G Suite – Tjänstspecifika villkor

Termer som skrivs med stor bokstav och som inte definieras i dessa Tjänstspecifika villkor har den betydelse som anges i G Suite-avtalet, G Suite-tjänsteschemat för Google Clouds huvudavtal, G Suite for Education-avtalet eller andra tillämpliga avtal som reglerar användningen av G Suite-tjänster.

 1. 1. Dataregioner. Följande villkor gäller enbart för de G Suite-tjänster och den Kunddata som beskrivs i definitionen av ”Platslagrad data” i Avsnitt 1.3 (Definitioner) av dessa Tjänstspecifika villkor:

  1. 1.1 Primär datalagring. Om kunden använder en Version som omfattas av Tjänsterna kan Kunden välja en Dataregion för att lagra Platslagrad data under vila i Administratörskonsolen, så kommer Google att, i enlighet med tillämpliga lagar, lagra sådan Platslagrad data i enlighet med detta (”Dataregionspolicy för G Suite”).

  2. 1.2 Begränsning. För Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för G Suite: Google kan lagra all Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för G Suite var som helst där Google eller dess Personuppgiftsbiträden har anläggningar, i enlighet med Avsnitt 10.2 (Överföringar av Data) i Tillägg för databearbetning (om tillämpligt).

  3. 1.3 Definitioner.
   1. Platslagrad data” avser endast följande primärdata inom Kunddata för motsvarande Tjänst:

    1. (a) Gmail: ämnesrad och text i e-post, bilagor samt avsändare och mottagare av meddelanden.
    2. (b) Google Kalender: händelsenamn och beskrivning av händelse, datum, tid, inbjudna, frekvens och platser.
    3. (c) Google Dokument, Google Kalkylark och Google Presentationer: filtext, inbäddade bilder och tillhörande kommentarer från slutanvändare.
    4. (d) Google Drive: ursprungligt innehåll i filen som laddades upp till Drive.
    5. (e) Hangouts Chat: meddelanden och bilagor.
    6. (f) Google Arkiv: Arkiv-exporter.
   2. Dataregion” avser antingen: (a) USA eller (b) Europa.

   3. Version som omfattas” avser följande versioner:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise for Education
    4. (d) G Suite Enterprise Essentials
 2. 2. Google Arkiv. Följande villkor gäller enbart Google Arkiv:

  1. 2.1 Lagring. Google har ingen skyldighet att behålla arkiverad Kunddata efter det att lagringsperioden som angetts av Kunden eller Beställningsperioden för relevanta Google Arkiv-licenser om inte: (a) sådan lagringsperiod eller Beställningsperiod förnyas, (b) tillämplig lag eller juridisk process förhindrar Google från att radera data eller (c) data omfattas av en lagring inför eventuell rättstvist som upprättats av Kunden. Om Kunden inte förnyar Google Arkiv har Google ingen skyldighet att behålla någon arkiverad Kunddata.

 3. 3. G Suite Essentials och G Suite Enterprise Essentials. Följande villkor gäller enbart utgåvorna G Suite Essentials och G Suite Enterprise Essentials:

  1. 3.1 Fakturering.

   1. (a) Om Kunden beställer G Suite Essentials eller G Suite Enterprise Essentials direkt från Google gäller följande som en del av betalnings- och faktureringsåtagandena mellan Google och Kunden: (i) Google skickar Kunden en månadsfaktura för Avgifter som ackumulerats under föregående månad om inget annat anges på webbadressen som betecknar Avgifter för en tillämplig SKU och (ii) Kunden betalar för löpande Avgifter utifrån: (A) antalet Aktiva användare som Kunden har per månad (eller om Kunden inte har några Aktiva användare under en månad, minst en (1) Aktiv användare för månaden) och (B) köpåtaganden eller minimiåtaganden i förekommande fall. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
   2. (b) Avgifter för Kunder via Återförsäljare. Om Kunden beställer G Suite Essentials eller G Suite Enterprise av Återförsäljaren fastställs Avgifterna för Tjänsterna mellan Kund och Återförsäljare, med undantag för att Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
  2. 3.2 Google får blockera beteende som försöker kringgå spårning och fakturering av Aktiva användare eller lagring.

  3. 3.3 SLA-krediter. Om Kunden beställer G Suite Essentials eller G Suite Enterprise direkt från Google ställs eventuella Tjänstekrediter som Kunden ska erhålla ut i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar) och tillämpas på Kundens nästa faktura. Om Kunden beställer G Suite Essentials eller G Suite Enterprise Essentials från en Återförsäljare utfärdar Google eventuella Tjänstekrediter till Återförsäljaren som kan vara aktuella till Kund i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar).

  4. 3.4 Definitioner. Med ”Aktiv användare” avses en slutanvändare som (a) är värd för eller går med i ett videomöte i Google Meet minst en gång under månaden eller (b) öppnar en fil i Google Drive minst en gång under kalendermånaden.

 4. 4. Cloud Search. Följande villkor gäller enbart Cloud Search:

  1. 4.1 Datakällor från tredje part. Kundens användning av datakällor från tredje part i samband med Cloud Search Platform omfattas av och styrs av användarvillkoren och andra avtal mellan Kund och tillämplig leverantör av datakällan från tredje part (”Villkor för datakälla från tredje part”). Kunden bär det fulla ansvaret för efterlevnad av sådana Villkor för datakälla från tredje part, inklusive att säkerställa nödvändiga rättigheter för att tillåta Google åtkomst till eller användning av sådana datakällor från tredje part för administration av Cloud Search Platform till Kund.

  2. 4.2 Ytterligare definitioner.

   1. Objekt” eller ”Dokument” avser alla typer av digitalt innehåll som Cloud Search kan indexera, inklusive, i tillämpliga fall, DOC-, XLS-, PPT- och PDF-filer, en rad i en databas, unika webbadresser eller någon av de filtyper som stöds.

   2. Sökfråga” avser en begäran som skickats av Kunden till Google via Cloud Search för att hämta information eller en uppsättning resultat.

   3. Sökapp” avser en konfiguration av Cloud Search som skapats och hanterats av Kunden eller kundens utsedda ombud för att möjliggöra ett specifikt tillämpningsfall, exempelvis söka i dokument på en intranätportal eller Kundens supportverktyg.

 5. 5. Cloud Identity Management. Följande villkor gäller enbart Cloud Identity Management och vid användning av Cloud Identity Management, Google Kontakter och Google Groups for Business (tillsammans kallade ”Cloud Identity-tjänster”):

  1. 5.1 Efterföljande avtal. Om Kunden i efterhand ingår ett separat avtal under vilket Google eller en Google-partner samtycker till att tillhandahålla Cloud Identity-tjänster kommer det efterföljande avtalet att ersätta detta Avtal med avseende på Cloud Identity-tjänster. Om detta Avtal sägs upp eller löper ut kommer Google, i tillämpliga fall, att fortsätta tillhandahålla Cloud Identity-tjänster i enlighet med Cloud Identity-avtalet om inte eller tills sådant avtal sägs upp eller löper ut i enlighet med dess villkor. ”Cloud Identity-avtal” avser ett avtal för administration av Cloud Identity-tjänster som ingås av parterna innan detta Avtal sägs upp eller löper ut.

 6. 6. Verifiering med E-postadress för domän. Följande ytterligare villkor gäller endast när en E-postadress för domän (i stället för ett Domännamn) verifieras för användning av Tjänsterna:

  1. 6.1 Bjuda in Slutanvändare. Kunden får bjuda in andra användare att använda Tjänsterna med hjälp av en E-postadress för domän. Om de användarna godkänner Kundens inbjudan att använda Tjänsterna ska de anses vara Kundens Slutanvändare i enlighet med Avtalet.

  2. 6.2 Verifiering av Domännamn.

   1. (a) Domännamnet för en E-postadress för domän får när som helst verifieras av alla personer eller rättssubjekt (”Verifierande part”).

   2. (b) Om den Verifierande parten är Kunden eller en av dess Administratörer tar sådan Verifierande part över ägarrätten till och kontrollen över Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana Slutanvändarkonton, omedelbart efter att Domännamnet har verifierats.

   3. (c) I övriga fall tar den Verifierande parten över ägarrätten till och kontrollen över åtkomst till Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana konton, 72 timmar efter att Domännamnet har verifierats.

   4. (d) Kunden och alla Slutanvändare meddelas när Domännamnet har verifierats.

   5. (e) Administration efter Verifiering av domännamn. Den Verifierande parten kan göra följande med avseende på Kundens konto och alla sådana Slutanvändarkonton: (i) komma åt, övervaka, använda, ändra, innehålla eller yppa Kunddata, (ii) styra kontoinställningar (däribland ändra kontolösenord), (iii) styra åtkomst till och användning av Tjänsterna, (iv) begränsa möjligheten att komma åt information eller inställningar, (v) begränsa möjligheten att koppla från Kundens konto och alla Slutanvändarkonton (däribland Kunddata och data i Kundens konto och alla Slutanvändarkonton) från den Verifierande parten, (vi) ta bort eller inaktivera Tjänster, Tilläggsprodukter eller andra tjänster/produkter som har aktiverats, använts, laddats ned eller installerats med hjälp av Kundens konto eller något Slutanvändarkonto för motsvarande Domännamn eller (vii) stänga av eller avsluta användningen av Tjänsterna.

  3. 6.3 Radering av data. Kunden eller dess Slutanvändare kan när som helst innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) radera eller exportera Kunddata och/eller radera Slutanvändarkonton på ett sätt som överensstämmer med Tjänsternas funktionalitet och administration, såvida användning av Tjänsterna inte har Stängts av i enlighet med Avtalet. När den Verifierande parten har tagit över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) kan kanske inte Kunden eller dess Slutanvändare radera Slutanvändarkonton eller radera eller exportera någon Kunddata, beroende på hur Tjänsten administreras.

  4. 6.4 Anvisning för Databehandling. Om inga åtgärder vidtas för att radera eller exportera någon Kunddata innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) godkänner Kunden, oaktat något motsägande villkor i Tillägget för databearbetning (om tillämpligt), att dessa Tjänstspecifika villkor utgör en del av Avtalet och som sådant dokumenterar Kundens specifika anvisningar till Google att: (a) efter uppsägning av Avtalet i enlighet med beskrivningen i avsnittet 6.6 (Uppsägning efter domänverifiering) lagra all Kunddata som inte har raderats av Kunden innan sådan uppsägning sker och (b) göra all sådan lagrad Kunddata tillgänglig för den Verifierande parten.

  5. 6.5 Samtycke till administration. Om tillämpligt samtycker Kunden till att: (a) den Verifierande parten har den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet och (b) Google ger den Verifierande parten den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet.

  6. 6.6 Uppsägning efter Domänverifiering. Om den Verifierande parten är tredje part upphör detta Avtal automatiskt att gälla när den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto). Observera att detta avsnitt inte påverkar några slutanvändarrättigheter som beviljas av den Verifierande parten i enlighet med dess eget (separata) G Suite-avtal.

  7. 6.7 Begränsningar av Tjänster. Vissa Tjänster och funktioner är kanske inte tillgängliga om inte, och tills dess att, Domännamnet har verifierats.

 7. 7. Google Voice. Följande villkor gäller enbart Google Voice: DESSA VILLKOR INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR FÖR NÖDSAMTAL. LÄS DEM NOGA:

  1. 7.1 Google Voice-parter och avtalsstruktur.

   1. (a) Leverantör av Google Voice-tjänster. I enlighet med Avsnitt 7.1 (d) kommer den Google-part som anges på https://gsuite.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html för Kundens faktureringsadress (”Leverantör av Google Voice-tjänster” eller ”GVSP”) att tillhandahålla Google Voice till Kunden enligt beskrivningen i Avsnitt 7.1 (b) (Avtalsstruktur för Google Voice).

