Điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ bổ sung

Khách hàng đồng ý với các điều khoản dịch vụ này ("Khách hàng") đang đăng ký hoặc trước đó đã ký kết thỏa thuận G Suite ("Thỏa thuận G Suite") cho Dịch vụ (như định nghĩa trong các điều khoản của Thỏa thuận G Suite) với Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. hoặc Google Australia Pty Ltd (như có thể được áp dụng, "Google"). Đôi khi, Google có thể cung cấp thêm ứng dụng của Google (ngoài Dịch vụ) thông qua bảng điều khiển dành cho miền của khách hàng ("Dịch vụ bổ sung"). Bằng cách sử dụng những Dịch vụ bổ sung đó, Khách hàng đồng ý với các điều khoản bổ sung dưới đây ("Điều khoản bổ sung"). Nếu Khách hàng không muốn bật bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào hoặc nếu bạn đang hành động thay mặt cho Khách hàng nhưng không có thẩm quyền cần thiết để ràng buộc Khách hàng với các Điều khoản bổ sung này, hãy vô hiệu hóa các Dịch vụ bổ sung như vậy trong bảng điều khiển. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa dưới đây sẽ có nghĩa như Thỏa thuận G Suite quy định.

 1. Không tuân theo Thỏa thuận G Suite. Dịch vụ bổ sung không chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận G Suite mà chỉ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ của Google dành riêng cho dịch vụ áp dụng. Dịch vụ bổ sung có các điều khoản dịch vụ tương ứng có tại URL sau đây: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=vi&answer=181865 (hoặc URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp).
 2. Sử dụng có nghĩa là chấp nhận. Việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào của bất kỳ Người dùng cuối nào cấu thành sự chấp nhận của Khách hàng với các điều khoản dịch vụ của Google dành cho Dịch vụ bổ sung đó.
 3. Bật hoặc tắt Dịch vụ bổ sung. Tại bất kỳ thời điểm nào, Khách hàng luôn có thể bật hoặc tắt bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào trong bảng điều khiển.
 4. Dịch vụ trong tương lai. Google có thể cung cấp các Dịch vụ bổ sung khác hiện chưa được đưa ra tại URL trong Phần 1 và Google chưa có điều khoản dịch vụ đối với các dịch vụ đó. Khi những Dịch vụ bổ sung trong tương lai này trở nên khả dụng, chúng sẽ được cung cấp cho Khách hàng theo những Điều khoản bổ sung này.
 5. Tính khả dụng. Dịch vụ bổ sung có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia.
 6. Hỗ trợ kỹ thuật. Google sẽ không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ bổ sung. Khách hàng chịu trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi và khiếu nại của Người dùng cuối liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ bổ sung của Khách hàng hoặc Người dùng cuối của khách hàng. Google chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ bổ sung thông qua Trung tâm trợ giúp dành cho từng sản phẩm. Bạn có thể truy cập Trung tâm này tại http://www.google.com/support/ (hoặc URL khác mà Google có thể cung cấp).
 7. Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng chịu trách nhiệm trả lời Yêu cầu của bên thứ ba về Dịch vụ bổ sung, trừ khi có quy định khác trong điều khoản áp dụng cho từng Dịch vụ bổ sung. Google không hỗ trợ Khách hàng trả lời các Yêu cầu của bên thứ ba đó.
 8. Tuân thủ luật pháp. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo Người dùng cuối tuân thủ các điều khoản dịch vụ hiện hành của Google cho từng Dịch vụ bổ sung. Khách hàng đồng ý rằng sẽ cung cấp Dịch vụ bổ sung cho Người dùng cuối tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành bao gồm Đạo luật của Hoa Kỳ về quyền giáo dục và quyền riêng tư của gia đình năm 1974 (FERPA), Đạo luật bảo vệ trên Internet dành cho trẻ em (CIPA) và Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em năm 1998 (COPPA).
 9. Quyền riêng tư. Khách hàng có thể truy cập, giám sát, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu do Người dùng cuối cung cấp cho những Dịch vụ bổ sung này hoặc vô hiệu hóa Tài khoản của Người dùng cuối đối với những Dịch vụ bổ sung này. Khách hàng sẽ thông báo cho Người dùng cuối của Khách hàng về khả năng thực hiện những hành động này.
 10. Sự đồng ý của cha mẹ. Trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi sử dụng những dịch vụ này, Khách hàng phải có được sự đồng ý của cha mẹ đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong Dịch vụ bổ sung để cho phép Người dùng cuối truy cập.
 11. Google Checkout. Tài khoản Google Checkout do Người dùng cuối mở là tài khoản cá nhân của Người dùng cuối và tuân thủ các giới hạn và yêu cầu pháp lý mở rộng. Mặc dù có thể tạm ngưng quyền truy cập của Người dùng cuối vào tài khoản Checkout của mình nhưng Khách hàng không được sử dụng tài khoản Checkout của Người dùng cuối hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin trong tài khoản Checkout đó. Khách hàng chỉ có thể truy cập thông tin trong tài khoản Checkout của Người dùng cuối theo chính sách bảo mật của Checkout và chính sách quyền riêng tư của Khách hàng.
 12. Hoàn tiền cho các dịch vụ đã thanh toán. Nếu Khách hàng tắt Dịch vụ bổ sung mà Khách hàng hoặc Người dùng cuối đã thanh toán, Google sẽ không có nghĩa vụ hoàn tiền cho Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào đối với các dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng. Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại Google trước mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, mất mát, phí tổn và chi phí (bao gồm các chi phí hòa giải và phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của Người dùng cuối về việc hoàn tiền cho các dịch vụ đã thanh toán đó.
 13. Google là bên xử lý dữ liệu. Nếu thích hợp, các bên nhất trí rằng Google là bên xử lý dữ liệu và Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối có trong Dịch vụ bổ sung dành cho miền của Khách hàng.
 14. Vị trí dữ liệu. Theo một phần trong quá trình cung cấp Dịch vụ bổ sung, Google có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu được cung cấp thông qua Dịch vụ bổ sung đó ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Google hoặc đại lý của Google duy trì cơ sở vật chất.
 15. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản bổ sung này được phát hiện là không thể thực thi, các Điều khoản bổ sung còn lại sẽ vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực.
 16. Sửa đổi. Google đôi khi có thể sửa đổi những Điều khoản bổ sung này.