นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ G Suite

การใช้งานบริการนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ("AUP")

หากไม่มีคำนิยามให้ไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่มีผลบังคับ ("ข้อตกลง") ระหว่างลูกค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้ใช้อื่นที่ได้รับอนุญาต ("คุณ") กับ Google

คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการและไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณใช้บริการ:

การใช้ G Suite for Education ถือเป็นการยอมรับว่าคุณใช้บริการหรือบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนของคุณ โรงเรียนจะต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการเพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการดังกล่าว

หากไม่ปฏิบัติตาม AUP อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือทั้งสองอย่าง