G Suite - Tóm tắt dịch vụ

Dịch vụ cốt lõi dành cho G Suite

Các phiên bản G Suite

G Suite Basic (các phiên bản trước: Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (Miễn phí) / Google Apps Standard Edition)

G Suite Business (các phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited)

G Suite Business (Do nhóm quản lý) (các phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited (Do nhóm quản lý))

G Suite Enterprise

G Suite for Education (phiên bản trước: Google Apps for Education)

Các dịch vụ tiện ích bổ sung khác (nếu được chọn trong Biểu mẫu đặt hàng hoặc được mua)

Google Message Encryption (do Zix Corporation cung cấp)

*Lưu ý: Google+ chưa được xem xét theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27018:2014 nhưng sẽ được bao gồm trong quy trình chứng nhận ISO/IEC 27018:2014 cho các Dịch vụ trong chu kỳ kiểm tra tiếp theo.