Help & Support
Send Feedback
Insert Garuda for Thai government documents
"Insert Garuda" is an Add-on for Google Docs. It is used for the preparation of Thai government documents that require the use of Garuda image.
2 users
Works with
Install
Overview
Insert Garuda (ใส่ตราครุฑ) เป็น Add-on สำหรับ Google Docs ใช้สำหรับการจัดทำเอกสารทางราชการของไทย ที่ต้องมีการใส่รูปตราครุฑประกอบ โดย Add-on นี้มีรูปตราครุฑให้เลือกใช้ 2 ขนาด ตามระเบียบงานสารบรรณการใช้งานตราครุฑกับเอกสารราชการ คือ 
1) ขนาด 3.0 ซม. สำหรับหนังสือราชการ, 2) ขนาด 1.5 ซม. สำหรับเอกสารบันทึกข้อความ
**หากตราครุฑที่ Add-on นี้ไม่มีความชัดเจน และหากผู้ใช้มีรูปตราครุฑที่ถูกต้องชัดเจนกว่า สามารถติดต่อ-จัดส่ง มายังผู้พัฒนา Add-on นี้ได้ครับ
Reviews
No comments
Additional information
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu