Thỏa thuận (trực tuyến) về G Suite

Đi tới Điều khoản bổ sung dành cho các dịch vụ được cung cấp cùng với cơ sở hạ tầng tài khoản mới

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao các điều khoản bên dưới được dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phiên bản ngôn ngữ không phải tiếng Anh của các điều khoản này không ràng buộc bạn hoặc Google về mặt pháp lý. Thay vào đó, phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của các điều khoản này, hiện có tại đây: https://www.google.com/apps/intl/en/terms/premier_terms.html, sẽ là phiên bản ràng buộc pháp lý giữa bạn và Google.

*Các điều khoản dưới đây áp dụng cho thanh toán trả sau hàng tháng. Hãy nhấp vào đây để xem các điều khoản dành cho khách hàng trả trước hàng năm.

Thỏa thuận (trực tuyến) dành cho G Suite này (“ Thỏa thuận ”) được lập bởi và giữa Google Inc., một công ty Delaware, có văn phòng tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 (“ Google ”) và tổ chức đồng ý với các điều khoản này (“ Khách hàng ”). Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” ở bên dưới ("Ngày bắt đầu có hiệu lực”). Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động của bạn hoặc một tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức liên quan với những điều khoản và điều kiện này (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) bạn thay mặt cho bên mà bạn đại diện đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức có liên quan, vui lòng không nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” dưới đây (hoặc nếu có thể, không ký Thỏa thuận này). Thỏa thuận này điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Phiên bản: 28 tháng 3 năm 2012