJMI NIEWYRAŻONEJ JEDNOZNACZNIE W WARUNKACH.

 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA, ŻE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE GOOGLE I PARTNERZY NIE PONOSZĄ WOBEC NIEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, BEZPOŚREDNICH, WYNIKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH ANI MORALNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, RENOMY, MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, DANYCH BĄDŹ INNE SZKODY NIEMATERIALNE (NAWET JEŻELI GOOGLE LUB PARTNERZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z: (i) UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA USŁUG GOOGLE; (ii) KOSZTU ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB UZYSKANIA JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG, A TAKŻE OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB ZAWARTYCH TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG GOOGLE; (iii) ZMIANY BĄDŹ DOSTĘPU OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH DO TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; (iv) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W USŁUGACH GOOGLE LUB (v) WSZELKICH INNYCH MATERIAŁÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO USŁUG GOOGLE.

 16. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
  ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJĄ NA CELU WYŁĄCZENIA ANI OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, GWARANCJI, PRAW ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZGODNIE Z PRAWEM WYKLUCZYĆ BĄDŹ OGRANICZYĆ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZANIE PEWNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB WARUNKÓW BĄDŹ OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM, NIEDOTRZYMANIEM UMOWY LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW BĄDŹ ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE. W TAKICH PRZYPADKACH DO UŻYTKOWNIKA ODNOSZĄ SIĘ JEDYNIE OGRANICZENIA Z USTĘPÓW 14 I 15, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWEM W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, A NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTAJE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.

 17. BRAK INNYCH BENEFICJENTÓW
  Użytkownik zgadza się z tym, że - jeżeli nie zostało to wyraźnie określone inaczej w niniejszych Warunkach - beneficjentami niniejszych Warunków nie są żadne osoby trzecie.

 18. POWIADOMIENIE
  Użytkownik zgadza się z tym, że Google może dostarczać użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian niniejszych Warunków, pocztą e-mail, pocztą tradycyjną lub publikując ogłoszenia w usługach Google.

 19. INFORMACJE OGÓLNE
  Całość umowy. Warunki (w tym wszelkie polityki, wskazówki lub poprawki, które mogą być przedstawiane użytkownikowi co pewien czas, na przykład Polityki programowe i Uwagi prawne) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem i Google oraz regulują korzystanie przez użytkownika z usług Google, zastępując wszelkie uprzednie umowy pomiędzy użytkownikiem i Google dotyczące korzystania z usług Google. W wyniku zakupu lub korzystania z pewnych innych usług Google, usług podmiotów stowarzyszonych, a także treści lub oprogramowania osób trzecich użytkownika mogą również dotyczyć dodatkowe postanowienia.

  Prawo i sądy właściwe. Warunki oraz stosunki pomiędzy użytkownikiem i Google podlegają prawu stanu Kalifornia bez względu na sprzeczność norm prawnych. Użytkownik oraz Google zgadzają się podporządkować właściwości osobowej i wyłącznej sądów okręgu Santa Clara stanu Kalifornia.

  Zrzekanie się praw i podzielność postanowień. Zaniechanie przez Google wyegzekwowania lub wykorzystania dowolnego prawa lub postanowienia zawartego w Warunkach nie oznacza zrzeczenia się przez Google tego prawa lub postanowienia. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w niniejszych Warunkach zostanie uznane za sąd mający właściwość do rozstrzygania sporu za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien nadać moc obowiązującą intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełnej mocy.

  Przepis o przedawnieniu. Użytkownik zgadza się z tym, że - bez względu na wszelkie sprzeczne z tym przepisy prawne - wszelkie roszczenia lub podstawy roszczenia wynikające lub powiązane z używaniem usług Google bądź Warunkami muszą albo zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy roszczenia, albo zostać na zawsze wykluczone.
  Nagłówki ustępów w Warunkach stanowią jedynie udogodnienie i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych.