Chính sách sử dụng được chấp nhận của G Suite

Việc sử dụng Dịch vụ phải tuân theo chính sách sử dụng được chấp nhận này ("AUP").

Nếu không được định nghĩa ở đây, ý nghĩa của các từ viết hoa sẽ được nêu trong hợp đồng áp dụng ("Thỏa thuận") giữa khách hàng, người bán lại hoặc người dùng được ủy quyền khác ("Bạn") và Google.

Bạn đồng ý không và không cho phép các bên thứ ba hoặc người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ:

Nếu Bạn sử dụng G Suite cho giáo dục, Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào được cung cấp cho Người dùng cuối cho mục đích giáo dục, theo ủy quyền của trường học. Trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi sử dụng những dịch vụ này, trường học phải có được sự đồng ý của cha mẹ đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong Dịch vụ bổ sung mà trường học cho phép Người dùng cuối truy cập.

Việc bạn không tuân thủ AUP có thể dẫn đến tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc cả hai, tùy theo Thỏa thuận.