Användarvillkor för G Suite Marketplace

 1. Presentation

  1.1 G Suite Marketplace (”marknaden”) ägs och drivs av Google Inc. Din användning av marknaden styrs av ett juridiskt avtal mellan dig och Google som består av Googles användarvillkor (finns på https: //www.google.com/policies/terms/) och dessa G Suite Marketplace-villkor (kallas sammantaget ”villkoren”). Dessutom omfattas din användning av marknaden av programpolicyerna (finns på http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). G Suite Marketplace-villkoren, G Suite Marketplace-programpolicyerna och Googles användarvillkor gäller i denna ordning i händelse av en konflikt mellan dem, i konfliktens omfattning.

  1.2 Du får använda G Suite Marketplace för att bläddra, söka efter eller ladda ned produkter (definieras som programvara, innehåll och digitalt material som skapats för användning i samband med G Suite och distribueras via Android Market) för användning i samband med G Suite. Varje produkt görs tillgänglig av produktutvecklaren som normalt är tredje part utan koppling till Google. Google är inte ansvarigt för någon produkt på marknaden som kommer från en annan källa än Google och du ska läsa och samtycka till eventuella ytterligare villkor som gäller för dessa produkter innan du får tillgång till eller använder dem. Dessutom kan vissa produkter göras tillgängliga för dig utan kostnad medan andra kan kräva betalning av avgifter direkt till produktutvecklaren. Ingen av dessa betalningar behandlas av Google eller via marknaden. Du är ensam ansvarig för alla avgifter i samband med inköp du gör utanför marknaden. Google är inte ansvarigt för att fastställa priset på produkter som är tillgängliga via marknaden och har inte möjlighet att utfärda några återbetalningar eller krediter för produkter som köpts från tredje part.

  1.3 Du godkänner villkoren genom att antingen (a) klicka för att godkänna eller acceptera där alternativen visas för dig eller (b) faktiskt använda G Suite Marketplace. Använd inte marknaden om du inte godkänner villkoren.

  1.4 Om du godkänner villkoren för din arbetsgivare eller ett annat rättssubjekt framhåller och garanterar du att: (a) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller sådan enhet till villkoren, (b) att du har läst och förstått villkoren och (c) att du godkänner dessa villkor för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda någon vid dessa villkor ska du inte klicka på knappen Jag godkänner villkoren eller använda G Suite Marketplace.

  1.5 Om du är G Suite-återförsäljare gäller följande för dig: Du (a) kommer att se till att din G Suite-kund (“kunden“) informeras om och godkänner villkoren utan ändring eller tillägg (om inget skriftligen godkänts av Google) och (b) kommer inte att godkänna (eller låta någon annan tredje part godkänna) villkoren på uppdrag av en kund, utom när du har uttryckligen tillstånd att göra det åt kunden.

  1.6 För att använda marknaden måste du vara 13 år eller äldre. Om du är mellan 13 och 18 år måste du ha dina föräldrars eller målsmans tillstånd för att använda marknaden.

 2. Googles tillhandahållande av G Suite Marketplace

  2.1 Google kan sluta (permanent eller tillfälligt) att tillhandahålla marknaden (eller funktioner inom marknaden) till dig eller till användare i allmänhet efter Googles eget gottfinnande, utan föregående meddelande till dig. Din tillgång till produkter du tidigare har hämtat via marknaden påverkas inte nödvändigtvis av att marknaden inte är tillgänglig, eftersom denna tillgång styrs av utvecklaren av varje produkt.

  2.2 Google kan inaktivera åtkomst till ditt konto – till exempel av säkerhetsskäl eller på grund av att du brutit mot villkoren. Om ditt konto har inaktiverats, kan du vara förhindrad att komma åt marknaden, dina kontouppgifter eller produkter eller andra filer som lagras med ditt konto.

  2.3 Stöd för användning och drift av marknaden (inklusive att hitta, ladda ned och ta bort produkter) tillhandahålls av Google i användargränssnittet av marknadsapplikationen. Google ger inte kundsupport för produkter som distribueras av externa utvecklare på marknaden. Varje utvecklare är ansvarig för att bestämma den nivå av kundsupport som utvecklaren ger och du ska kontakta utvecklaren direkt.

  2.4 Ibland kan Google upptäcka en produkt på marknaden som bryter mot distributionsavtal för utvecklare för G Suite Marketplace eller andra juridiska avtal, lagar, regler och policyer. I ett sådant fall förbehåller Google sig rätten att ta bort en sådan produkt från marknaden eller G Suite efter eget gottfinnande.

 3. Din användning av G Suite Marketplace

  3.1 För att få tillgång till vissa tjänster på marknaden kan du behöva lämna information om dig själv som namn, adress och faktureringsinformation. Det är ditt ansvar att se till att all sådan information som du lämnar till Google är korrekt och uppdaterad.

  3.2 Du får enbart använda marknaden i syften som är tillåtna enligt (a) villkoren och (b) alla tillämpliga lagar eller god sed eller riktlinjer i det rättskipningsområde där du använder marknaden eller som noteras i avsnitt 11.6 nedan.

  3.3 Du får inte ansluta till (eller försöka ansluta till) marknaden på annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av Google om du inte har fått särskilt tillstånd att göra detta i ett separat avtal med Google. Till exempel får du inte ansluta till (eller försöka ansluta till) marknaden genom automatiserade funktioner (inklusive användning av skript, sökrobotar eller liknande teknik) och du måste följa de instruktioner som anges i robots.txt-filer som finns på webbplatsen för marknaden.

  3.4 Du får inte delta i någon aktivitet som stör eller skapar avbrott för marknaden (eller servrar och nätverk som är anslutna till marknaden). Du får inte använda någon av de produkter som finns på marknaden på ett sätt som stör eller skapar avbrott för servrar, nätverk eller webbplatser som drivs av Google eller tredje part.

  3.5 Om du inte har fått särskilt tillstånd att göra detta i ett separat avtal med Google, får du inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller återförsälja marknaden i något syfte. Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller sälja någon produkt från marknaden i något syfte, såvida du inte har fått särskilt tillstånd att göra detta i ett separat avtal med utvecklaren av en sådan produkt.

  3.6 Du är ensam ansvarig för din användning av marknaden och eventuella produkter, eventuella brott mot dina skyldigheter enligt villkoren samt för konsekvenserna (inklusive förlust eller skada av något slag som åsamkas Google) av ett sådant brott.

  3.7 Om du använder marknaden eller produkter som erhållits genom marknaden i affärsändamål, samtycker du till att följa all gällande skattelagstiftning, inklusive men inte begränsat till redovisning och betalning av skatter som uppstår i samband med din användning av Android Market eller inköp av produkter från tredje part utan koppling till Google. Rapportering och betalning av sådana tillämpliga skatter är ditt ansvar.

  3.8 Google eller tredje part äger alla rättigheter, titlar och intressen för och till marknaden och de produkter som är tillgängliga via marknaden, inklusive, utan begränsning alla tillämpliga immateriella rättigheter för produkterna. ”Immateriella rättigheter” avser alla rättigheter enligt patentlagstiftning, upphovsrättslagstiftning, lagar om företagshemligheter, lagar om varumärken och all annan lagstiftning om äganderätt världen över. Du får inte (och får inte tillåta tredje part att): (a) kopiera, sälja, licensiera, distribuera, överföra, modifiera, anpassa, översätta, förbereda härledda arbeten från, dekompilera, dekonstruera, demontera eller på annat sätt försöka härleda källkod från produkter, om det inte är tillåtet enligt gällande lag, (b) vidta åtgärder för att kringgå eller manipulera säkerhetsreglerna eller reglerna för innehållsanvändning som distribueras eller används av någon funktion (inklusive, utan begränsning till hantering av digitala rättigheter eller forward-lock-funktionen) i produkterna, (c) använda produkterna för att komma åt, kopiera, överföra, omkoda eller återsända innehåll i strid mot någon lag eller tredje parts rättigheter eller (d) ta bort, dölja eller ändra Googles eller tredje parts meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt som är kopplade till eller finns i produkterna.

  3.9 Google förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att granska, flagga, filtrera, ändra, vägra eller ta bort någon eller alla produkter från marknaden. Genom att använda marknaden kan du dock utsättas för produkter som du kan finna stötande eller opassande. Du använder marknaden på egen risk.

