Avtal för G Suite (gratisutgåva)

Fortsätt till användarvillkoren för G Suite
Fortsätt till användarvillkoren för G Suite for Education

Detta avtal för G Suite (gratisutgåva) ("avtalet") har ingåtts av och mellan Google Inc., ett Delaware-företag, med kontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google") och enheten som godkänner villkoren i detta avtal ("kunden"). Avtalet rör kundens åtkomst till och användning av tjänsterna. Det träder i kraft på startdatumet. Detta avtal gäller från och med det datum då kunden klickar på knappen "Jag godkänner" nedan ("giltighetsdatum"). Om du godkänner villkoren å kundens vägnar framhåller och garanterar du att: (i) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller tillämplig enhet till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått avtalet och (iii) att du godkänner detta avtal för parten du representerar. Om du inte har denna juridiska befogenhet ska du inte klicka på knappen ”Jag godkänner” nedan. Detta avtal reglerar kundens tillgång till och användning av tjänsterna.

 • 1. Tjänster.
  • 1.1 Anläggningar och dataöverföring. Alla anläggningar som används för att lagra och behandla kunddata följer rimliga säkerhetsstandarder som inte är lägre än säkerhetsstandarden vid anläggningar där Google lagrar och behandlar egen information av liknande slag. Google har implementerat system och procedurer som minst följer branschstandard för att garantera säkerhet och sekretess för kunddata, för att skydda mot misstänkta hot eller säkerhetsrisker för kunddatas integritet samt för att skydda mot obehörig åtkomst till eller användning av kunddata. Som en del av tjänstleveransen har Google rätt att lagra och bearbeta kunddata i USA eller i ett annat land där Google eller företagets partner har anläggningar. Genom att använda tjänsterna ger kunden Google rätt att överföra, bearbeta och lagra kunddata.
  • 1.2 Ändringar.
   • a. Av tjänsterna. Google har rätt att ändra, upphäva eller avsluta vilka delar av tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande. Om Google genomför en större ändring av tjänsterna informerar Google kunden, under förutsättning att kunden har en prenumeration hos Google som innebär att man informeras om sådana ändringar.
   • Av detta avtal. Google förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal eller i policyer som rör tjänsten när som helst genom att lägga upp det nya avtalet på https://gsuite.google.com/intl/sv/terms/standard_terms.html&;eller annan webbadress som Google kan tillhandahålla. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera om avtalet har uppdaterats. Ändringar i avtalet blir bindande (i) när kunden online godkänner de uppdaterade villkoren eller (ii) av att kunden fortsätter att använda tjänsten efter att villkoren har uppdaterats av Google.
  • 1.3 Ägarskap för kundens domännamn. Innan tjänsterna tillhandahålls har Google rätt att verifiera att kunden äger eller kontrollerar kundens domännamn. Om kunden inte äger eller kontrollerar kundens domännamn är Google inte skyldigt att tillhandahålla tjänsterna.
  • 1.4 Annonser. Kunden godkänner att Google kan visa annonser i samband med tjänsten.
 • 2. Kundens förpliktelser.
  • 2.1 Efterlevnad. Kunden använder tjänsterna i enlighet med användningspolicyn. Google kan göra nya applikationer eller funktioner i tjänsterna tillgängliga. Användningen av dessa kan vara beroende av att kunden godkänner ytterligare villkor. Dessutom gör Google andra produkter som inte ingår i G Suite (utanför tjänsterna) tillgängliga för kunden och kundens slutanvändare i enlighet med produktvillkoren för dessa produkter och de tillämpliga produktspecifika användarvillkoren för Google. Kunden kan aktivera eller inaktivera produkterna som inte ingår i G Suite när som helst på administratörskonsolen.