   2. (b) Avtalsstruktur för Google Voice. I enlighet med avsnitt 7.1 (d) utgör G Suite-enheten en vederbörligen auktoriserad agent för GVSP endast i förhållande till Google Voice och avtal för GVSP:s räkning med avseende på Google Voice. Därmed gäller följande:

    1. (i) Utöver dessa Tjänstspecifika villkor gäller övriga villkor i Avtalet (inklusive Tillägget för databearbetning och alla ansvarsbegränsningar) för GVSP:s tillhandahållande av Google Voice enligt beskrivningen i detta avsnitt.
    2. (ii) Kunden kan genomdriva rättigheter och förmåner enligt Avtalet som avser Google Voice endast gentemot GVSP, inte G Suite-enheten
    3. (iii) Kunden har skyldigheter enligt Avtalet som avser Google Voice (inklusive betalning av Avgifter) endast gentemot GVSP, inte gentemot G Suite-enheten.
   3. (c) Regionala villkor. De Regionala villkoren har införlivats i dessa Tjänstspecifika villkor och tillämpas i den omfattning som en Slutanvändare använder Google Voice i ett land som beskrivs i de Regionala villkoren.

   4. (d) Tillämplighet. För Kunder med faktureringsadress i Kanada: (i) Avsnitt 7.1 (a) (Leverantör av Google Voice-tjänster) och Avsnitt 7.1 (b) (Avtalsstruktur för Google Voice) gäller inte, (ii) Google tillhandahåller Google Voice till Kunden och (iii) alla hänvisningar till ”Leverantör av Google Voice-tjänster” eller ”GVSP” i dessa Tjänstspecifika villkor avser Google.

  2. 7.2 Tillhandahållande av Google Voice.

   1. (a) Dataanvändning.
    1. (i) Insamling och användning av Data. GVSP kommer att samla in och använda Kunddata i enlighet med Sekretessmeddelandet för Google Voice på https://gsuite.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
    2. (ii) Telefonkatalog. GVSP ger inte Kundens eller dess Slutanvändares Google Voice-nummer till katalogtjänster såvida inte Kunden begär detta eller detta annars krävs enligt lag.
   2. (b) Telefonileverantörer.
    1. (i) Partnerleverantörer. GVSP tillhandahåller Google Voice till Slutanvändare via Partner utifrån Slutanvändarens plats. GVSP-partner och deras platser anges i Listan över telefonileverantörer. Förtydligande: Telefonileverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden.
    2. (ii) Icke-partnerleverantörer av telefoni. GVSP och dess Partner anlitar icke-Google-relaterade utomstående underleverantörer (”Telefonileverantörer”) för att dirigera inkommande och utgående telefonsamtal via det publika telefonnätet (PSTN). När kunden använder Google Voice anvisar kunden GVSP att anlita, och be sina Partner att anlita, Telefonileverantörer för att:
     1. (1) dirigera utgående och inkommande telefonsamtal
     2. (2) bearbeta Kunddata som oberoende Personuppgiftsansvariga i landet där de är belägna:
      1. a) i minsta möjliga utsträckning som krävs för dirigeringen och
      2. b) i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive europeiska dataskyddslagar och telekommunikationsbestämmelser).
  3. 7.3 Ytterligare betalningsvillkor.

   1. (a) Google Voice-fakturor. Avgifter för Google Voice faktureras separat från andra G Suite-tjänster och är föremål för betalningsvillkoren i Avtalet.
   2. (b) Samtalspriser. Utöver Avgifterna betalar Kunden GVSP för utgående samtal utifrån Slutanvändarnas användning, beräknat enligt gällande Samtalspriser.
   3. (c) Skatter. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Avtalet ska Kunden betala tillämpliga Skatter oavsett intyg över skatteundantag. Fakturerade Skatter kan omfatta Skatter kopplade till en Slutanvändares användning av Google Voice utanför landet där Slutanvändaren använder Google Voice.
  4. 7.4 Krav för Google Voice. Användning av Google Voice kan kräva en separat bredbands- eller mobildataanslutning och att Slutanvändarens enhet är kompatibel med vissa tekniska minimikrav. GVSP tillhandahåller Kunden en beskrivning av eventuella minimikrav för enheter. När Google Voice används på mobila enheter kan Slutanvändarnas samtals- eller datamängder som köpts från deras mobiloperatörer användas. Användning av Google Voice i utlandet eller annan roaminganvändning kan leda till högre debiteringar från Slutanvändares mobiloperatörer. GVSP ansvarar inte för avbrott eller brister i Google Voice-tjänsten som orsakats av fördröjningar, avbrott eller störningar i: (a) Kundens dataanslutning, (b) Telefonileverantörens nätverk eller (c) användningen av Slutanvändarens enheter.

  5. 7.5 Google Voice-funktioner.

   1. (a) Nummertilldelning och tillgänglighet. Följande gäller när Google Voice tillåter tilldelning av telefonnummer:
    1. (i) nummeraktivering kan kräva att GVSP samlar in information som krävs enligt tillämpliga telekommunikationsregler, inklusive Kunders adress för nödsamtal och skatte-ID,
    2. (ii) i vissa länder måste adressen för nödsamtal stämma överens med området som omfattas av numret som ska tilldelas,
    3. (iii) nummeraktiveringen kanske inte sker omedelbart på begäran och
    4. (iv) inaktiva nummer kan tas bort från Kundens konto.
   2. (b) Nummerportering. Kunden kan portera befintliga nummer från andra tjänsteleverantörer till Google Voice i den utsträckning som Google Voice erbjuder nummertilldelning och kan begära att tilldelade telefonnummer lämnas ut till en annan tjänsteleverantör, i enlighet med Avsnitt 7.5 (b) (i)–(iv) nedan.
    1. (i) Inkommande portering. För att överföra ett nummer från en annan tjänsteleverantör måste Kunden följa processen som beskrivs på support.google.com/a/go/voice-porting, enligt uppdateringar på webbplatsen från tid till annan. Kunden kan endast portera in nummer till ett aktivt konto. Portering av inkommande nummer är kanske inte tillgängligt på alla platser där Google Voice erbjuds.
    2. (ii) Utgående portering. Kunder som vill överföra ett tilldelat nummer till en annan tjänsteleverantör ska följa den andra tjänsteleverantörens porteringsprocess. GVSP bearbetar porteringsbegäran efter att Kundens nya tjänsteleverantör har meddelat att Kunden har lämnat in en porteringsbegäran. GVSP ansvarar inte för fördröjningar eller avbrott i tjänsten som orsakats av utporteringsprocessen för nummer, inkorrekta eller felaktiga porteringsbegäranden från Kunden eller Kundens nya tjänsteleverantör eller bedrägliga porteringsbegäranden från tredje parter.
    3. (iii) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för (i) riktigheten i information som tillhandahålls GVSP i samband med en porteringsbegäran, (ii) avgifter i samband med portering av ett nummer, inklusive avgifter i samband med kvarvarande nummer och abonnemang, och (iii) eventuella Avgifter som ska betalas till GVSP i samband med ett nummer fram tills nummerporteringen har slutförts, i den omfattning detta är tillåtet enligt tillämplig lag.
    4. (iv) Uppsägning av tjänst. GVSP kan frigöra alla Google Voice-nummer efter uppsägning eller efter att Slutanvändarens tillämpliga licens har löpt ut om inte Kunden porterar numret till en annan tjänsteleverantör före uppsägningen eller löptidens slut.
   3. (c) Nummerpresentatör. Google Voice möjliggör visning av Kundens Google Voice-nummer på mottagande enheter där detta är tekniskt möjligt. Slutanvändare kan dölja nummervisning permanent eller från samtal till samtal. Av tekniska skäl kan det hända att GVSP inte alltid kan dölja Google Voice-nummer, bland annat vid samtal till Nödnummer.
   4. (d) Nummerblockering. GVSP blockerar eller avblockerar på Kundens begäran möjligheten att ringa med Google Voice till specifika nummer, nummergrupper eller nummertyper (inklusive tjänster som medför tilläggskostnader) i den utsträckning detta är tekniskt möjligt.
   5. (e) Inspelning av samtal. Slutanvändarna kan spela in enskilda telefonsamtal med Google Voice. Kunden samtycker till att inte, och inte låta sina Slutanvändare, spela in telefonsamtal utan samtycke om ett sådant samtycke krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.
  6. 7.6 Begränsningar för Google Voice. Google Voice:

   1. (a) inkluderar inte operatörsassisterad uppringning och samtal till kortnummer (ytterligare avgifter kan gälla för sådana samtal),
   2. (b) stöder inte samtal där mottagaren betalar och
   3. (c) stöder inte samtal eller anslutningar till vissa nummer, inklusive bland annat betalnummer.
  7. 7.7 Begränsningar för Google Voice-användning. Kunden får inte vidaretilldela nummer till, ge tillgång till eller på annat vis möjliggöra användning av Google Voice för personer som är minderåriga enligt tillämpliga lagar i aktuellt rättskipningsområde. GVSP kan tillfälligt eller permanent inaktivera alla konton som används av eller tillhandahålls till sådana individer.

