ข้อตกลงระดับการให้บริการของ G Suite

G Suite SLA ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง G Suite ที่มีผลบังคับใช้ (หรือข้อตกลงในเวอร์ชันก่อนหน้าที่ครอบคลุมเรื่องการใช้งาน G Suite) ("ข้อตกลง") ลูกค้าจะสามารถใช้งานอินเทอร์เฟซทางเว็บของบริการที่รวมอยู่ใน G Suite ได้ในอัตราส่วน 99.9% ของเวลาทั้งหมดในหนึ่งเดือนปฏิทิน ("G Suite SLA") หาก Google ไม่สามารถทำตาม G Suite SLA และหากลูกค้าปฏิบัติตามข้อผูกพันใน G Suite SLA นี้ ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง G Suite SLA นี้ระบุการเยียวยาพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในกรณีที่ Google ไม่สามารถทำตาม G Suite SLA ได้ด้วยเหตุผลใดๆ

นิยาม คำนิยามต่อไปนี้จะใช้กับ G Suite SLA

ลูกค้าต้องขอรับเครดิตบริการ หากต้องการรับเครดิตบริการที่ระบุข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งแก่ Google (หรือในกรณีที่ลูกค้าสั่งบริการจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าต้องแจ้งตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าต้องแจ้ง Google) ภายในสามสิบวันนับจากเวลาที่ลูกค้ามีสิทธิ์รับเครดิตบริการ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อบริการจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าจะได้รับเครดิตบริการจากตัวแทนจำหน่ายในนามของ Google

เครดิตบริการสูงสุด จำนวนเครดิตบริการสะสมสูงสุดที่จะออกโดย Google (หรือโดยตัวแทนจำหน่ายในนาม Google ในกรณีลูกค้าที่สั่งบริการจากตัวแทนจำหน่าย) ให้แก่ลูกค้าสำหรับเวลาหยุดทำงานซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตามปฏิทินเดือนเดียว จะไม่เกิน 15 วันบริการ ซึ่งจะเพิ่มต่อท้ายระยะเวลาบริการ (หรือมูลค่าของ 15 วันบริการในรูปของเครดิตเงินในบัญชีของลูกค้าที่เรียกเก็บเงินรายเดือน) เครดิตบริการนี้ไม่สามารถแลกรับหรือแปลงเป็นจำนวนเงิน ยกเว้นลูกค้าที่ใช้แผนการเรียกเก็บเงินรายเดือนของ Google

ข้อยกเว้นของ G Suite SLA G Suite SLA ไม่มีผลกับบริการที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนว่ายกเว้น G Suite SLA นี้ (ตามที่ระบุในเอกสารสำหรับบริการนั้นๆ) หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพทั้งหมดที่มีลักษณะดังนี้ (i) เกิดจากปัจจัยที่อธิบายในหัวข้อ "สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม" ของข้อตกลง หรือ (ii) เกิดจากอุปกรณ์ของลูกค้าหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หรือทั้งสองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมหลักของ Google)