  • 2.3 Kundadministration av tjänsterna. Kunden kan ange en eller flera administratörer via administratörskonsolen som har behörighet för att få åtkomst till administratörskontot och för att administrera slutanvändarkontona. Kunden ansvarar för att: (a) bevara sekretessen för lösenordet och administratörskontot (-kontona), (b) utse de personer som ska få åtkomst till administratörskontot (-kontona) och (c) se till att alla aktiviteter som sker i samband med administratörskontot (-kontona) följer avtalet. Kunden godkänner att Googles ansvar inte omfattar intern hantering eller administration av tjänsterna för kunden och att Google enbart verkar som databearbetare. Kunden godkänner att slutanvändare kan lägga till eller köpa program från tredje part (med separata villkor) från G Suite Marketplace för att använda i enskilda slutanvändarkonton.
  • 2.3 Alias. Kunden bär hela ansvaret för att bevaka, svara på och på annat sätt behandla e-post som skickas till aliasen "abuse" och "postmaster" för kunddomännamn, men Google kan övervaka e-post som skickas till dessa alias för kunddomännamn för att kunna identifiera missbruk av tjänsterna.
  • 2.4 Slutanvändarens medgivande. Kundens administratörer kan ha möjlighet att få åtkomst till, övervaka, använda eller yppa data som är tillgängliga för slutanvändare inom slutanvändarkonton. Kunden erhåller och bevarar alla nödvändiga godkännanden från slutanvändarna för att tillåta: (i) kundens åtkomst, övervakning, användning och yppande av dessa data och att Google ger kunden möjlighet att göra detta samt (ii) att Google tillhandahåller tjänsterna.
  • 2.5 Obehörig användning. Kunden vidtar alla kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra obehörig användning av tjänsterna och för att avbryta all obehörig användning. Kunden meddelar Google i god tid om obehörig användning av eller åtkomst till tjänsterna, om detta kommer till kundens eller återförsäljarens kännedom.
  • 2.6 Begränsningar av användningen. Om inte Google uttryckligen skriftligen godkänner det har kunden inte rätt att, samt ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att tredje part inte ska: (a) sälja, återförsälja eller leasa ut (eller liknande) tjänsterna till tredje part (om det inte uttryckligen tillåts enligt detta avtal), (b) försöka att bakåtkompilera tjänsterna eller någon komponent i tjänsterna, (c) försöka att skapa en ersättningstjänst eller en liknande tjänst genom användning av eller åtkomst till tjänsterna, (d) använda tjänsterna för högriskaktiviteter eller (e) använda tjänsterna för att lagra eller överföra kunddata vars export regleras av exportkontrollagar. Kunden är ensamt ansvarig för att följa HIPAA, om det är tillämpligt.
  • 2.7 Begäranden från tredje part. Kunden ansvarar för att besvara begäranden från tredje part. Google kommer att, i den omfattning lagen och villkoren i begäran från tredje part tillåter det: (a) utan dröjsmål informera kunden om att en begäran från tredje part tagits emot; (b) efterleva kundens rimliga begäranden rörande dess ansträngningar att bestrida en begäran från tredje part och (c) tillhandahålla kunden den information eller de verktyg som krävs för att kunden ska kunna besvara begäran från tredje part. Kunden försöker först att på egen hand erhålla den information som krävs för att svara på begäranden från tredje part och kontaktar enbart Google om kunden inte på rimligt sätt kan erhålla denna information.
  • 2.8 Användningspolicyer och begränsningar. Kunden har rätt att skapa 1 slutanvändarkonto. Kunden ska efterleva ytterligare användningspolicyer och begränsningar av tjänsten enligt begäran från Google.
  • 2.9 Slutanvändare. Kunden godkänner att slutanvändarna följer policyn för tillåten användning och villkoren för slutanvändare.
 • 3. Avgifter. Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt till kunden under förutsättning att kunden godkänner att Google kan (a) lägga till tillvalstjänster till kunden eller slutanvändarna mot en avgift eller (b) erbjuda en premiumversion av tjänsten mot en avgift. premiumversion av tjänsten mot en avgift. I detta fall informerar Google i enlighet med punkt 10 i detta avtal och kunden kan övergå till premiumversionen.
 • 4. Tekniska supporttjänster. Kunden ansvarar för att svara på frågor och klagomål från slutanvändarna eller annan tredje part som rör kundens eller slutanvändarnas användning av tjänsterna. Google gör hjälpcentret tillgängligt för kunden och slutanvändarna.
 • 5. Avstängning.
  • 5.1 Av slutanvändarkonton av Google. Om det kommer till Googles kännedom att en slutanvändare har brutit mot avtalet, har Google rätt att begära att kunden stänger av det relevanta slutanvändarkontot. Om kunden inte uppfyller Googles begäran om att stänga av ett slutanvändarkonto har Google rätt att göra det. En avstängning som initierats av Google gäller tills relevant slutanvändare har åtgärdat brottet som orsakade misstanken. En avstängning som initierats av Google gäller tills relevant slutanvändare har åtgärdat brottet som orsakade misstanken.
  • 5.2 Akuta säkerhetsproblem. Oaktat det föregående har Google rätt att automatiskt stänga av konton som brutit mot avtalet om ett säkerhetsproblem föreligger. Avstängningen gäller minst under den tid och med den omfattning som krävs för att förhindra eller avhjälpa säkerhetsproblemet.
 • 6. Konfidentiell information.
  • 6.1 Förpliktelser. Samtliga parter ska: (a) skydda den andra partens konfidentiella information med samma skyddsåtgärder som används för att skydda egen konfidentiell information, och (b) inte yppa den konfidentiella informationen, förutom till dotterbolag, medarbetare och agenter som behöver känna till den och som skriftligen accepterat att hålla den konfidentiell. Varje part (och eventuella partner, medarbetare och agenter som konfidentiell information har yppats för) får använda den konfidentiella informationen enbart för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal, under förutsättning att rimliga åtgärder tas för att skydda den. Varje part ansvarar för åtgärder av dess parter, medarbetare och agenter som bryter mot detta avsnitt.
  • 6.2 Undantag. Konfidentiell information innefattar inte information som: (a) mottagaren av den konfidentiella informationen redan kände till; (b) som blir offentliggjord utan att det är mottagarens fel; (c) som har utvecklats självständigt av mottagaren eller (d) som rättmätigt gavs till mottagaren av en annan part.
  • 6.3 Obligatoriskt yppande. Samtliga parter har rätt att yppa annan parts konfidentiella information när lagen så kräver, men enbart efter att de (i de fall där lagen tillåter det): (a) vidtagit kommersiellt rimliga åtgärder för att informera den andra parten och (b) givit den andra parten möjlighet att bestrida yppandet.
 • 7. Immateriella rättigheter, varumärkeskännetecken.
  • 7.1 Immateriell äganderätt. Vid sidan av det som uttryckligen anges här, ger detta avtal inte någon part några rättigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, till annan parts innehåll eller till någon del av annan parts immateriella äganderätt. När det gäller rättigheterna mellan parterna har kunden all immateriell äganderätt till kunddata och Google har all immateriell äganderätt till tjänsterna.
  • 7.2 Visning av varumärkeskännetecken. Google har rätt att visa de av kundens varumärkeskännetecken som kunden godkänt (kunden ger detta godkännande genom att överföra varumärkeskännetecken till tjänsterna) och enbart inom de angivna områdena på tjänstsidorna. Kunden har rätt att fastställa användningens karaktär med administratörskonsolen. Google har också rätt att visa Googles varumärkeskännetecken på tjänstsidorna för att indikera att tjänsterna tillhandahålls av Google. Ingen part har rätt att använda den andra partens varumärkeskännetecken utöver det som uttryckligen tillåts i detta avtal utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från den andra parten.
  • 7.3 Begränsningar för varumärkeskännetecken. All användning av en parts varumärkeskännetecken gäller till förmån för parten som har immateriell äganderätt till varumärkeskännetecknen. En part har rätt att återkalla den andra partens rätt att använda varumärkeskännetecknen i enlighet med detta avtal genom ett skriftligt meddelande till den andre och med en rimlig uppsägningsperiod.
 • 8. Publicitet. Kunden godkänner att Google kan använda kundens namn eller varumärkeskännetecken i en lista över Googles kunder, online eller i marknadsföringsmaterial. Kunden godkänner också att Google muntligen kan nämna kunden som kund till de av Googles produkter eller tjänster som detta avtal reglerar. Detta avsnitt gäller under förutsättningarna i avsnitt 7.3 (begränsningar av varumärkeskännetecken).
 • 9. Utfästelser, garantier och friskrivningar.
  • 9.1 Fullmakter och garantier. Varje part intygar att den har fullständig behörighet och fullständigt bemyndigande att ingå avtalet. Varje part intygar att den kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler som omfattar leverans eller användning av tjänsterna (inklusive relevant lag om avisering av säkerhetsbrott).
  • 9.2 Ansvarsfriskrivningar. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER DET, VID SIDAN AV DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, LÄMNAR INGEN PART NÅGON FORM AV GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG, UNDERFÖRSTÅDD, LAGSTIFTAD ELLER AV ANNAN TYP, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. GOOGLE LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA ELLER GENOM TJÄNSTERNA. KUNDEN ÄR MEDVETEN OM ATT KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERNA INTE ÄR EN TELEFONITJÄNST OCH ATT DET INTE GÅR ATT RINGA ELLER TA EMOT NÅGRA SAMTAL, INKLUSIVE NÖDSAMTAL, VIA ALLMÄNNA TELENÄT VIA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERNA.
 • 10. Uppsägning.
  • 10.1 Av kunden. Kunden kan avbryta användningen av tjänsten när som helst.
  • 10.2 Av Google. Kunden godkänner att Google när som helst och efter eget godtycke kan avsluta avtalet och/eller avsluta tillhandahållandet av hela eller delar av tjänsten. Google kommer dock ändå att ge minst trettio (30) dagars förvarning till kunden innan tjänsten avslutas, med undantag för att tjänsten kan avslutas omedelbart om (i) kunden har brutit mot detta avtal eller (ii) Google rimligen fastställer att det är kommersiellt opraktiskt att fortsätta tillhandahålla tjänsten sett till gällande lag.
  • 11.2 Effekter vid uppsägning. Om detta avtal avslutas: (i) upphör omedelbart de rättigheter som den ena parten gett till den andra (med undantag för vad som sägs i detta avsnitt), (ii) ger Google kunden åtkomst till och möjlighet att exportera kundens data under en kommersiellt rimlig tidsperiod och (iii) raderar Google, efter en kommersiellt rimlig tidsperiod, kundens data genom att ta bort funktioner som pekar på dem på Googles aktiva servrar och med tiden skriva över dem.
 • 11. Gottgörelse. Kunden gottgör, försvarar och håller Google skadeslöst mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som uppkommer i samband med fordran från tredje part: (i) avseende kunddata eller kunddomännamn; (ii) att kundens varumärkeskännetecken gör intrång i eller felanvänder patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller varumärke tillhörande tredje part; eller (iii) rörande kundens eller dess slutanvändares användning av tjänsterna som bryter mot policyn om tillåten användning. Den part som söker gottgörelse ska utan dröjsmål informera den andra parten om fordran och samarbeta med den andra parten i arbetet med att bestrida fordran. Den gottgörande parten har fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande över försvaret, förutom: (a) vid eventuell förlikning där parten som söker gottgörelse måste erkänna ansvar eller betala ut en summa pengar. Detta kräver skriftligt förhandsgodkännande från den parten (sådant godkännande ska inte hållas tillbaka eller försenas utan anledning) och (b) om den andra parten deltar i försvaret med eget ombud och på egen bekostnad.
 • 12. Ansvarsbegränsning.
  • 12.1 Begränsning av indirekt ansvar. INGEN AV PARTERNA ANSVARAR ENLIGT DETTA AVTAL FÖR UTEBLIVEN INTÄKT ELLER INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE. DETTA GÄLLER ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR KUNNAT UPPSTÅ OCH ÄVEN OM DIREKTA SKADOR INTE UTGÖR EN GOTTGÖRELSE.
  • 13.2 Begränsning av ansvarsomfattning. INGENDERA PARTEN KAN ENLIGT DETTA AVTAL HÅLLAS ANSVARIG MED ETT BELOPP STÖRRE ÄN ETT TUSEN (1000) USD.