  8. 7.8 Nödsamtal. Följande villkor beskriver de nödnummertjänster som kan användas med Google Voice. Ytterligare landsspecifik information finns i Regionala villkor, i förekommande fall (t.ex. 911 i Kanada).

   1. (a) Tvåvägsuppringning. IP-baserade nödnummertjänster har vissa begränsningar jämfört med traditionella nödsamtal och fungerar inte likadant som traditionella nödsamtal. Följande bestämmelser beskriver skillnader och begränsningar i samtal till räddningstjänsten. Ytterligare landsspecifika begränsningar beskrivs i Regionala villkor. Kunden bekräftar härmed att hen känner till och accepterar skillnaderna mellan traditionella telefonitjänster och IP-baserade telefonsamtal med avseende på samtal till nödnummer som beskrivs nedan:
    1. (i) Beskrivning av samtal till nödtjänster. Slutanvändare som använder möjligheten till tvåvägsuppringning i Google Voice kan ringa och ta emot samtal från nödtjänster utan kostnad. Nödtjänster varierar beroende på var Slutanvändaren befinner sig. När Slutanvändaren ringer nödnummer ger GVSP Slutanvändarens telefonnummer till nödtjänsten liksom den adress som Kunden har gett till Google (se Avsnitt 7.8 (c) (Kundens skyldigheter) nedan). Slutanvändare kan behöva bekräfta sin fysiska plats och sitt återuppringningsnummer eftersom nödsamtalsoperatören kanske inte har informationen.
    2. (ii) Begränsningar för samtal till nödtjänster. Följande begränsningar gäller nödsamtalstjänsten: (A) tjänsten kanske inte är tillgänglig vid ett avbrott eller störningar i internettjänster eller strömförsörjning, (B) det kanske tar längre tid innan nödsamtal ansluts till alarmeringscentralen än vid traditionella samtal till nödnummer, det kanske tutar upptaget eller samtalet kanske inte ansluts, (C) nödsamtalet kanske ansluts korrekt till alarmeringscentralen, men Slutanvändarens telefonnummer eller plats överförs inte automatiskt och operatören hos räddningstjänsten kan kanske inte ringa tillbaka, (D) nödsamtal under roaming kan dirigeras till den lokala alarmeringscentral som förknippas med Slutanvändarens registrerade nummer (Kunder ska rekommendera Slutanvändare att använda sin ursprungliga uppringningsfunktion vid roaming), (E) Slutanvändare som är döva, har hörselskador eller talsvårigheter bör ringa det lokala nödnumret direkt med texttelefon eller en bildtelefontjänst istället för 711 eller lokal motsvarighet, (F) om Slutanvändaren har flera enheter kopplade till sitt kontonummer kan det hända att (i) uppringning från alarmeringscentralen inte ringer till alla kopplade enheter och (ii) alarmeringscentraloperatören ser ett annat nummer än Slutanvändarens personliga telefonnummer, (G) om Slutanvändaren har inaktiverat inkommande samtal kanske alarmeringscentraloperatören inte kan ringa tillbaka, (H) om ett samtal med Google Voice misslyckas kanske Slutanvändaren rekommenderas slutföra nödsamtalet med enhetens ursprungliga uppringningsfunktion och (I) nödsamtal kanske inte är tillgängliga via denna samtalstjänst om (i) Google Voice-nummer med endast inkommande tjänster används och (ii) samtal som dirigeras via användarens mobiloperatörs röstsamtalsnätverk. I Kanada och på vissa andra platser måste nummer och plats som uppges i nödsamtalet tillhandahållas verbalt av Googles nödsamtalsoperatör till relevant nödnummer. Om uppringaren inte kan ange sin plats till operatören dirigeras samtalet till nödnumret för uppringarens registrerade adress.
   2. (b) Sms till nödnummer. Google Voice kanske inte stöder sms till nödnummer. Tjänster för sms till nödnummer som tillhandahålls via Google Voice kanske inte stöds över ett Wi-Fi-nätverk.
   3. (c) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för följande med avseende på Avsnitt 7.8 (a) (Tvåvägsuppringning): (i) säkerställa att adressen som registrerats i Google Voice för varje Slutanvändare är den aktuella fysiska adress där Slutanvändaren kommer att använda Google Voice (underlåtenhet att tillhandahålla aktuella adresser kan leda till att fel alarmeringscentral kontaktas och fördröja nödtjänster till Slutanvändare), (ii) informera Slutanvändare om att deras fysiska adresser kommer att delas med Telefonileverantörer, (iii) informera Slutanvändare om att de kan behöva uppge sin fysiska plats och sitt uppringningsnummer till alarmeringscentralen när de har fått kontakt, (iv) säkerställa att Slutanvändare har tillgång till ett annat sätt att kontakta nödnummer samt (v) informera Slutanvändarna om begränsningarna i nödsamtalstjänsterna (Kunden kan ladda ned och skriva ut en varningsetikett som fästs på alla enheter som används till Google Voice på support.google.com/voice/go/emergency-services).
   4. (d) Varningar vid nödsituationer. Varningar vid nödsituationer kanske inte mottas om enheterna är inställda på endast Wi-Fi eller mobiltelefonitjänster inte är tillgängliga.
   5. (e) Ansvarsfriskrivning för samtal till nödnummer. I den utsträckning lagen medger har varken GVSP eller dess Partner något ansvar enligt Avtalet (varken på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive vårdslöshet) eller annars) för skador av någon typ (inklusive direkt och indirekta skador) som uppstår under eller i samband med användning eller försök att använda Google Voice för att kontakta nödnummer, inklusive men inte begränsat till oförmåga att få kontakt med sådana tjänster, fördröjningar i alarmeringscentralens svar, nödtjänstens, alarmeringscentralens eller operatörers uppförande eller felaktigheter i informationen som tillhandahålls nödtjänsten av Telefonileverantörer eller andra tredje parter som anlitats av GVSP eller dess Partner för förmedling av samtal till nödnummer.
  9. 7.9 Avstängning. Utöver den avstängningsrätt som beskrivs i Avtalet kan GVSP blockera inkommande och utgående Google Voice-samtal eller meddelanden om GVSP rimligen slår fast att Kunden eller en Slutanvändare har använt Google Voice till följande förbjudna aktiviteter:

