G Suite-avtale (gratis)

Gå til vilkårene for bruk av G Suite
Gå til vilkårene for bruk av G Suite for Education

Denne G Suite-avtalen (gratis) («avtalen») inngås av og mellom Google Inc., et Delaware-selskap, med forretningsadresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA («Google») og enheten som godtar vilkårene her («kunden»). Denne avtalen styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene og gjelder fra datoen for ikrafttredelse. Avtalen trer i kraft i det kunden klikker på «Jeg godtar» nedenfor («ikrafttredelsesdatoen»). Hvis du inngår avtalen på vegne av kunden, må du bekrefte og garantere at: (i) du har full rettslig myndighet til å forplikte oppdragsgiveren din eller den juridiske personen du handler på vegne av, til disse vilkårene; (ii) du har lest gjennom og forstår denne avtalen; og (iii) du godtar denne avtalen på vegne av den juridiske personen du representerer. Hvis du ikke har rettslig myndighet til å forplikte kunden, må du ikke klikke på «Jeg godtar». Denne avtalen regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenestene.

 • 1. Tjenester.
  • 1.1 Fasiliteter og dataoverføring. Alle fasiliteter som brukes til å lagre og behandle kundedata, følger rimelige sikkerhetsstandarder som ikke er mindre beskyttende enn sikkerhetsstandardene ved fasilitetene der Google lagrer og behandler sine egne data av samme type. Google har implementert industristandardsystemer og -prosedyrer for å sikre kundedataenes sikkerhet og konfidensialitet, beskytte mot forventede trusler eller farer for kundedataenes sikkerhet eller integritet og beskytte mot uautorisert tilgang til eller bruk av kundedata. Som et ledd i tjenestene, kan Google overføre, lagre og behandle kundedata i USA eller andre land hvor Google eller Googles representanter er representert. Ved å bruke tjenestene samtykker kunden til at kundedataene kan overføres, lagres og behandles som beskrevet ovenfor.
  • 1.2 Endringer.
   • a. Av tjenestene. Google skal ha rett til å endre, suspendere eller avbryte et hvilket som helst aspekt av tjenesten når som helst og uten varsel. Dersom det er snakk om vesentlige endringer, vil kunden bli informert om det dersom vedkommende har bedt om å bli informert som slike endringer.
   • Av denne avtalen. Google forbeholder seg retten til når som helst å endre hvilke som helst av vilkårene i denne avtalen eller alle retningslinjer som gjelder for tjenesten, ved å legge ut den nye avtalen på https://gsuite.google.com/intl/no/terms/standard_terms.html eller en annen nettadresse som Google oppgir. Kunden har ansvar for regelmessig å gå gjennom eventuelle oppdateringer av avtalen. Eventuelle endringer i denne avtalen blir bindende (a) ved at kunden elektronisk godtar de oppdaterte vilkårene, eller (b) ved at kunden fortsetter å bruke tjenesten etter at disse vilkårene har blitt oppdatert av Google.
  • 1.3 Kundens eierskap til domenenavn. Før Google yter tjenestene, kan Google kontrollere at kunden eier eller kontrollerer kundedomenenavnene. Hvis kunden ikke eier eller kontrollerer kundedomenenavnene, plikter ikke Google å yte tjenestene til kunden.
  • 1.4 Annonser. Kunden godtar at Google kan formidle annonser i forbindelse med tjenesten.
 • 2. Kundens forpliktelser.
  • 2.1 Overholdelse. Kunden bruker tjenestene i overensstemmelse med de nye retningslinjene for akseptabel bruk. Fra tid til annen kan Google gjøre nye programmer eller funksjoner eller ny funksjonalitet tilgjengelig for tjenestene. Bruk av disse kan være betinget av at kunden godtar de ytterligere vilkårene. Goodle vil i tillegg gjøre andre produkter som ikke tilhører G Suite (i tillegg til tjenestene) tilgjengelig for kunden og kundens sluttkunder i samsvar med vilkårene for produkter som ikke tilhører G Suite og Googles gjeldende, produktspesifikke vilkår for bruk. Hvis kunden ikke ønsker å aktivere produktene som ikke tilhører G Suite, kan kunden velge å aktivere og deaktivere dem når som helst via administrasjonskonsollen.
  • 2.3 Kundens administrasjon av tjenestene. Kunden kan i administrasjonskonsollen angi én eller flere administratorer som får tilgang til administrasjonskontoene, og som har rett til å administrere sluttbrukerkontoene. Kunden er ansvarlig for å: (a) holde passordet og administratorkontoen konfidensielle, (b) utpeke personene som skal ha tilgang til administratorkontoen(e), og (c) sikre at alle aktiviteter som oppstår i forbindelse med administratorkontoen(e), skjer i overensstemmelse med avtalen. Kunden samtykker i at Googles ansvar ikke strekker seg til kundens interne ledelse eller administrasjon av tjenestene og at Google kun fungerer som databehandler. Kunden godtar at sluttbrukere kan legge til eller kjøpe apper fra tredjeparter (underlagt egne vilkår) fra G Suite Marketplace for bruk i deres egne sluttbrukerkontoer.
  • 2.3 Aliaser. Kunden har eneansvar for å overvåke, svare på og på annen måte behandle e-postmeldinger som er sendt til abuse- og postmaster-aliasene for kundens domenenavn, men Google kan overvåke e-postmeldinger som er sendt til slike aliaser for kundens domenenavn, slik at Google kan oppdage eventuelt misbruk av tjenestene.
  • 2.4 Samtykke fra sluttbruker. Kundens administratorer kan ha mulighet til å få tilgang til, overvåke, bruke eller gi innsyn i tilgjengelige data for sluttbrukere i sluttbrukerkontoene. Kunden skal skaffe og vedlikeholde alle nødvendige samtykker fra sluttbrukere for å tillate følgende: (i) at kunden kan ha tilgang til, overvåke, bruke og gi innsyn i disse dataene, og at Google kan gi kunden mulighet til å gjøre dette, og (ii) at Google leverer tjenestene.
  • 2.5 Uautorisert bruk. Kunden skal sette i verk kommersielt rimelige tiltak for å forhindre uautorisert bruk av tjenestene og stoppe eventuell uautorisert bruk. Kunden skal varsle Google om eventuell uautorisert bruk av, eller tilgang til, tjenestene så snart kunden blir oppmerksom på den.
  • 2.6 Begrensninger for bruk. Med mindre Google har gitt spesifikt og skriftlig samtykke til annet, skal kunden avstå fra, og utføre kommersielt ansvarlige tiltak for å forsikre seg om at en tredjepart avstår fra, følgende: (a) salg, videresalg, leasing eller funksjonell ekvivalent av tjenestene til en tredjepart (med mindre det foreligger uttrykkelig autorisasjon i denne avtalen), (b) forsøk på å foreta omvendt utvikling av tjenestene eller noen komponent, (c) forsøk på å lage en erstatning eller lignende tjeneste gjennom bruk av, eller tilgang til, tjenestene, (d) bruk av tjenestene i forbindelse med høyrisikoaktivitet, eller (e) bruk av tjenestene til å lagre eller overføre kundedata som kontrolleres for eksport under lover for kontroll av eksport. Kunden har eneansvaret for å overholde bestemmelsene i HIPAA.
  • 2.7 Forespørsler fra tredjepart. Kunden er ansvarlig for å svare på tredjepartsforespørsler. Google vil i den grad det er tillatt i henhold til lov og vilkårene for forespørselen fra tredjeparten: (a) umiddelbart varsle kunden om mottak av en forespørsel fra en tredjepart; (b) etterfølge kundens rimelige forespørsler i forsøk på å motsette seg forespørselen fra tredjeparten; og (c) gi kunden den informasjonen eller de verktøyene som kreves for at kunden skal kunne svare på forespørselen fra tredjeparten. Kunden skal først forsøke å innhente den nødvendige informasjonen for å svare på forespørselen fra tredjeparten på egen hånd, og kunden skal kun ta kontakt med Google hvis det ikke er rimelig at kunden skal kunne innhente denne informasjonen.
  • 2.8 Retningslinjer og begrensninger for bruk. Kunden kan ha én sluttbrukerkonto. Kunden skal overholde eventuelle andre retningslinjer og begrensninger for bruk som gjelder bruken av tjenesten, som Google pålegger fra tid til annen.
  • 2.9 Slutbrukere. Kunden godtar at sluttbrukere skal overholde retningslinjene for akseptabel bruk og vilkårene for sluttbrukere.
 • 3. Gebyrer. Tjenesten leveres gratis til kunden forutsatt at kunden godtar at Google kan (a) tilby valgfrie tjenester for kunden eller sluttbrukerne mot et gebyr eller (b) tilby en Premium-versjon av tjenesten mot et gebyr. Google kan når som helst avslutte den gebyrfrie versjonen av tjenesten og bare tilby en Premium-versjon. I så fall vil Google varsle kunden i henhold til del 10 i denne avtalen, og kunden har mulighet til å bytte til Premium-versjonen.
