Tóm tắt về các dịch vụ của G Suite

Bạn có thể xem các Điều khoản dịch vụ cụ thể áp dụng cho các Dịch vụ của G Suite tại https://gsuite.google.com/intl/vi/terms/service-terms/.

Các dịch vụ của G Suite:

Các dịch vụ chính của G Suite (“Các dịch vụ chính”)

Các dịch vụ khác của G Suite (“Các dịch vụ khác”) (Các dịch vụ khác không phải là các Dịch vụ được kiểm tra)

Các phiên bản G Suite:

G Suite Basic (các phiên bản trước: Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (Miễn phí) / Google Apps Standard Edition)

G Suite Business (các phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited)

G Suite Business (Do nhóm quản lý) (các phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited (Do nhóm quản lý))

G Suite Enterprise

Phiên bản G Suite cho giáo dục (phiên bản trước: Google Apps for Education)

G Suite - Người dùng đã lưu

Dịch vụ tiện ích bổ sung (Dịch vụ tiện ích bổ sung không phải là Dịch vụ của G Suite):