ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ G Suite

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของบริการเหล่านี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง G Suite, บริการของ G Suite ที่ระบุไว้ในข้อตกลง Google Cloud Master, ข้อตกลง G Suite for Education หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมการใช้บริการของ G Suite

 1. 1. เขตข้อมูล ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับบริการของ G Suite และข้อมูลลูกค้าที่อธิบายไว้ในนิยามของ “ข้อมูลที่ระบุตำแหน่ง” ในข้อ 1.3 (คำนิยาม) ของข้อกำหนดเฉพาะของบริการเหล่านี้เท่านั้น

  1. 1.1 พื้นที่เก็บข้อมูลหลัก หากใช้บริการรุ่นที่มีคุณสมบัติอยู่ ลูกค้าอาจใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ระบุซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหว และ Google จะจัดเก็บข้อมูลที่ระบุดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ("นโยบายเขตข้อมูลของ G Suite”)

  2. 1.2 ข้อจำกัด สำหรับข้อมูลลูกค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบคลุมของนโยบายเขตข้อมูลของ G Suite นั้น Google อาจจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในลักษณะดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่ Google หรือหน่วย งานย่อยดำเนินงานอยู่ โดยเป็นไปตามข้อ 10.2 (การโอนข้อมูลออกจาก EEA) ของการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (ถ้ามี)

  3. 1.3 คำนิยาม
   1. "ข้อมูลที่ระบุ" หมายถึงข้อมูลหลักต่อไปนี้เท่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลูกค้าสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง

    1. (ก) Gmail: บรรทัดเรื่องและเนื้อหาของอีเมล ไฟล์แนบ และผู้ส่งหรือผู้รับข้อความ
    2. (ข) Google ปฏิทิน: ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม วันที่ เวลา ผู้ได้รับเชิญ ความถี่ และสถานที่
    3. (ค) Google เอกสาร, Google ชีต และ Google สไลด์: ข้อความในไฟล์ รูปภาพที่ฝัง และความคิดเห็นที่ผู้ใช้ปลายทางสร้างขึ้น
    4. (ง) Google ไดรฟ์: เนื้อหาไฟล์ต้นฉบับที่อัปโหลดไปยังไดรฟ์
    5. (จ) Hangouts Chat: ข้อความและไฟล์แนบ
    6. (ฉ) Google ห้องนิรภัย: ข้อมูลส่งออกของห้องนิรภัย
   2. "เขตข้อมูล" หมายถึง (ก) สหรัฐฯ หรือ (ข) ยุโรป

   3. "รุ่นที่มีคุณสมบัติ" หมายถึงรุ่นต่อไปนี้

    1. (ก) G Suite Business
    2. (ข) G Suite Enterprise
    3. (ค) G Suite Enterprise for Education
    4. (ง) Drive Enterprise
 2. 2. Google ห้องนิรภัย ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับ Google ห้องนิรภัยเท่านั้น

  1. 2.1 การเก็บรักษา Google ไม่มีภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าที่เก็บไว้ หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการเก็บรักษาที่ระบุโดยลูกค้าหรือระยะคำสั่งซื้อซึ่งมีผลกับใบอนุญาต Google ห้องนิรภัยที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่า (ก) มีการต่ออายุช่วงเวลาการเก็บรักษาหรือระยะคำสั่งซื้อ (ข) กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการทางกฎหมายป้องกันไม่ให้ Google ลบข้อมูลดังกล่าว หรือ (ค) (ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้การเก็บรักษาระหว่างดำเนินคดีซึ่งเรียกร้องโดยลูกค้า) หากลูกค้าไม่ต่ออายุการซื้อและใช้งาน Google ห้องนิรภัย Google จะไม่มีภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าที่เก็บไว้

 3. 3. Drive Enterprise ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับรุ่น Drive Enterprise เท่านั้น