   1. (a) generera eller förmedla oönskade kommersiella meddelanden eller
   2. (b) driva upp samtalstrafik (t.ex. öka mängden samtal en lokal operatör kan debitera andra operatörer eller internationella intäktsdelningsbedrägerier).
  10. 7.10 Uppsägning från Kundens sida. Utöver uppsägningsrättigheter som beskrivs i Avtalet kan Kunden när som helst säga upp sin användning av Google Voice genom skriftligt meddelande till GVSP. Kundens användning av Google Voice måste upphöra omedelbart efter uppsägningen.

  11. 7.11 Ytterligare definitioner.

   ”Samtalspriser” avser de aktuella samtalspriser som anges på voice.google.com/rates.

   ”Slutanvändare” avser i samband med Google Voice potentiella användare som kan närvara på den fysiska plats där en enhet som är kopplad till Google Voice finns och är tillgänglig för användning.

   ”Avgifter” avser i samband med Google Voice de avgifter som beskrivs på http://gsuite.google.com/voice.

   ”G Suite-enhet” är den Google-enhet med vilken Kunden ingår avtal om andra G Suite-tjänster enligt definitionen i Avtalet.

   ”Alarmeringscentral” eller ”PSAP” avser tillämplig alarmeringscentral baserat på en Slutanvändares registrerade plats.

   ”Regionala villkor” avser de villkor som beskrivs på https://gsuite.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   ”Telefonileverantör” har den mening som ges i Avsnitt 7.2 (b) (ii) (Icke-närstående telefonileverantörer) i dessa Tjänstspecifika villkor.

   ”Lista över telefonileverantörer” avser den aktuella listan över Telefonileverantörer på https://gsuite.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html.