Tilläggsproduktvillkor

Google kan ibland göra en eller flera produkter och/eller tjänster från Google tillgängliga. Dessa kallas Tilläggsprodukter eller Tilläggstjänster i Kundens G Suite-avtal, Cloud Identity-avtal eller Hyresavtal (Avtalet). Inom ramarna för dessa Tilläggsproduktvillkor kallas sådana produkter och/eller tjänster sammantaget för Tilläggsprodukter.

Om Kunden eller någon Slutanvändare använder Tilläggsprodukter, godkänner Kunden dessa Tilläggsproduktvillkor som integreras i tillämpligt Avtal. Om Kunden eller någon av Slutanvändarna använder någon sådan Tilläggsprodukt godkänner Kunden även separata tjänstvillkor som gäller sådana produkter (vart och ett, Användarvillkoren), enligt beskrivningen nedan. Användarvillkoren utgör separata avtal och styrs inte av och integreras inte i tillämpligt Avtal.

Om Kunden inte vill aktivera någon av Tilläggsprodukterna, eller om du agerar åt Kunden men inte har nödvändig behörighet för att binda Kunden till dessa Tilläggsproduktvillkor eller tillämpliga Användarvillkor, inaktiverar du sådana Tilläggsprodukter via funktionen i Tjänsterna.

 1. Definitioner. Alla termer som anges med versal i dessa Tilläggsproduktvillkor har den innebörd som anges i tillämpligt Avtal om inget annat definieras eller anges här.
 2. Tillämpliga Användarvillkor. Tilläggsprodukterna styrs av Tilläggsproduktvillkoren samt tillämpliga Användarvillkor och Kunden ansvarar för att säkerställa att Slutanvändarna följer sådana Användarvillkor. Tilläggsprodukterna och alla tillämpliga Användarvillkor finns på http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=181865 (eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla) och kan uppdateras eller ändras av Google.
 3. Tillgänglighet. Tilläggsprodukterna är kanske inte tillgängliga i alla länder.
 4. Teknisk support. Kunden är ansvarig för att svara på frågor från Slutanvändare rörande Kundens eller Slutanvändarnas användning av Tilläggsprodukterna. Google tillhandahåller enbart tekniska supporttjänster för Tilläggsprodukter i den utsträckning som beskrivs i de tillämpliga Användarvillkoren och tillhandahåller inte annan teknisk support för Tilläggsprodukterna om inte Google skriftligen godkänner något annat.
 5. Efterlevnad av lagar. Kunden samtycker till att tillhandahålla Tilläggsprodukter till Slutanvändarna i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler inklusive U.S. Family Educational Rights and Privacy Act från 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) och Children's Online Privacy Protection Act från 1998 (COPPA).
 6. Kundens Åtkomst till Slutanvändardata. Kunden kan ha möjlighet att få åtkomst till, övervaka, ta bort, korrigera, exportera, använda eller sprida data som tillhandahålls av och är relaterad till Slutanvändare i samband med Tilläggsprodukter eller inaktivera Slutanvändarkonton för Tilläggsprodukter. I den utsträckning Kunden har sådana möjligheter ger Kunden Slutanvändarna relevant information och möjliggör utövandet av relaterade rättigheter för Slutanvändarna under sekretess- eller dataskyddslagar. Om Google får en begäran från en Slutanvändare som rör Kundens behandling av hans/hennes personuppgifter i relation till Tilläggsprodukter, uppmanar Google Slutanvändaren att skicka sin begäran till Kunden. Kunden är då ansvarig för att besvara begäran.
 7. Slutanvändarens samtycke. Förutom i förhållande till Slutanvändare som beskrivs i avsnitt 8 (Vårdnadshavarens samtycke), ska Kunden, innan Kunden tillåter Slutanvändare att få åtkomst till eller använda Tilläggsprodukter, erhålla och bibehålla samtycke från dessa Slutanvändare för insamling och användning av deras personuppgifter i samband med dessa Tilläggsprodukter.
 8. Vårdnadshavarens samtycke. Innan Kunden tillåter Slutanvändare som är under 16 år (eller annan sådan minimiålder som anges i relevant EU-land) och bosatt inom EES, eller andra Slutanvändare som är under 18, att få åtkomst till eller använda Tilläggsprodukter, ska Kunden erhålla vårdnadshavarens samtycke till insamling och användning av personuppgifter i samband med dessa Tilläggsprodukter.
 9. Google Pay. Ett Google Pay-konto som öppnas av en Slutanvändare är Slutanvändarens personliga konto och är föremål för omfattande lagkrav och förbud. Kunden får stänga av en Slutanvändares tillgång till hans eller hennes Google Pay-konto, men kunden får inte använda en Slutanvändares Google Pay-konto eller göra ändringar av informationen på Google Pay-kontot. Kunden kan enbart få tillgång till information på en Slutanvändares Google Pay-konto i enlighet med sekretesspolicyerna för Google Pay samt kundens sekretesspolicy.
 10. Återbetalning för Betaltjänster. Om Kunden inaktiverar en Tilläggsprodukt som Kunden eller en Slutanvändare har betalat för är Google inte skyldigt att återbetala Kunden och/eller Slutanvändaren för oanvända betaltjänster. Kunden håller Google skadeslöst från och mot allt ansvar, alla skador, förluster och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av Slutanvändarens anspråk på återbetalning för sådana betaltjänster.
 11. Avskiljbarhet. Om någon del av dessa Tilläggsproduktvillkor befinns vara ej verkställbar gäller de övriga Tilläggsproduktvillkoren utan inskränkning.
 12. Ändringar. Google kan komma att ändra dessa Tilläggsproduktvillkor.
 13. Tolkning av motstridiga villkor. Om det uppstår konflikt eller förekommer inkonsekvenser mellan dessa Tilläggsproduktvillkor och det återstående tillämpliga Avtalet, gäller Avtalet. I den utsträckning det uppstår konflikt eller förekommer inkonsekvenser mellan dessa Tilläggsproduktvillkor och tillämpliga Användarvillkor gäller Användarvillkoren.