  1. 3.1 การออกใบแจ้งหนี้

   1. (ก) หากลูกค้าสั่งซื้อรุ่น Drive Enterprise โดยตรงจาก Google (1) Google จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเป็นรายเดือนสำหรับค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน URL ที่กำหนดค่าบริการสำหรับ SKU ที่เกี่ยวข้อง และ (2) ลูกค้าจะมียอดสะสมและชำระค่าบริการทั้งหมดโดยอ้างอิงตาม (ก) จำนวนผู้ใช้ของลูกค้าที่ใช้งานอยู่ต่อเดือนและ (ข) ปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ (วัดจากโดเมนทั้งหมดของลูกค้าเป็นหน่วยกิกะไบต์) ต่อเดือน และ (ค) ราคาตามที่ตกลงไว้หรือข้อผูกมัดขั้นต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ในการชำระและเรียกเก็บเงินระหว่าง Google และลูกค้า หากเกี่ยวข้อง จะมีการใช้เครื่องมือวัดของ Google เพื่อกำหนดการใช้บริการของลูกค้า หากเกี่ยวข้องกับค่าบริการ
   2. (ข) ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าจากพาร์ทเนอร์ หากลูกค้าสั่งซื้อรุ่น Drive Enterprise จากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้กำหนดค่าบริการร่วมกัน เว้นแต่ว่าจะมีการใช้เครื่องมือวัดของ Google เพื่อกำหนดการใช้บริการของลูกค้า หากเกี่ยวข้องกับค่าบริการ
  2. 3.2 Google อาจปิดกั้นพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการติดตามและการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่หรือพื้นที่เก็บข้อมูล

  3. 3.3 เครดิต SLA หากลูกค้าสั่งซื้อรุ่น Drive Enterprise จาก Google โดยตรง จะมีการคืนเครดิต SLA ซึ่งอาจต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้าในรูปแบบของเครดิตเงิน (ไม่ใช่ระยะเวลาใช้บริการเพิ่มเติม) ซึ่งจะมีการนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ครั้งถัดไปของลูกค้า หากลูกค้าสั่งซื้อรุ่น Drive Enterprise จากตัวแทนจำหน่าย Google จะคืนเครดิต SLA ซึ่งอาจต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบเครดิตเงิน (ไม่ใช่ระยะเวลาใช้บริการเพิ่มเติม)

  4. 3.4 คำนิยาม “ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่” หมายถึงผู้ใช้ปลายทางซึ่ง (ก) เข้าสู่ระบบเพื่อใช้ Google ไดรฟ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนดังกล่าว หรือ (ข) เคยมีข้อมูลที่ซิงค์ไปยัง/จาก Google ไดรฟ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนตามปฏิทิน

 4. 4. Cloud Search ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับ Cloud Search เท่านั้น

  1. 4.1 แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม การใช้งานแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับ Cloud Search Enterprise จะอยู่ภายใต้และได้รับการคุ้มครองโดยข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (“ข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม”) ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงหรือใช้แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อการจัดสรรบริการ Cloud Search Enterprise ให้แก่ลูกค้า

  2. 4.2 คำนิยามเพิ่มเติม

   1. รายการ” หรือ “เอกสาร” หมายถึงเนื้อหาดิจิทัลใดๆ ที่ Cloud Search จัดทำดัชนีได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ DOCS, XLS, PPT, PDF, แถวในฐานข้อมูล, URL ที่ไม่ซ้ำ หรือประเภทไฟล์ใดๆ ที่รองรับ หากมี

   2. คำค้นหา” คำขอที่ลูกค้าส่งถึง Google เพื่อใช้ Cloud Search ในการเรียกดูข้อมูลหรือชุดผลลัพธ์

   3. แอปพลิเคชันการค้นหา” หมายถึงการกำหนดค่า Cloud Search ที่ลูกค้าหรือผู้ที่ลูกค้าแต่งตั้งสร้างและจัดการเพื่อเปิดใช้กรณีการใช้งานเพื่อธุรกิจที่เจาะจง เช่น การค้นหาในเอกสารต่างๆ ในพอร์ทัลอินทราเน็ตหรือเครื่องมือสนับสนุนของลูกค้า

 5. 5. Cloud Identity Management ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับ Cloud Identity Management เท่านั้น และดังที่ใช้กับ Cloud Identity Management, Google Contacts และ Google Groups for Business (เรียกรวมกันว่า “บริการ Cloud Identity”)

  1. 5.1 ข้อตกลงที่บังคับใช้ภายหลัง หากลูกค้าเข้าร่วมข้อตกลงแยกต่างหากในภายหลังซึ่ง Google หรือพาร์ทเนอร์ของ Google ยอมรับเพื่อให้บริการ Cloud Identity ข้อตกลงในภายหลังจะมีผลแทนข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Cloud Identity หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดหรือหมดอายุ Google จะยังคงให้บริการ Cloud Identity ต่อไปตามข้อตกลงของ Cloud Identity หากมี เว้นแต่หรือจนกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะยุติหรือหมดอายุตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง “ข้อตกลงของ Cloud Identity” หมายถึงข้อตกลงสำหรับการจัดสรรบริการ Cloud Identity ที่จัดทำขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดหรือหมดอายุ