Help & Support
Send Feedback
Insert Garuda for Thai government documents
"Insert Garuda" is an Add-on for Google Docs. It is used for the preparation of Thai government documents that require the use of Garuda image.
2,125 users
Works with
Install
Overview
Insert Garuda (ใส่ตราครุฑ) เป็น Add-on สำหรับ Google Docs ใช้สำหรับการจัดทำเอกสารทางราชการของไทย ที่ต้องมีการใส่รูปตราครุฑประกอบ โดย Add-on นี้มีรูปตราครุฑให้เลือกใช้ 2 ขนาด ตามระเบียบงานสารบรรณการใช้งานตราครุฑกับเอกสารราชการ คือ 
1) ขนาด 3.0 ซม. สำหรับหนังสือราชการ, 2) ขนาด 1.5 ซม. สำหรับเอกสารบันทึกข้อความ
**หากตราครุฑที่ Add-on นี้ไม่มีความชัดเจน และหากผู้ใช้มีรูปตราครุฑที่ถูกต้องชัดเจนกว่า สามารถติดต่อ-จัดส่ง มายังผู้พัฒนา Add-on นี้ได้ครับ
Reviews
No comments
Additional information
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu