Điều khoản của Sản phẩm bổ sung

Tùy từng thời điểm, Google có thể cung cấp một hoặc nhiều sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Google, được gọi là “Sản phẩm bổ sung” hoặc “Dịch vụ bổ sung”, trong Thỏa thuận G Suite, Thỏa thuận Cloud Identity hoặc Thỏa thuận Hire với Khách hàng (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”). Theo mục đích của các Điều khoản áp dụng cho Sản phẩm bổ sung này, (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ sau đây được gọi chung là "Sản phẩm bổ sung".

Khi khách hàng hoặc bất cứ Người dùng cuối nào sử dụng bất kỳ Sản phẩm bổ sung nào, thì có nghĩa là Khách hàng đồng ý với các Điều khoản của Sản phẩm bổ sung này (sẽ được đưa vào Thỏa thuận áp dụng). Khi Khách hàng hoặc bất cứ Người dùng cuối nào sử dụng bất cứ Sản phẩm bổ sung nào như vậy, thì cũng có nghĩa là Khách hàng đồng ý với bất cứ điều khoản dịch vụ riêng nào áp dụng cho các sản phẩm đó (“Điều khoản dịch vụ” của mỗi sản phẩm), như mô tả bên dưới. Để rõ ràng, mỗi Điều khoản dịch vụ sẽ tạo thành một thỏa thuận riêng và không chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận áp dụng hay được đưa vào Thỏa thuận áp dụng.

Nếu Khách hàng không muốn sử dụng bất cứ Sản phẩm bổ sung nào hoặc nếu bạn đang đại diện cho Khách hàng nhưng không có thẩm quyền cần thiết để ràng buộc Khách hàng với các Điều khoản của Sản phẩm bổ sung này hoặc bất cứ Điều khoản dịch vụ áp dụng nào, vui lòng ngừng sử dụng các Sản phẩm bổ sung đó thông qua chức năng của Dịch vụ.

