ข้อกำหนดของ G Suite (ฟรี)

ไปที่ ข้อกำหนดในการให้บริการของ G Suite
ไปที่ ข้อกำหนดในการให้บริการของ G Suite for Education

ข้อตกลงของ G Suite (ฟรี) ("ข้อตกลง") นี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง Google Inc. ซึ่งเป็นบรรษัทในเดลาแวร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 ("Google") และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อการเข้าถึงและการใช้งานบริการของลูกค้า และจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีผลเป็นต้นไป ข้อตกลงนี้มีผล ณ วันที่ลูกค้าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่าง ("วันที่มีผล") ถ้าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของลูกค้า ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีอำนาจตามกฎหมายเต็มที่จะลงนามผูกพันผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้; (ii) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้ และ (iii) คุณยอมรับข้อตกลงนี้ ในนามของบุคคลหรือฝ่ายที่คุณเป็นตัวแทน ถ้าคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลงนามผูกพันลูกค้า โปรดอย่าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่าง ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการของลูกค้า

 • 1. บริการ
  • 1.1 หน่วยงานและการโอนข้อมูล สถานที่ทั้งหมดที่ใช้เพื่อจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลของลูกค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ไม่ด้อยกว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ที่ Google จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภทเดียวกันด้วยตนเอง Google จะใช้ระบบและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นอย่างน้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยและข้อมูลที่เป็นความลับของข้อมูลของลูกค้า ป้องกันภัยคุกคามหรืออันตรายที่คาดไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความถูกต้องของข้อมูลของลูกค้า และป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้งานข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ในฐานะส่วนหนึ่งของการให้บริการ Google อาจมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่ Google หรือตัวแทนมีหน่วยงานอยู่ ในการใช้บริการเหล่านี้ ลูกค้ายินยอมให้มีการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า
  • 1.2 การแก้ไข
   • ก. บริการ Google มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติส่วนใดๆ ของบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ถ้า Google มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริการ Google จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องสมัครรับข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาก Google
   • ข้อตกลงนี้ Google สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ ตลอดจนนโยบายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศข้อตกลงใหม่ที่ https://gsuite.google.com/intl/th/terms/standard_terms.html หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจมีให้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจทานการอัปเดตสำหรับข้อตกลงนี้เป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพัน (i) ด้วยการยอมรับทางออนไลน์ของลูกค้าสำหรับข้อกำหนดที่อัปเดต หรือ (ii) หลังจากที่ลูกค้าใช้บริการต่อไป หลังจากการอัปเดตข้อกำหนดต่างๆ โดย Google
  • 1.3 การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนของลูกค้า ก่อนที่จะให้บริการ Google จะต้องยืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของหรือควบคุมชื่อโดเมนของลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ใช่เจ้าของ หรือควบคุมชื่อโดเมนของลูกค้า Google จะไม่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า
  • 1.4 โฆษณา ลูกค้ายอมรับว่า Google สามารถแสดงโฆษณาร่วมกับการให้บริการได้
 • 2. ภาระหน้าที่ของลูกค้า
  • 2.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ลูกค้าจะใช้บริการตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ Google อาจสร้างแอปพลิเคชัน คุณลักษณะ หรือการทำงานเพิ่มเติมสำหรับบริการซึ่งอาจใช้งานได้ในบางขณะ ซึ่งการใช้งานอาจขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าโดยตรงหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีให้ผ่านทางผู้ค้าปลีก นอกจากนี้ Google จะกำหนดให้ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite (นอกเหนือจากบริการ) ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite และข้อกำหนดในการให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Google ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ G Suite ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านทางคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • 2.3 การดูแลระบบบริการโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถระบุผู้ดูแลระบบหนึ่งคนหรือหลายคนผ่านทางคอนโซลผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบและดูแลบัญชีของผู้ใช้ทั่วไป ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อ: (ก) การรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ดูแลระบบ (ข) การมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ และ (ค) การตรวจสอบว่าการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ดูแลระบบเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับว่าความรับผิดชอบของ Google จะไม่รวมถึงการจัดการภายในหรือการดูแลบริการสำหรับลูกค้า และ Google เป็นเพียงผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ลูกค้ายอมรับว่าผู้ใช้ปลายทางสามารถเพิ่มหรือซื้อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (ตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับอื่น) จาก G Suite Marketplace เพื่อใช้ในบัญชีผู้ใช้ปลายทางนั้นๆ