  3.10 Återbetalning och fakturering: Google är inte ansvarigt för faktureringstvister som uppstår vid köp av produkter som är tillgängliga via marknaden. Om du är skyldig att betala en avgift för varje produkt som görs tillgänglig via marknaden, betalas denna avgift direkt till utvecklaren av produkten och utvecklaren är en tredje part som inte är ansluten till Google. Alla faktureringsfrågor ska riktas till utvecklaren i fråga, betalningsbehandlaren eller kreditkortsföretaget.

 4. Googles tjänster och externa produkter och tjänster

  4.1 Vissa produkter kan innehålla funktioner som används i samband med Googles söktjänster och andra tjänster. Din användning av sådana funktioner i dessa produkter styrs också av Googles användarvillkor som finns på https://www.google.com/policies/terms/, Googles sekretesspolicy som finns på https://www.google.com/policies/privacy/ liksom eventuella tjänstspecifika användarvillkor och sekretesspolicyer från Google.

  4.2 Vissa komponenter i produkter kan också styras av tillämpliga programvarulicenser för öppen källkod. I den begränsade utsträckning som licenser för öppen källkod motsäger dessa villkor reglerar licenserna för öppen källkod ditt avtal med Google för användningen av alla komponenter i produkter som regleras av licenser för öppen källkod.

 5. Automatiska uppdateringar

  Produkter, inklusive produkter som utvecklats och gjorts tillgängliga av tredjepartsutvecklare, kan kommunicera med Google eller tredjepartsservrar från tid till annan för att kontrollera om det finns tillgängliga produktuppdateringar som felkorrigeringar, förbättrade funktioner, plugin-program som saknas och nya versioner. När du installerar dessa produkter innebär det att sådana uppdateringar kan begäras och installeras automatiskt utan föregående meddelande till dig.

 6. Exportbegränsningar

  Produkter som är tillgängliga på marknaden kan omfattas av exportkontroll av USA eller andra länder eller territorier, inklusive begränsningar av destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Vid användning av marknaden måste du följa alla tillämpliga amerikanska och internationella exportlagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till, United States Department of Commerce exportregler och sanktionsprogram som administreras av United States Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Du måste också följa alla lokala lagar och föreskrifter om nedladdning, installation och användning av produkter. Genom att använda marknaden garanterar du specifikt att du inte är förbjuden att ta emot export eller tjänster enligt amerikanska eller andra tillämpliga exportlagar.

 7. Gottgörelse

  Om du använder marknaden eller produkter som är tillgängliga via marknaden på uppdrag av ett företag, ska detta företag skydda och hålla Google och dess närstående bolag, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot alla krav, stämningar och åtgärder som härrör från eller uppkommit i samband med användningen av marknaden eller produkterna eller brott mot villkoren, inklusive ansvar eller kostnad som uppstått i och med krav, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

 8. Uppsägning

  8.1 Dessa villkor gäller tills de avslutas av dig eller Google enligt nedanstående.

  8.2 Om du vill avsluta dessa villkor, kan du göra det genom att sluta använda marknaden och alla produkter som erhållits genom marknaden.

  8.3 Google kan när som helst säga upp dessa villkor med dig om: (a) du har väsentligt brutit mot en bestämmelse i dessa villkor eller (b) Google måste göra det enligt lag eller (c) Google beslutar att inte längre tillhandahålla marknaden.

  8.4 När dessa villkor upphör att gälla kommer alla juridiska rättigheter, skyldigheter och allt ansvar som du och Google har dragit nytta av, omfattats av (eller som har byggts på under tiden dessa villkor varit giltiga) eller som uttryckligen anges att de fortsätter på obestämd tid, inte att påverkas. Bestämmelserna i avsnitt 11.6 fortsätter att tillämpas på sådana rättigheter, skyldigheter och förpliktelser under obegränsad tid.

 9. GARANTIFRISKRIVNING

  9.1 DIN ANVÄNDNING AV MARKNADEN OCH ALLA PRODUKTER SOM ERHÅLLS VIA MARKNADEN SKER PÅ EGEN RISK. OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES TILLHANDAHÅLLER GOOGLE MARKNADEN OCH PRODUKTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”NÄR TILLGÄNGLIGHET FINNS”. GOOGLE LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM MARKNADEN OCH PRODUKTERNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN SPECIFIKA FUNKTION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA MARKNADEN ELLER PRODUKTERNA, DERAS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.

  VISSA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN FÖRESKRIVER GARANTIER, SOM GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER UTESLUTER GOOGLE ALLA GARANTIER.