 • 4. Tekniske støttetjenester. Kunden er ansvarlig for å svare på eventuelle spørsmål og klager fra sluttbrukere eller andre tredjeparter som gjelder kundens eller sluttbrukernes bruk av tjenestene. Google gjør brukerstøtte tilgjengelig for kunden og sluttbrukerne.
 • 5. Suspensjon.
  • 5.1 Av sluttbrukerkontoer fra Google. Hvis Google gjøres oppmerksom på at en sluttbruker bryter vilkårene i avtalen, kan Google be om at kunden suspenderer kontoen til den bestemte sluttbrukeren. Hvis kunden ikke etterfølger Googles anmodning, kan Google selv suspendere sluttbrukerens konto. Google suspenderer kontoen frem til sluttbrukeren har rettet opp bruddet som forårsaket suspensjonen.
  • 5.2 Alvorlige sikkerhetsproblemer. Hvis det oppstår et alvorlig sikkerhetsproblem, kan Google, til tross for informasjonen ovenfor, velge å automatisk suspendere bruken som skaper problemene. Suspenderingen vil kun opprettholdes så lenge og i den utstrekning det er nødvendig for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet. Suspensjonen får det minste omfanget og den korteste varigheten som er nødvendig for å forhindre eller avslutte det alvorlige sikkerhetsproblemet.
 • 6. Konfidensiell informasjon.
  • 6.1 Forpliktelser. Hver part skal: (a) beskytte den andre partens konfidensielle informasjon med samme omhu som den bruker til å beskytte sin egen konfidensielle informasjon, og (b) ikke gi innsyn i den konfidensielle informasjonen, med unntak av til samarbeidspartnere, ansatte og representanter som må ha informasjonen, og som skriftlig har samtykket i å holde den konfidensiell. Hver part (og eventuelle tilknyttede selskaper, ansatte og agenter som har fått innsyn i konfidensiell informasjon) kan bare bruke den konfidensielle informasjonen til å utøve og oppfylle forpliktelser under denne avtalen, og med passende forsiktighet beskytte den. Alle partene er ansvarlige for handlinger som er foretatt av deres samarbeidspartnere, ansatte og representanter og som bryter med dette punktet.
  • 6.2 Unntak. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som: (a) mottakeren allerede var kjent med; (b) gjøres offentlig uten medvirkning av mottakeren; (c) mottakeren har kommet frem til på egen hånd; eller (d) mottakeren på lovlig vis har fått fra en annen part.
  • 6.3 Påkrevd innsyn. Hver part kan gi innsyn i den andre partens konfidensielle informasjon når loven krever det, men bare etter at parten, hvis loven tillater det: (a) bruker kommersielt rimelige tiltak for å varsle den andre parten; og (b) gir den andre parten mulighet til å bestride innsynet.
 • 7. Immaterialrettigheter, merkevareegenskaper.
  • 7.1 Immaterialrettigheter. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt heri, gir ikke denne avtalen noen av partene noen rettigheter, underforstått eller på annen måte, til den andres innhold eller noe av den andres åndsrettigheter. Mellom partene har kunden alle immaterialrettigheter til kundeopplysningene, og Google har alle immaterialrettigheter til tjenestene.
  • 7.2 Visning av merkevareegenskaper. Google kan vise de av kundens merkevareegenskaper som er godkjent av kunden (slik godkjenning gis ved at kunden laster opp merkevareegenskapene sine til tjenestene), innenfor bestemte områder på tjenestesidene. Kunden kan spesifisere bruken av dette innholdet med administrasjonskonsollen. Google kan også vise Googles merkevareegenskaper på tjenestesidene for å angi at tjenestene er levert av Google. Ingen av partene har tillatelse til å vise eller bruke den andre partens merkevareegenskaper utover det som er bestemt i denne avtalen, uten at den andre parten har gitt skriftlig samtykke til det.
  • 7.3 Begrensninger for merkevareegenskaper. Enhver bruk av en parts merkevareegenskaper skal være til fordel for parten som innehar åndsrettigheter til disse merkevareegenskapene. Parten kan i henhold til denne avtalen tilbakekalle den andre partens rett til å bruke merkevareegenskapene ved å gi den andre parten skriftlig varsel om dette og en rimelig oppsigelsesperiode.