  • 2.3 ชื่อแทน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการติดตามตรวจสอบ ตอบสนอง และประมวลผลอีเมลที่ส่งไปยังชื่อแทน "abuse" และ "postmaster" สำหรับชื่อโดเมนของลูกค้า แต่ Google อาจตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังชื่อแทนเหล่านี้สำหรับชื่อโดเมนของลูกค้า เพื่อให้ Google สามารถระบุการใช้บริการในทางที่ผิดได้
  • 2.4 ความยินยอมของผู้ใช้ปลายทาง ผู้ดูแลระบบของลูกค้าอาจสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานได้ภายในบัญชีผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้าจะขอรับและรักษาหนังสือแสดงความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นจากผู้ใช้ปลายทาง เพื่ออนุญาตให้: (i) ลูกค้าสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนี้ และเพื่อให้ Google กำหนดให้ลูกค้าสามารถดำเนินการดังกล่าว และ (ii) Google สามารถให้บริการได้
  • 2.5 การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการใช้งานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และยุติการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะแจ้งแก่ Google ในทันทีเมื่อทราบว่ามีการใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • 2.6 ข้อจำกัดการใช้ ยกเว้นกรณีที่ Google ยอมรับอย่างเจาะจงและเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะไม่ และจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามจะไม่: (ก) จำหน่าย จำหน่ายต่อ ให้เช่าบริการนี้แก่บุคคลที่สาม หรือดำเนินการใดๆ ที่เทียบเท่ากัน (ยกเว้นที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้) (ข) พยายามทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับต่อบริการหรือองค์ประกอบใดๆ (ค) พยายามสร้างบริการทดแทนหรือบริการที่คล้ายกันผ่านการใช้หรือการเข้าถึงบริการ (ง) ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือ (จ) ใช้บริการเพื่อเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลของลูกค้าที่มีการควบคุมการส่งออกตามกฎหมายควบคุมการส่งออก ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการปฏิบัติตาม HIPAA
  • 2.7 คำขอของบุคคลที่สาม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตอบกลับคำขอของบุคคลที่สาม Google จะดำเนินการภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและตามข้อกำหนดของคำขอของบุคคลที่สาม เพื่อ: (ก) แจ้งแก่ลูกค้าโดยทันทีเมื่อได้รับคำขอของบุคคลที่สาม (ข) ปฏิบัติตามคำขออันสมเหตุสมผลของลูกค้าเกี่ยวกับการพยายามที่จะคัดค้านคำขอของบุคคลที่สาม และ (ค) ให้ข้อมููลและเครื่องมือแก่ลูกค้าตามที่จำเป็นในการที่ลูกค้าจะตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม ขั้นแรก ลูกค้าจะดำเนินการเพื่อขอรับข้อมูลที่จำเป็นในการตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามด้วยตนเอง และจะติดต่อ Google เฉพาะเมื่อมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
  • 2.8 นโยบายและข้อจำกัดในการใช้งาน ลูกค้าได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้ปลายทางได้ 1 บัญชี ลูกค้าจะปฏิบัติตามนโยบายและข้อจำกัดในการใช้งานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ตามที่ Google ร้องขอในบางโอกาส
  • 2.9 ผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้ายอมรับว่าผู้ใช้ปลายทางจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และข้อกำหนดของผู้ใช้ปลายทาง
 • 3. ค่าบริการ บริการนี้มีให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องยอมรับว่า Google อาจ (ก) เพิ่มบริการเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางโดยมีค่าบริการ หรือ (ข) ให้บริการเวอร์ชันพิเศษโดยมีค่าบริการ Google อาจหยุดให้บริการเวอร์ชันที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเสนอเฉพาะเวอร์ชันพรีเมียม ในกรณีนี้ Google จะแจ้งให้ทราบโดยสอดคล้องกับข้อ 10 ของข้อตกลงนี้ และลูกค้าจะมีโอกาสในการแปลงเป็นเวอร์ชันพรีเมียม
 • 4. 5. บริการสนับสนุนทางเทคนิค ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตอบคำถามและข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางของลูกค้า Google จะกำหนดให้ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าสามารถใช้ศูนย์ช่วยเหลือได้
 • 5. การระงับ
  • 5.1 ของบัญชีผู้ใช้ปลายทางโดย Google ถ้า Google ทราบถึงการละเมิดข้อตกลงโดยผู้ใช้ปลายทาง Google อาจขอให้ลูกค้าระงับบัญชีผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจง ถ้าลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของ Google ในการระงับบัญชีของผู้ใช้ปลายทาง Google อาจดำเนินการเอง ระยะเวลาของการระงับการใช้งานโดย Google จะกินเวลาจนกว่าผู้ใช้ปลายทางดังกล่าวได้แก้ไขการละเมิดที่ทำให้เกิดการระงับแล้ว
  • 5.2 ปัญหาด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน ภายในเงื่อนไขข้างต้น ถ้ามีปัญหาการรักษาความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน Google อาจระงับการใช้งานที่เป็นการล่วงละเมิดโดยอัตโนมัติ การระงับจะอยู่ภายในขอบเขตและระยะเวลาต่ำสุดที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือยุติปัญหาด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
 • 6. ข้อมูลที่เป็นความลับ
  • 6.1 ภาระหน้าที่ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะ: (ก) คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายด้วยมาตรฐานความระมัดระวังเดียวกับที่ใช้คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ และ (ข) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ยกเว้นสำหรับพันธมิตร พนักงาน และตัวแทนที่จำเป็นต้องทราบ และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (และพันธมิตร พนักงาน และตัวแทนที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ) สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น พร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการคุ้มครองข้อมูล คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของพันธมิตร พนักงาน และตัวแทนของตนในการละเมิดหัวข้อนี้