  • 13.3 Undantag från begränsningar. Dessa ansvarsfriskrivningar gäller till fullo i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, men de gäller inte vid brott mot sekretesskyldigheten, den ena partens brott mot den andra partens immateriella rättigheter eller vid krav på gottgörelse.
 • 13. Övrigt.
  • 13.1 Meddelanden. Om inget annat anges här (a) måste alla meddelanden vara skriftliga och vara adresserade till den andra partens juridiska avdelning och primära kontaktperson och (b) meddelande anses då ha lämnats: (i) när det verifieras med skriftligt kvitto om det skickats med personligt bud, försändelse som ankommer följande dag eller när den tas emot vid sändning med post utan mottagningskvitto, eller (ii) när den verifierats genom automatiskt kvitto eller elektroniska loggar vid sändning via fax eller e-post.
  • 13.2 Överlåtelse. Ingen av parterna har rätt att överföra eller överlåta någon del av detta avtal utan skriftligt godkännande från den andra parten, förutom till ett dotterbolag, dock enbart om: (a) den övertagande parten skriftligen godkänner att omfattas av avtalsvillkoren och (b) den överlåtande parten förblir ansvarig för förpliktelser som uppkommit i samband med avtalet före överlåtelsen. Alla andra försök till överföring eller överlåtelse är ogiltiga.
  • 13.3 Ändring av kontroll. Vid en förändring av kontrollen (exempelvis genom ett köp eller en försäljning av aktier, en sammanslagning eller annan form av företagstransaktion): (a) ska parten som drabbats av förändringen av kontroll skriftligen informera den andra parten inom trettio dagar efter förändringen av kontroll och (b) den andra parten kan direkt säga upp detta avtal när som helst mellan kontrollförändringen och trettio dagar efter det att parten erhållit skriftligt meddelande enligt underavsnitt (a).
  • 13.4 Force Majeure. Ingen av parterna ansvarar för ofullständig verkställighet som orsakas av förhållanden (exempelvis naturkatastrofer, krig eller terrorism, upplopp, arbetsvillkor, statliga åtgärder och Internetstörningar) som ligger utanför partens rimliga kontroll.
  • 13.5 Inget avstående. Misslyckande att hävda någon bestämmelse i detta avtal utgör inte något avstående från dess giltighet.
  • 13.6 Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras vara omöjlig att verkställa, äger de övriga ytterligare villkoren full giltighet.
  • 13.7 Ingen agentur. Parterna är oberoende leverantörer, och ingen agentur, partnerskap eller joint venture skapas genom detta avtal.
  • 13.8 Inga utomstående förmånstagare. Det finns inga förmånstagare hos tredje part enligt detta avtal.
  • 13.9 Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Inget i detta avtal begränsar någon av parternas förmåga att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.
  • 13.10 Gällande lag. Detta avtal faller under Kaliforniens lagstiftning, exklusive Kaliforniens val av lagbestämmelser. FÖR EVENTUELLA KONFLIKTER SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER RÖR DETTA AVTAL GODKÄNNER PARTERNA ATT DOMSTOLARNA I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN HAR EXKLUSIV OCH PERSONLIG DOMSRÄTT.
  • 13.11 Tillägg. Alla tillägg måste göras skriftligen och måste innehålla uttrycklig information om att det rör sig om ett tillägg till detta avtal.
  • 13.12 Ansvar efter uppsägning. Följande avsnitt fortsätter att gälla efter att detta avtal har sagts upp eller avslutats: avsnitten 6 (Konfidentialitet), 7 (Immateriell äganderätt, varumärkeskännetecken), 9 (Fullmakter, garantier och friskrivningar), 10 (Uppsägning), 11 (Gottgörelse), 12 (Ansvarsbegränsning) och 13 (Övrigt).
  • 13.13 Hela avtalet. Detta avtal, och alla dokument som refereras till i det, utgör parternas hela avtal rörande ämnet och det åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal om ämnet. Villkoren som finns på en webbadress och refereras i detta avtal ingår härmed genom denna referens.
  • 13.14 Tolkning av motstridiga villkor. Om det uppstår en konflikt mellan de dokument som utgör detta avtal, gäller dokumenten i följande ordning: avtalet och de villkor som finns på en webbadress.