 • 8. Publisitet. Kunden godtar at Google kan inkludere kundens navn eller merkevareinnhold i en liste over Google-kunder, på Internett eller i markedsføringsmateriale. Kunden samtykker også i at Google muntlig kan angi kunden som en kunde av de Google-produkter eller -tjenester som er gjenstand for denne avtale. Denne delen er underlagt del 7.3 (Begrensninger for merkevareinnhold).
 • 9. Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser.
  • 9.1 Erklæringer og garantier. Alle partene bekrefter at de har fullmakt og full myndighet til å inngå avtalen. Alle partene garanterer at de vil overholde alle lover og bestemmelser som gjelder tilgang og bruk av tjenestene (herunder gjeldende lover om varsler om sikkerhetsbrudd).
  • 9.2 Ansvarsfraskrivelser. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALEN, GIR INGEN PART NOEN FORM FOR GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER ANDRE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. GOOGLE INNESTÅR IKKE FOR EVENTUELT INNHOLD ELLER EVENTUELL INFORMASJON SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. KUNDEN ERKJENNER AT TJENESTENE IKKE ER EN TELEFONITJENESTE, OG AT DET GJENNOM TJENESTEN IKKE KAN FORETAS ELLER MOTTAS ANROP, INKLUDERT NØDANROP, OVER OFFENTLIGE, SVITSJEDE TELEFONINETT.
 • 10. Oppsigelse.
  • 10.1 Fra kunden. Kunden kan når som helst avbryte bruken av tjenesten.
  • 10.2 Fra Google. Kunden godtar at Google når som helst og av hvilken som helst årsak kan si opp denne avtalen og/eller slutte å levere hele eller en hvilken som helst del av tjenesten. Til tross for det forutgående gir Google kunden minst tretti (30) dagers varsel før tjenesten sies opp eller suspenderes, forutsatt at tjenesten kan sies opp med det samme hvis (i) kunden har brutt denne avtalen eller (ii) Google på rimelig vis fastslår at det er kommersielt upraktisk å fortsette å levere tjenesten på grunn av gjeldende lovgivning.
  • 10.3 Virkninger av oppsigelse. Hvis denne avtalen sies opp, skjer følgende: (i) Rettighetene som er gitt av én part til den andre, opphører umiddelbart (unntatt som oppført i denne delen), (ii) Google gir kunden tilgang til, og muligheten til å eksportere, kundedataene innen en kommersielt ansvarlig periode, og (iii) etter en kommersielt ansvarlig periode sletter Google kundedataene ved å fjerne koblingene til dem fra Googles aktive tjenere, og med tiden blir dataene skrevet over.
 • 11. Skadesløsholdelse. Kunden skal beskytte, forsvare og holde Google skadesløs fra og mot alt ansvar, skadeserstatning og omkostninger (herunder forliksomkosninger og rimelig advokatsalær) som oppstår som følge av et krav fra en tredjepart: (i) angående kundedata eller kundedomenenavn; (ii) om at egenskaper ved et kundemerke krenker eller misbruker patenter, opphavsrettigheter, firmahemmeligheter eller varemerker som tilhører en tredjepart; eller (iii) om at kundens bruk av tjenestene er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk. Parten som søker skadeerstatning, skal umiddelbart varsle den andre parten i kravet og samarbeide med den andre parten ved forsvar av kravet. Skadesløsholdende part har full kontroll og autoritet over forsvaret, med unntak av følgende: (a) et oppgjør som krever at parten som søker skadesløsholdelse, erkjenner erstatningsansvar eller betaler penger, krever den partens skriftlige samtykke på forhånd, og et slikt samtykke kan ikke holdes tilbake eller forsinkes på en urimelig måte, og (b) den andre parten kan delta i forsvaret med egne advokater for egen omkostning.
 • 12. Ansvarsbegrensning.
  • 12.1 Begrensning av indirekte ansvar. INGEN AV PARTENE KAN UNDER DENNE AVTALEN HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKT ELLER INDIREKT, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADESERSTATNINGER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, SELV OM PARTENE VISSTE OM ELLER BURDE HA VISST OM AT KRAV OM SLIKE SKADESERSTATNINGER KUNNE OPPSTÅ OG SELV OM DIREKTE SKADESERSTATNINGER IKKE ER TILFREDSSTILLENDE SOM RETTSMIDDEL.
  • 12.2 Begrensning av ansvarsstørrelse. INGEN AV PARTENE KAN HOLDES ANSVARLIG UNDER DENNE AVTALEN FOR MER ENN ETT TUSEN DOLLAR ($1000 USD).
