G Suite – Tjänstspecifika villkor

Termer med stora bokstäver som inte definieras i dessa Tjänstspecifika villkor har den betydelse som anges i G Suite-avtalet, G Suite-tjänstschemat för Google Clouds huvudavtal, G Suite for Education-avtalet eller andra tillämpliga avtal som reglerar användningen av G Suite-tjänster.

 1. 1. Dataregioner. Följande villkor gäller enbart för de G Suite-tjänster och den Kunddata som beskrivs i definitionen av Platslagrad data i Avsnitt 1.3 (Definitioner) av dessa Tjänstspecifika villkor:

  1. 1.1 Primär datalagring. Om Kunden använder en Utgåva av tjänsterna som berörs får Kunden använda Administratörskonsolen för att välja en Dataregion att lagra Platslagrad data på. Google kommer, enligt tillämplig lag, att lagra sådan Platslagrad data i enlighet med detta (G Suite-princip för dataregioner).

  2. 1.2 Begränsning. Kunddata som inte omfattas av G Suite-principen för dataregioner får lagras av Google på valfri plats där Google eller dess Underleverantörer har anläggningar i enlighet med Avsnitt 10.2 (Överföringar av Data från EES) i Tillägg för databearbetning (i tillämpliga fall).

  3. 1.3 Definitioner.
   1. Platslagrad data avser enbart följande primär data i Kunddata för motsvarande tjänst:

    1. (a) Gmail: Ämnesrad och text i e-postbilagor samt avsändare och mottagare av meddelanden
    2. (b) Google Kalender: händelsenamn och beskrivning av händelse, datum, tid, inbjudna, frekvens och platser.
    3. (c) Google Dokument, Google Kalkylark och Google Presentationer: filtext, inbäddade bilder och tillhörande kommentarer från slutanvändare.
    4. (d) Google Drive: ursprungligt innehåll i filen som laddades upp till Drive.
    5. (e) Hangouts Chat: meddelanden och bilagor.
    6. (f) Google Arkiv: Arkiv-exporter.
   2. Dataregion avser antingen: (a) USA eller (b) Europa.

   3. Utgåva av tjänsterna som berörs avser följande utgåvor:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise for Education
    4. (d) Drive Enterprise.
 2. 2. Google Arkiv. Följande villkor gäller enbart Google Arkiv:

  1. 1.1 Lagring. Google har ingen skyldighet att behålla arkiverad Kunddata efter det att lagringsperioden som angetts av Kunden eller Beställningsperioden för relevanta Google Arkiv-licenser om inte: (a) sådan lagringsperiod eller Beställningsperiod förnyas, (b) tillämplig lag eller juridisk process förhindrar Google från att radera data eller (c) (data omfattas av en lagring inför eventuell rättstvist som upprättats av Kunden). Om Kunden inte förnyar Google Arkiv har Google ingen skyldighet att behålla någon arkiverad Kunddata.

 3. 3. Drive Enterprise. Följande villkor gäller enbart Drive Enterprise-utgåvan:

  1. 3.1 Utfärdande av faktura.

   1. (a) Om Kunden beställer Drive Enterprise-utgåvan direkt från Google gäller följande som en del av betalnings- och faktureringsåtagandena mellan Google och Kunden: (i) Google skickar Kunden en månadsfaktura för Avgifter som ackumulerats under föregående månad om inget annat anges på webbadressen som betecknar Avgifter för en tillämplig SKU och (ii) Kunden betalar för löpande Avgifter utifrån (A) antalet Aktiva användare som Kunden har per månad och (B) mängden lagringsutrymme som använts (sett till Kundens hela domän i gigabyte) per månad och (C) köpåtaganden eller minimiåtaganden i förekommande fall. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
   2. (b) Avgifter för Kunder via återförsäljare. Om Kunden beställer Drive Enterprise-utgåvan av Återförsäljaren fastställs Avgifterna för Tjänsterna mellan Kund och Återförsäljare med undantag för att Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.
  2. 3.2 Google får blockera beteende som försöker kringgå spårning och fakturering av Aktiva användare eller lagring.

  3. 3.3 SLA-tillgodohavanden. Om Kunden beställer Drive Enterprise-utgåvan direkt från Google ställs eventuella SLA-tillgodohavanden som Kunden ska erhålla ut direkt i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstdagar) som tillämpas på Kundens nästa faktura. Om Kunden beställer Drive Enterprise-utgåvan från en Återförsäljare utfärdar Google eventuella SLA-tillgodohavanden som kan vara aktuella från Kund till Återförsäljare i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstdagar).

  4. 3.4 Definitioner. Med Aktiv användare avses en slutanvändare som (a) har loggat in för att använda Google Drive minst en gång under månaden eller (b) har data som synkroniserats med Google Drive minst en gång under kalendermånaden.

 4. 4. Cloud Search. Följande villkor gäller enbart Cloud Search:

  1. 4.1 Datakällor från tredje part. Kundens användning av datakällor från tredje part i samband med Cloud Search Enterprise omfattas av och styrs av användarvillkoren och andra avtal mellan Kund och tillämplig leverantör av datakällan från tredje part (Villkor för datakälla från tredje part). Kunden bär det fulla ansvaret för efterlevnad av sådana Villkor för datakälla från tredje part, inklusive att säkerställa nödvändiga rättigheter för att tillåta Google åtkomst till eller användning av sådana datakällor från tredje part för administration av Cloud Search Enterprise till Kund.

  2. 4.2 Ytterligare Definitioner.

   1. Objekt eller Dokument avser alla typer av digitalt innehåll som Cloud Search kan indexera, inklusive, i tillämpliga fall, DOC-, XLS-, PPT- och PDF-filer, en rad i en databas, unika webbadresser eller någon av de filtyper som stöds.

   2. Sökfråga avser en begäran som skickats av Kunden till Google via Cloud Search för att hämta information eller en uppsättning resultat.

   3. Sökapp avser en konfiguration av Cloud Search som skapats och hanterats av Kunden eller kundens utsedda ombud för att möjliggöra ett specifikt tillämpningsfall, exempelvis söka i dokument på en intranätportal eller Kundens supportverktyg.

 5. 5. Cloud Identity Management. Följande villkor gäller enbart Cloud Identity Management och vid användning av Cloud Identity Management, Google Kontakter och Google Groups for Business (kallas sammantaget Cloud Identity-tjänster):

  1. 5.1 Efterföljande gällande avtal. Om Kunden i efterhand ingår ett separat avtal under vilket Google eller en Google-partner samtycker till att tillhandahålla Cloud Identity-tjänster kommer det efterföljande avtalet att ersätta detta Avtal med avseende på Cloud Identity-tjänster. Om detta Avtal sägs upp eller löper ut kommer Google, i tillämpliga fall, att fortsätta tillhandahålla Cloud Identity-tjänster i enlighet med Cloud Identity-avtalet om inte eller tills sådant avtal sägs upp eller löper ut i enlighet med dess villkor. Cloud Identity-avtal avser ett avtal för administration av Cloud Identity-tjänster som ingås av parterna innan detta Avtal sägs upp eller löper ut.