ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมสำหรับบริการเพิ่มเติม

ลูกค้าที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ("ลูกค้า") กำลังลงชื่อสมัครใช้หรือเคยทำข้อตกลงของ G Suite ("ข้อตกลงของ G Suite") สำหรับบริการเหล่านี้ (ดังที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงของ G Suite) กับ Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. หรือ Google Australia Pty Ltd ("Google" ตามสมควร) แล้ว Google อาจจัดทำแอปพลิเคชัน Google เพิ่มเติม (นอกเหนือจากบริการ) ให้สามารถใช้ได้ในบางโอกาสผ่านทางแผงควบคุมสำหรับโดเมนของลูกค้า ("บริการเพิ่มเติม") ในการใช้บริการเพิ่มเติม ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะเปิดใช้บริการเพิ่มเติมใด หรือถ้าคุณดำเนินการแทนลูกค้า แต่ไม่มีอำนาจที่จำเป็นในการลงนามผูกพันลูกค้าตามข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติม โปรดปิดใช้บริการเพิ่มเติมนั้นในแผงควบคุม คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่มีคำนิยามอยู่ด้านล่างนี้มีความหมายตามที่กำหนดในข้อตกลงของ G Suite

 1. ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ G Suite บริการเพิ่มเติมนั้นไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงของ G Suite แต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google เฉพาะของบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริการเพิ่มเติมพร้อมข้อกำหนดในการให้บริการของบริการนั้นๆ อยู่ใน URL http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=th&answer=181865 (หรือ URL อื่นที่ Google อาจแจ้งให้ทราบ)
 2. การใช้งานถือเป็นการยอมรับ การใช้บริการเพิ่มเติมโดยผู้ใช้ปลายทางคนใดก็ตาม ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google สำหรับบริการเพิ่มเติมนั้นๆ
 3. การเปิดใช้หรือปิดใช้บริการเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้บริการเพิ่มเติมในแผงควบคุมได้ทุกเมื่อ
 4. บริการในอนาคต Google อาจเสนอให้บริการเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในปัจจุบันที่ URL ในส่วน 1 และเป็นบริการที่ Google ยังไม่มีข้อกำหนดในการให้บริการอยู่ เมื่อบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ใช้งานได้ จะมีการเสนอให้บริการแก่ลูกค้าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้
 5. ความพร้อมในการให้บริการ บริการเพิ่มเติมบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ
 6. การสนับสนุนด้านเทคนิค Google จะไม่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับบริการเพิ่มเติม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามและข้อร้องเรียนของผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับการใช้บริการเพิ่มเติม Google จะให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับบริการเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นๆ เท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.google.com/support/ (หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้)
 7. คำขอของบุคคลที่สาม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตอบคำขอของบุคคลที่สามที่มีผลกับบริการเพิ่มเติม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการเพิ่มเติมแต่ละอย่าง Google จะไม่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการตอบคำขอดังกล่าวของบุคคลที่สาม
 8. การปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ใช้ปลายทางจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google สำหรับบริการเพิ่มเติมแต่ละอย่าง ลูกค้ายอมรับว่าจะมีการให้บริการเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย Family Educational Rights and Privacy Act ปี 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) และ Children's Online Privacy Protection Act ปี 1998 (COPPA) ของสหรัฐอเมริกา
 9. ความเป็นส่วนตัว ลูกค้าอาจมีความสามารถในการเข้าถึง ตรวจสอบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ปลายทางสำหรับบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ หรือปิดใช้บัญชีของผู้ใช้ปลายทางสำหรับบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ ลูกค้าจะแจ้งผู้ใช้ปลายทางให้ทราบถึงความสามารถของลูกค้าในการดำเนินการเหล่านี้
 10. ความยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จึงจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการเพิ่มเติมดังกล่าวที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงได้
 11. Google Checkout บัญชี Google Checkout ที่เปิดโดยผู้ใช้ปลายทางเป็นบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ปลายทาง และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อห้ามด้านระเบียบข้อบังคับหลายประการ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะสามารถระงับการเข้าถึงบัญชี Checkout ของผู้ใช้ปลายทาง แต่ลูกค้าไม่สามารถใช้บัญชี Checkout ของผู้ใช้ปลายทางหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ในบัญชี Checkout ดังกล่าว ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชี Checkout ของผู้ใช้ปลายทางได้ตามนโยบายส่วนบุคคลของ Checkout และนโยบายส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้น
 12. การขอเงินคืนสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่าย ถ้าลูกค้าปิดใช้บริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางได้ชำระเงินเป็นค่าบริการ Google จะไม่มีภาระหน้าที่ในการคืนเงินแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้ใช้งาน ลูกค้าจะชดเชยความเสียหาย คุ้มครองและดำเนินการให้ Google พ้นจากความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการระงับคดี และค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการเรียกร้องของผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 13. Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญายอมรับว่า Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล และลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในบริการเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของลูกค้า
 14. สถานที่ตั้งข้อมูล ในการให้บริการเพิ่มเติม Google อาจเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีให้ผ่านบริการเพิ่มเติมดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่ Google หรือตัวแทนมีหน่วยงานอยู่
 15. การเป็นโมฆะบางส่วน ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ได้รับการตัดสินว่าเป็นโมฆะ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเพิ่มเติมจะยังมีผลอย่างสมบูรณ์
 16. การแก้ไข Google สามารถแก้ไขข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ในบางโอกาส