  • 12.3 Begrensningsunntak. Disse ansvarsbegrensningene gjelder så langt det er tillat av loven, men ikke brudd på taushetsplikt, krenking av andre parters åndsrettigheter eller skadeerstatningsforpliktelser.
 • 13. Diverse.
  • 13.1 Merknader. Med mindre annet er angitt her, gjelder følgende: (a) Alle varsler må være skriftlige og sendt til den andre partens juridiske avdeling og primære kontaktperson, og (b) varselet anses som overlevert under følgende forhold: (i) Når det er bekreftet av en skriftlig kvittering, hvis det sendes med bud eller budtjeneste, eller når det er mottatt, hvis det sendes med e-post uten bekreftelse på mottak, eller (ii) når det er bekreftet via en automatisk kvittering eller elektroniske logger, hvis det sendes med faks eller e-post.
  • 13.2 Overdragelse. Ingen av partene kan overdra eller overføre noen deler av denne avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten, unntatt til en samarbeidspartner, men kun hvis: (a) tildelte part samtykker skriftlig i å bindes av vilkårene i denne avtalen, og (b) tildelende part forblir ansvarlig for forpliktelser som er pådratt under avtalen før overdragelsen. Alle andre forsøk på overføring eller overdragelse er ugyldige.
  • 13.3 Endring av kontroll. I forbindelse med endring av kontroll (for eksempel i form av aksjesalg, sammenslåing eller en annen type transaksjon): (a) skal parten som er gjenstand for endring av kontroll, gi den andre parten skriftlig varsel om dette innen tretti (30) dager etter at endring av kontroll har skjedd; og (b) kan den andre parten si opp denne avtalen med umiddelbar virkning når som helst mellom endring av kontroll og tretti (30) dager etter at vedkommende har mottatt det skriftlige varselet i punkt (a).
  • 13.4 Force majeure. Ingen av partene kan holdes ansvarlige for utilstrekkelig ytelse som skyldes forhold (for eksempel naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorhandlinger, opprør, arbeidsforhold, regjeringstiltak eller Internett-forstyrrelser) som lå utenfor partens rimelige kontroll.
  • 13.5 Ingen fraskrivelse. Manglende håndheving av innholdet i denne avtalen utgjør ikke en kravsfraskrivelse.
  • 13.6 Ugyldiggjøring. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen ikke kan håndheves, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.
  • 13.7 Ingen agentforhold. Partene er uavhengige kontraktører, og denne avtalen oppretter ikke et byrå, partnerskap eller fellesforetak.
  • 13.8 Ingen tredjepartsbegunstigede. Det er ingen tredjepartsbegunstigede i denne avtalen.
  • 13.9 Rimelig oppreisning. Det finnes ingen vilkår i denne avtalen som begrenser noen av partenes muligheter til å kreve rimelig oppreisning.
  • 13.10 Regulerende lovverk. Denne avtalen er underlagt lovene i California, uten hensyn til Californias valg av lovprinsipper. VED ALLE TVISTER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN, SAMTYKKER PARTENE I PERSONLIG Å UNDERKASTE SEG DE ENERÅDENDE DOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA.
  • 13.11 Endringer. Det skal gis skriftlig varsel om eventuelle endringer, og det skal gå tydelig frem at endringene gjelder denne avtalen.
  • 13.12 Gyldighet. Følgende deler gjelder også etter utløp eller oppsigelse av denne avtalen: del 6 (Konfidensiell informasjon), 7 (Åndsrettigheter, merkevareinnhold), 9 (Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser), 10 (Oppsigelse), 11 (Skadeløsholdelse), 12 (Ansvarsbegrensning) og 13 (Diverse).
  • 13.13 Hele avtalen. Denne avtalen, og alle dokumenter som det refereres til heri, er partenes fullstendige avtale i forbindelse med dens emne og erstatter eventuelle tidligere eller midlertidige avtaler angående dette emnet. Vilkårene som finnes på en nettadresse, og som det henvises til i denne avtalen, er herved innlemmet gjennom denne referansen.
  • 13.14 Fortolkning av motstridende vilkår. Hvis det finnes motstridende vilkår i dokumentene som utgjør denne avtalen, skal dokumentene ha følgende prioritet: avtalen, vilkår som finnes på eventuelle nettadresser.
 • 14. Definisjoner.
  • «Administrasjonskonto(er)»: den administrative konto som Google gir kunden for å administrere sluttbrukerkontoene. Bruken av administratorkontoen(e) krever et passord, som kunden får fra Google.
