ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ในบางครั้ง Google อาจให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Google อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม” หรือ “บริการเพิ่มเติม” ในข้อตกลง G Suite, ข้อตกลง Cloud Identity หรือข้อตกลงในการจ้างของลูกค้า (“ข้อตกลง” ที่เกี่ยวข้อง) โดยในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าวจะเรียกรวมกันว่าเป็น "ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม"

ถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใดๆ แสดงว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้แล้ว ซึ่งจะรวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าวแสดงว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดในการให้บริการแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (“ข้อกำหนดในการให้บริการ” ของแต่ละผลิตภัณฑ์) ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างด้วย และเพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดในการให้บริการจะสร้างข้อตกลงแยกต่างหาก และจะไม่อยู่ภายใต้หรือรวมอยู่ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใด หรือถ้าคุณดำเนินการแทนลูกค้า แต่ไม่มีอำนาจที่จำเป็นในการลงนามผูกพันลูกค้าตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ โปรดปิดใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนั้นผ่านฟังก์ชันของบริการ

 1. คำนิยาม คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้มีความหมายตามที่กำหนดไว่ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มีการกำหนดหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 2. ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทำให้ผู้ใช้ปลายทางปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการดังกล่าว โปรดอ่านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=181865 (หรือ URL อื่นที่ Google แจ้งให้ทราบ) และ Google อาจอัปเดตหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว
 3. ความพร้อมในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ
 4. การสนับสนุนด้านเทคนิค ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง Google ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง และจะไม่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอื่นๆ แก่ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่ Google ตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกค้ายอมรับว่าจะมีการให้บริการผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ปลายทางโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว, กฎหมาย Family Educational Rights and Privacy Act ปี 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) และ Children's Online Privacy Protection Act ปี 1998 (COPPA) ของสหรัฐอเมริกา
 6. การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ปลายทางของลูกค้า ลูกค้าอาจเข้าถึง ตรวจสอบ ลบ แก้ไข ส่งออก ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือเพื่อปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่ลูกค้าจะดำเนินการดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ปลายทางใช้สิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ถ้า Google ได้รับคำขอใดๆ จากผู้ใช้ปลายทางเรื่องการที่ลูกค้าประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของตน โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใดๆ ทาง Google จะแนะนำให้ผู้ใช้ปลายทางส่งคำขอไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตอบกลับคำขอ
 7. ความยินยอมของผู้ใช้ปลายทาง นอกเหนือไปจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 8 (การยินยอมจากผู้ปกครอง) ลูกค้าจะต้องขอรับและเก็บรักษาความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทางเหล่านั้นเพื่อการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ปลายทางก่อน โดยต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จึงจะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้
 8. การยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ลูกค้าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี (หรืออายุขั้นต่ำอื่นตามที่กำหนดโดยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป) และผู้ที่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใดๆ ลูกค้าต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านั้นเสียก่อน
 9. Google Pay บัญชี Google Pay ที่เปิดโดยผู้ใช้ปลายทางเป็นบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ปลายทาง และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อห้ามด้านระเบียบข้อบังคับหลายประการ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะระงับการเข้าถึงบัญชี Google Pay ของผู้ใช้ปลายทางได้ แต่ลูกค้าจะใช้บัญชี Google Pay ของผู้ใช้ปลายทางหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ในบัญชี Google Pay ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลในบัญชี Google Pay ของผู้ใช้ปลายทางได้ตามนโยบายส่วนบุคคลของ Google Pay และนโยบายส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้น
 10. การคืนเงินสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่าย ถ้าลูกค้าปิดใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางชำระเงินแล้ว Google จะไม่มีภาระหน้าที่ในการคืนเงินแก่ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ปลายทางสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้ใช้งาน ลูกค้าจะชดใช้ให้ Google สำหรับความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการระงับคดี และค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการเรียกร้องของผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 11. การเป็นโมฆะบางส่วน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้บังคับใช้ไม่ได้ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมส่วนที่เหลือจะยังมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
 12. การแก้ไข Google อาจแก้ไขข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้ในบางโอกาส
 13. การตีความข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้กับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือ ให้ยึดตามข้อตกลงเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้กับข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ให้ยึดตามข้อกำหนดในการให้บริการเป็นหลัก