 1. Định nghĩa. Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều khoản của Sản phẩm bổ sung này đều có ý nghĩa như quy định trong Thỏa thuận áp dụng, trừ khi được định nghĩa hoặc nêu khác trong tài liệu này.
 2. Điều khoản dịch vụ áp dụng. Sản phẩm bổ sung sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản áp dụng cho Sản phẩm bổ sung và mọi Điều khoản dịch vụ áp dụng. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo Người dùng cuối của mình tuân thủ Điều khoản dịch vụ đó. Sản phẩm bổ sung và mọi Điều khoản dịch vụ áp dụng có trên http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=vi&answer=181865 (hoặc URL khác mà Google có thể cung cấp) và Google có thể cập nhật và sửa đổi thông tin này tùy từng thời điểm.
 3. Tính sẵn có. Sản phẩm bổ sung có thể chưa có ở tất cả các quốc gia.
 4. Hỗ trợ kỹ thuật. Khách hàng có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của Người dùng cuối về việc sử dụng Sản phẩm bổ sung của Khách hàng hoặc Người dùng cuối. Google chỉ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Sản phẩm bổ sung theo phạm vi được quy định trong Điều khoản dịch vụ áp dụng và sẽ không cung cấp biện pháp hỗ trợ kỹ thuật nào khác cho Sản phẩm bổ sung, trừ khi Google có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 5. Tuân thủ luật pháp. Khách hàng đồng ý sẽ cung cấp Sản phẩm bổ sung cho Người dùng cuối của mình, tuân thủ mọi quy định và luật pháp hiện hành, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, Đạo luật của Hoa Kỳ về quyền giáo dục và quyền riêng tư của gia đình (FERPA) năm 1974, Đạo luật bảo vệ trẻ em trên Internet (CIPA) và Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) năm 1998.
 6. Quyền truy cập của Khách hàng vào dữ liệu Người dùng cuối. Khách hàng có thể truy cập, theo dõi, xóa, chỉnh sửa, xuất, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu do Người dùng cuối cung cấp hoặc liên quan tới Người dùng cuối trong phạm vi Sản phẩm bổ sung hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Người dùng cuối cho Sản phẩm bổ sung. Trong phạm vi Khách hàng có khả năng thực hiện bất cứ hành động nào nêu trên, Khách hàng sẽ phải cung cấp thông tin liên quan cho Người dùng cuối và hỗ trợ thực thi mọi quyền liên quan của Người dùng cuối theo luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc dữ liệu. Khi nhận được bất cứ yêu cầu nào từ Người dùng cuối về việc Khách hàng xử lý dữ liệu cá nhân của họ liên quan đến bất cứ Sản phẩm bổ sung nào, thì Google sẽ tư vấn Người dùng cuối gửi yêu cầu cho Khách hàng và Khách hàng sẽ có trách nhiệm trả lời yêu cầu này.
 7. Sự đồng ý của người dùng cuối. Ngoại trừ mối quan hệ với Người dùng cuối được mô tả trong Mục 8 (Sự đồng ý của cha mẹ), trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào truy cập hoặc sử dụng bất cứ Sản phẩm bổ sung nào, Khách hàng phải xin phép và duy trì sự đồng ý của những Người dùng cuối đó đối với việc thu thập cũng như sử dụng thông tin cá nhân của họ liên quan đến các Sản phẩm bổ sung.
 8. Sự đồng ý của cha mẹ. Trước khi Khách hàng cho phép bất cứ Người dùng cuối nào dưới 16 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu theo quy định của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu) và đang cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc bất cứ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi truy cập hoặc sử dụng bất cứ Sản phẩm bổ sung nào, Khách hàng sẽ phải có sự đồng ý của cha mẹ để thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến Sản phẩm bổ sung đó.
 9. Google Pay. Tài khoản Google Pay do Người dùng cuối mở là tài khoản cá nhân của Người dùng cuối nên tài khoản này chịu sự điều chỉnh của các trường hợp nghiêm cấm và yêu cầu luật định mở rộng. Mặc dù Khách hàng có thể tạm ngưng quyền truy cập vào tài khoản Google Pay của Người dùng cuối nhưng không được sử dụng tài khoản Google Pay của họ hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin trong tài khoản Google Pay đó. Khách hàng chỉ có thể truy cập thông tin trong tài khoản Google Pay của Người dùng cuối theo chính sách quyền riêng tư của Google Pay và chính sách quyền riêng tư của Khách hàng.
 10. Hoàn tiền cho Dịch vụ trả phí. Nếu Khách hàng ngừng sử dụng Sản phẩm bổ sung khi Khách hàng hoặc Người dùng cuối đã thanh toán, thì Google sẽ không có nghĩa vụ phải hoàn tiền cho bất cứ khoản phí nào mà Khách hàng và/hoặc Người dùng cuối đã trả cho dịch vụ mà họ không sử dụng. Khách hàng sẽ phải bồi thường cho Google đối với mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, mất mát, phí tổn và chi phí (bao gồm cả chi phí hòa giải và phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ khiếu nại liên quan đến việc hoàn tiền cho các dịch vụ trả phí đó của Người dùng cuối.
 11. Tính hiệu lực từng phần. Nếu không thể thi hành bất cứ phần nào của Điều khoản Sản phẩm bổ sung này, thì phần còn lại của Điều khoản sản phẩm bổ sung sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
 12. Sửa đổi. Tùy từng thời điểm, Google có thể sửa đổi các Điều khoản của Sản phẩm bổ sung này.
 13. Diễn giải điều khoản xung đột. Trong trường hợp xảy ra bất cứ xung đột hoặc sự không thống nhất nào giữa Điều khoản của Sản phẩm bổ sung với các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận áp dụng, thì Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp xảy ra bất cứ xung đột hoặc sự không thống nhất nào giữa các Điều khoản của Sản phẩm bổ sung này với bất kỳ Điều khoản dịch vụ áp dụng nào, thì Điều khoản dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng.