Thỏa thuận G Suite (Trực tuyến)

Đi tới Điều khoản bổ sung dành cho các dịch vụ được cung cấp cùng với cơ sở hạ tầng tài khoản mới

Thỏa thuận G Suite (Trực tuyến) này (“Thỏa thuận”) là thỏa thuận giữa Google LLC, có văn phòng tại 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 (“Google”) và pháp nhân đồng ý với các điều khoản này (“Khách hàng”). Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” dưới đây hoặc ngày Thỏa thuận được ký (“Ngày có hiệu lực”), nếu có. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động của bạn hoặc một tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức liên quan với những điều khoản và điều kiện này; (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) bạn thay mặt cho bên mà bạn đại diện đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ sử dụng lao động của mình hoặc pháp nhân có liên quan, vui lòng không nhấp vào nút “Tôi đồng ý” ở bên dưới (hoặc không ký Thỏa thuận này). Thỏa thuận này điều chỉnh quyền truy cập và hoạt động sử dụng Dịch vụ của Khách hàng như yêu cầu trong Biểu mẫu đặt hàng thích hợp.

Phiên bản: ngày 11 tháng 9 năm 2018