  • «Administrasjonskonsoll»: det nettbaserte verktøyet som Google stiller til rådighet for kunden, og som brukes til rapportering og visse andre administrative funksjoner.
  • «Administratorer»: kundens utpekte tekniske personale som administrerer tjenestene for sluttbrukere på vegne av kunden.
  • «Annonser»: nettannonser som Google viser sluttbrukere.
  • «Datterselskap»: en enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part.
  • «Merkevareegenskaper»: de varemerkenavnene, varemerkene, tjenestemerkene, logoene, domenenavnene og annet karakteristisk merkevareinnhold som hver enkelt part fra tid til annen har sikret seg.
  • «Konfidensiell informasjon»: informasjon som en part gir den andre parten innsyn i i henhold til denne avtalen, og som er merket som konfidensiell, eller som normalt ville bli vurdert som konfidensiell under de rådende omstendighetene. Kundedata er konfidensiell informasjon fra kunden.
  • «Kundeopplysninger»: opplysninger, deriblant e-post, som kunden eller sluttbrukere har stilt til rådighet, utarbeidet, sendt eller vist via tjenestene.
  • «Kundens domenenavn»:de domenenavnene som eies eller kontrolleres av kunden, som blir brukt i forbindelse med tjenestene.
  • «Alvorlig sikkerhetsproblem»: betyr enten at (a) kundens bruk av tjenestene er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk, som kan forstyrre: (i) tjenestene (ii) andre sluttbrukeres bruk av tjenestene eller (iii) Googles nettverk eller tjenere som brukes til å tilby tjenestene, eller at det (b) forekommer uautorisert tredjepartstilgang til tjenestene.
  • «Sluttbrukere»: de enkeltpersoner kunden gir tillatelse til å bruke tjenestene.
  • «Sluttbrukerkonto»: en konto som Google er vert for, og som etableres av kunden gjennom tjenestene for en sluttbruker.
  • «Lover for eksportkontroll»: alle gjeldende lover for kontroll av eksport og reeksport, herunder Export Administration Regulations (EAR) fra det amerikanske handelsdepartementet (Department of Commerce), handelssanksjoner og økonomiske sanksjoner fra det amerikanske finansdepartementets avdeling for kontroll av utenlandske aktiva (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) og International Traffic in Arms Regulations (ITAR) fra det amerikanske innenriksdepartementet (Department of State).
  • «Høyrisikovirksomhet»: virksomhet som drift av atomanlegg, flygekontroll eller livsnødvendige hjelpesystemer, der bruk av eller svikt i tjenestene kan medføre døden, personskade eller miljøskade.
  • «HIPAA»: Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske helseforsikringsloven fra 1996), slik den kan bli endret fra tid til annen, og alle forskrifter som oppstår fra denne.
  • «Åndsrettigheter»: nåværende og fremtidige globale rettigheter i henhold til lover om patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker og andre lignende rettigheter.
  • «Produkter som ikke er G Suite-produkter»: Google-produkter som ikke utgjør del av tjenestene, men som sluttbrukere kan få tilgang til med brukernavn og passord til sin sluttbrukerkonto. Google-produktene som ikke tilhører G Suite, er beskrevet på følgende nettadresse: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=no&answer=181865, eller eventuelle andre nettadresser fra Google.
  • «E-postvarslingsadresse»: den e-postadresse kunden har angitt for mottak av e-postvarsler fra Google. Kunden kan endre denne e-postadressen i administrasjonskonsollen.
  • «SDN-liste»: det amerikanske finansdepartementets liste over «Specially Designated Nationals».
  • «Tjenestesider»: de nettsider som viser tjenestene for sluttbrukerne.
  • «Suspendere»: umiddelbar deaktivering av tilgang til tjenestene, eller eventuelt deler av tjenestene, for å forhindre ytterligere bruk av tjenestene.
  • «Periode»: avtaleperioden som begynner på utstedelsesdatoen og fortsetter til det som først inntreffer av (i) slutten på forrige tjenesteperiode og (ii) avtalen sies opp i henhold til denne avtalen.
  • «Tredjepartsforespørsel»: en forespørsel fra en tredjepart om dokumentasjon om en sluttbrukers bruk av tjenestene. Tredjepartsforespørsler kan være en lovlig ransakelsesordre, en rettskjennelse, en stevning, et annet gyldig rettslig pålegg eller et skriftlig samtykke fra sluttbrukeren til utlevering av dokumentasjonen.