Ytterligare användarvillkor för tilläggstjänster

Kunden som samtycker till dessa villkor (kunden) registrerar sig för eller har tidigare ingått ett G Suite-avtal (G Suite-avtal) för tjänster (enligt definition i villkoren för G Suite-avtalet) med det som är tillämpligt av Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. eller Google Australia Pty Ltd (Google). Google kan göra fler Google-applikationer (utöver tjänsterna) tillgängliga via kontrollpanelen för kunddomänen ("tilläggstjänster"). Genom att använda tilläggstjänsterna godkänner kunden de ytterligare villkoren nedan (”ytterligare villkor”). Om kunden inte vill aktivera någon av tilläggstjänsterna, eller om du inte har nödvändig behörighet för att binda kunden till dessa ytterligare villkor, inaktiverar du de tilläggstjänsterna på kontrollpanelen. Termer i versaler som används nedan men som inte definieras där har den innebörd som tilldelats dem enligt G Suite-avtalet.

 1. Täcks inte av G Suite-avtalet. Tilläggstjänsterna täcks inte av G Suite-avtalet utan regleras enbart av de tillämpliga tjänstspecifika Google-användarvillkoren. Tilläggstjänsterna med respektive användarvillkor är de som anges på följande webbadress: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=sv&answer=181865 (eller en annan webbadress som tillhandahålls av Google).
 2. Användning utgör godkännande. En slutanvändares användning av en tilläggstjänst utgör kundens godkännande av Googles användarvillkor för sådana tilläggstjänster.
 3. Aktivera eller inaktivera tilläggstjänster. Kunden kan när som helst aktivera eller inaktivera någon av tilläggstjänsterna på kontrollpanelen.
 4. Framtida tjänster. Google kan erbjuda andra tilläggstjänster som i nuläget inte finns på webbadressen i avsnitt 1 och som Google ännu inte har några användarvillkor för. När dessa framtida tilläggstjänster blir tillgängliga erbjuds de till kunden enligt dessa ytterligare villkor.
 5. Tillgänglighet. Tilläggstjänsterna är kanske inte tillgängliga i alla länder.
 6. Teknisk support. Google erbjuder inte teknisk support för tilläggstjänsterna. Kunden ansvarar för att svara på eventuella frågor och klagomål från slutanvändare avseende kundens eller dess slutanvändares användning av tilläggstjänsterna. Google erbjuder teknisk support för tilläggstjänsterna enbart via det produktspecifika hjälpcentret som är tillgängligt på http://www.google.com/support/ (eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla).
 7. Begäranden från tredje part. Kunden ansvarar för att svara på begäranden från tredje part som gäller för tilläggstjänsterna, om inget annat anges i de tillämpliga villkoren för varje tilläggstjänst. Google hjälper inte kunden med att svara på sådana begäranden från tredje part.
 8. Efterlevnad av lagar. Kunden ansvarar för att dess slutanvändare följer Googles gällande användarvillkor för varje tilläggstjänst. Kunden samtycker till att tillhandahålla Ytterligare tjänster till Slutanvändarna i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler inklusive U.S. Family Educational Rights and Privacy Act från 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) och Children's Online Privacy Protection Act från 1998 (COPPA).
 9. Sekretess. Kunden kan ha möjlighet att få tillgång till, övervaka, använda eller sprida data som tillhandahållits av slutanvändare för dessa tilläggstjänster eller inaktivera en slutanvändares konto för dessa tilläggstjänster. Kunden informerar slutanvändarna om kundens möjlighet att vidta dessa åtgärder.
 10. Målsmans samtycke. Kunden erhåller målsmans samtycke till insamling och användning av personliga uppgifter i de Ytterligare tjänster som de ger slutanvändarna åtkomst till innan de tillåter slutanvändare under 18 att använda dessa tjänster.
 11. Google Checkout. Ett Google Checkout-konto som öppnas av en slutanvändare är slutanvändarens personliga konto och är föremål för omfattande lagkrav och förbud. Kunden får stänga av en slutanvändares tillgång till hans eller hennes Checkout-konto, men kunden får inte använda en slutanvändares Checkout-konto eller göra ändringar av informationen på Checkout-kontot. Kunden kan enbart få tillgång till information på en slutanvändares Checkout-konto i enlighet med sekretesspolicyerna för Checkout samt kundens sekretesspolicy.
 12. Återbetalning för avgiftsbelagda tjänster. Om kunden inaktiverar en tilläggstjänst som kunden eller slutanvändaren har betalat för är Google inte skyldigt att återbetala kunden eller någon slutanvändare för oanvända avgiftsbelagda tjänster. Kunden gottgör, försvarar och håller Google skadeslöst mot allt ansvar, alla skador, förluster och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av slutanvändarens anspråk på återbetalning för sådana avgiftsbelagda tjänster.
 13. Google är databearbetaren. I förekommande fall, är parterna överens om att Google är en databearbetare och att kunden är en dataansvarig med avseende på slutanvändarens personuppgifter i tilläggstjänsterna för kundens domän.
 14. Dataplats. Inom ramarna för tillhandahållandet av tilläggstjänsterna kan Google lagra och bearbeta data som tillhandahålls via tilläggstjänsterna i USA och andra länder där Google eller dess ombud har anläggningar.
 15. Avskiljbarhet. Om någon del av dessa tilläggsvillkor inte kan verkställas fortsätter de övriga tilläggsvillkoren att gälla fullt ut.
 16. Ändringar. Google kan komma att ändra dessa ytterligare villkor.