  9.2 DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR, MOBILTELEFON ELLER ANNAN ENHET ELLER DATAFÖRLUST SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV MARKNADEN ELLER PRODUKTER SOM ERHÅLLITS VIA MARKNADEN.

  9.3 INGEN AV PRODUKTERNA ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS FÖR DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM, NÖDKOMMUNIKATION, FLYGPLANSNAVIGERING, ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDNINGSSYSTEM ELLER ANDRA SÅDANA AKTIVITETER DÄR FEL I PRODUKTERNA KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG SAK- ELLER MILJÖSKADA.

 10. ANSVARSBEGRÄNSNING

  10.1 NÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ANSVARAR GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER INTE FÖR: UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA, EKONOMISKA FÖRLUSTER ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER STRAFFSKADESTÅND.

  10.2 I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR DET TOTALA ANSVARET FÖR GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER, FÖR ANSPRÅK ENLIGT DESSA VILLKOR, INKLUSIVE FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU BETALAR OSS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA (ELLER, OM VI VÄLJER DET, TILL ATT TILLHANDAHÅLLA DIG TJÄNSTERNA IGEN).

  10.3 I SAMTLIGA FALL ANSVARAR GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG INTE FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM INTE ÄR RIMLIGEN FÖRUTSÄGBARA.

  10.4 VI ÄR MEDVETNA OM ATT DU I VISSA LÄNDER HAR JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT. OM DU ANVÄNDER MARKNADEN ELLER PRODUKTER I PERSONLIGT SYFTE UTGÖR INGET I DESSA AVTAL EN BEGRÄNSNING AV JURIDISKA KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM INTE FÅR FÖRHANDLAS BORT.

 11. Allmänna juridiska villkor

  11.1 Google avser att enbart förlita sig på dessa villkor med avseende på din användning av marknaden eller produkterna.

  11.2 Om du inte uppfyller dessa villkor och Google inte agerar direkt, betyder det inte att Google avstår från alla rättigheter som Google kan ha (till exempel att vidta åtgärder i framtiden).

  11.3 Om något av dessa villkor (eller en del av ett villkor) är ogiltigt, fortsätter övriga villkor att gälla.

  11.4 Du bekräftar och samtycker till att varje medlem i den grupp av företag som Google är överordnad enhet i ska vara externa förmånstagare till dessa villkor och att sådana andra företag har rätt att direkt verkställa och förlita sig på bestämmelser i dessa villkor som ger en förmån för (eller rättigheter till förmån för) dem. Utöver detta ska ingen annan person eller företag vara extern förmånstagare till dessa villkor.

  11.5 Google får när som helst överlåta eller lägga ut hela eller delar av sin roll enligt dessa villkor på underentreprenad till en eller flera Google-enheter. Där Google har överlåtit eller lagt ut hela eller delar av vår roll till underentreprenörer har Google ansvaret för eventuella brott mot dessa villkor av den relevanta innehavaren eller underleverantören.

  11.6 a. Om du använder marknaden eller produkter som är tillgängliga via marknaden i affärssyfte: Dessa villkor och din relation med Google enligt dessa villkor regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser. Du och Google är överens om att eventuella tvister som uppkommer från dessa användarvillkor ska avgöras i domstolar belägna i Santa Clara i Kalifornien. Oaktat detta samtycker du till att Google fortsättningsvis har tillstånd att begära domstolsförelägganden (eller motsvarande typ av omedelbar juridisk åtgärd) överallt.

  b. Om du använder marknadsplatsen eller produkter tillgängliga via marknadsplatsen för personligt bruk: Domstolar i vissa länder kommer inte tillämpa kalifornisk rätt på vissa typer av tvister. Om du bor i något av dessa länder kan lagarna i ditt land gälla för tvister i samband med dessa villkor, i de fall där kalifornisk lag inte tillämpas. I övriga fall samtycker du till att lagarna i Kalifornien, USA, exklusive Kaliforniens lagvalsregler, ska gälla för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller tjänster. Om domstolarna i ditt land inte tillåter dig att godkänna rättskipningsområdet eller domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA, är det ditt lokala rättskipningsområde eller domstol som gäller vid tvister i samband med dessa villkor. I övriga fall ska alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller tjänster exklusivt lösas i de federala eller statliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, USA, och du och Google accepterar att dessa domstolar har domsrätt.