 • 14. Definitioner.
  • "Administratörskonto(n)" avser det administrativa konto som Google förser kunden med för administration av tjänsterna. Användningen av administratörskontot (-kontona) kräver ett lösenord som Google tillhandahåller kunden.
  • "Administratörskonsol" avser det onlineverktyg som Google tillhandahåller kunden för rapportering och vissa andra administrativa funktioner.
  • "Administratörer" avser den tekniska personal som kunden utser för att administrera tjänsterna för slutanvändare å kundens vägnar.
  • "Annonser" avser onlineannonser som Google visar för slutanvändarna.
  • "Partner" avser en enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller omfattas av en parts allmänna kontroll.
  • "Varumärkeskännetecken" avser varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkeskännetecken tillhörande någon av parterna.
  • "Konfidentiell information" avser information som yppas av en part till den andra parten under detta avtal och som markerats som konfidentiell eller som normalt skulle betraktas som konfidentiell under de rådande omständigheterna. Kunddata är kundens konfidentiella information.
  • "Kunddata" avser data, inklusive e-post, som tillhandahålls, genereras, skickas eller visas via tjänsterna av kund eller slutanvändare.
  • "Kundens domännamn" avser de domännamn som kunden äger eller kontrollerar och som används i samband med tjänsterna.
  • "Säkerhetsproblem" avser antingen: (a) en slutanvändares bruk av tjänsterna som bryter mot policyn för tillåten användning, som kan störa: (i) tjänsterna; (ii) andra slutanvändares användning av tjänsterna eller (iii) Googles nätverk eller servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna; eller (b) tredje parts obehöriga åtkomst till tjänsterna.
  • "Slutanvändare" avser de individer för vilka kunden medger användning av tjänsterna.
  • "Slutanvändarkonto" avser ett konto som Google är värd för och som kunden har skapat via tjänsterna åt en slutanvändare.
  • "Exportkontrollagar" avser alla tillämpliga lagar och regler för export och återexport, inklusive: Export Administration Regulations ("EAR") som regleras av USA:s Department of Commerce, handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som regleras av USA:s Treasury Department's Office of Foreign Assets Control och International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som regleras av USA:s Department of State.
  • "Högriskaktiviteter" avser exempelvis drift av kärnkraftsanläggningar, flygledning eller livsuppehållande system, där utebliven leverans av tjänsterna kan leda till dödsfall, personskador eller miljöskador.
  • "HIPAA" avser Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, med tillägg, och alla förordningar som utfärdats under den.
  • "Immateriell äganderätt" avser aktuella och framtida globala rättigheter under patentlag, upphovsrättslag, lag om företagshemligheter, varumärkeslag, lag om ideell rätt och andra liknande rättigheter.
  • "Produkter som inte ingår i G Suite" avser Google-produkter som inte ingår i tjänsterna, men som slutanvändarna kan få åtkomst till med användarnamn och lösenord för slutanvändarkontona. Produkter som inte ingår i G Suite är de som anges på följande webbadress: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=sv&answer=181865 eller en annan webbadress som tillhandahålls av Google.
  • "E-postadress för aviseringar" avser den e-postadress som kunden angett för mottagande av e-postaviseringar från Google. Kunden kan ändra denna e-postadress via administratörskonsolen.
  • "SDN-lista" är USA:s Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals.
  • "Tjänstsidor" avser webbsidorna som visar tjänsterna för slutanvändarna.
  • "Stänga av eller avstängning" avser omedelbar inaktivering av åtkomsten till tjänsterna, eller delar av tjänsterna, och förhindrar vidare användning av tjänsterna.
  • "Period" betyder avtalets löptid, som inleds på startdatumet och löper till det som infaller först av (i) slutet på den sista tjänsteperioden eller (ii) att avtalet sägs upp enligt de villkor som anges här.
  • "Begäran från tredje part" avser en begäran från tredje part om register som rör slutanvändarens bruk av tjänsterna. Begäran från tredje part kan vara husrannsakningsorder, domstolsbeslut, stämning, annat giltigt juridiskt beslut eller skriftligt godkännande från slutanvändaren som medger yppandet.