  • 6.2 ข้อยกเว้น ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่: (ก) ผู้รับข้อมูลที่เป็นความลับทราบอยู่แล้ว (ข) กลายเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับ (ค) ผู้รับพัฒนาขึ้นโดยอิสระ หรือ (ง) ผู้รับได้รับมาจากบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • 6.3 การเปิดเผยที่กำหนด คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายได้ต่อเมื่อมีการกำหนดตามกฎหมาย แต่หลังจากที่: (ก) ใช้ความพยายามอันควรแก่เหตุผลในเชิงพาณิชย์สำหรับการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ และ (ข) ให้โอกาสอีกฝ่ายคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้จะสามารถเปิดเผยได้ถ้ามีการอนุญาตตามกฎหมาย
 • 7. 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณลักษณะของตราสินค้า
  • 7.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ข้อตกลงนี้ไม่มีการให้สิทธิ์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งโดยนัยและอื่นๆ สำหรับเนื้อหาหรือทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย ระหว่างทั้งสองฝ่าย ลูกค้าจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในข้อมูลของลูกค้า และ Google จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการ
  • 7.2 การแสดงคุณลักษณะของตราสินค้า Google สามารถแสดงคุณลักษณะของตราสินค้าของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตโดยลูกค้าเท่านั้น (การอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าอัปโหลดคุณลักษณะขตราสินค้าของตนเข้าสู่บริการ) และภายในพื้นที่ซึ่งกำหนดให้ของหน้าเว็บบริการ ลูกค้าสามารถระบุลักษณะการใช้งานได้ด้วยการใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ Google สามารถแสดงคุณลักษณะของตราสินค้าของ Google ในหน้าเว็บบริการเพื่อระบุว่า Google เป็นผู้ให้บริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแสดงหรือใช้คุณลักษณะตราสินค้าของอีกฝ่าย ยกเว้นที่อนุญาตตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย
  • 7.3 ข้อจำกัดของคุณลักษณะของตราสินค้า การใช้งานคุณลักษณะของตราสินค้าของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะใช้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับคุณลักษณะของตราสินค้าเหล่านั้น ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถยกเลิกสิทธิ์ของอีกฝ่ายสำหรับการใช้คุณลักษณะของตราสินค้าของตนตามข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและระยะเวลาที่จะยุติการใช้งานอย่างสมเหตุสมผล
 • 8. การประชาสัมพันธ์ ลูกค้ายอมรับว่า Google สามารถรวมชื่อและคุณลักษณะของตราสินค้าของลูกค้าในรายชื่อลูกค้าของ Google ทั้งทางออนไลน์และในเอกสารส่งเสริมการขาย ลูกค้ายอมรับว่า Google อาจอ้างถึงลูกค้าในทางวาจาว่าเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หัวข้อนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 7.3 (ข้อจำกัดของคุณลักษณะของตราสินค้า)
 • 9. การรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  • 9.1 การรับรองและการรับประกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าตนมีอำนาจและสิทธิ์เต็มที่ในการทำข้อตกลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลต่อการให้บริการหรือการใช้บริการของตน ตามแต่ละกรณี (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการแจ้งการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่มีผลบังคับ)
  • 9.2 การจำกัดความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ยกเว้นที่ระบุอย่างชัดเจนในที่นี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดข้อกำหนด GOOGLE ไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่สามารถเข้าถึงโดยหรือผ่านบริการ ลูกค้ารับทราบว่าบริการนี้ไม่ใช่บริการโทรศัพท์ และบริการนี้ไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมถึงสายบริการฉุกเฉิน ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ผ่านชุมสายสาธารณะ
 • 10. การยุติ
  • 10.1 โดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยุติการใช้บริการได้ตลอดเวลา
  • 10.2 โดย Google ลูกค้ายอมรับว่า Google สามารถยุติข้อตกลงนี้ และ/หรือยุติการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตลอดเวลา และด้วยสาเหตุใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น Google จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนการยุติหรือระงับบริการ โดยที่บริการนั้นอาจถูกยุติโดยทันที ถ้า (i) ลูกค้าละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (ii) Google มีเหตุอันควรให้พิจารณาว่าการให้บริการนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์
  • 11.3 ผลของการยุติบริการ หากข้อตกลงนี้ยุติการใช้งาน: (i) สิทธิ์ที่คู่สัญญามีให้ต่ออีกฝ่ายจะสิ้นสุดในทันที (ยกเว้นที่กำหนดไว้ในส่วนนี้) (ii) Google จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและความสามารถในการส่งออกข้อมูลของลูกค้าแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และ (iii) หลังจากระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ Google จะลบข้อมูลของลูกค้าโดยนำตัวชี้ไปยังข้อมูลของลูกค้าในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานของ Google ออก และเขียนทับเมื่อเวลาผ่านไป
 • 11. การให้ความคุ้มครอง ลูกค้าจะให้ความคุ้มครอง ป้องกัน และดำเนินการให้ Google พ้นจากความรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าระงับคดีและค่าทนายตามสมควร) ที่เกิดจากการอ้างของบุคคลที่สาม: (i) เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าหรือชื่อโดเมนของลูกค้า (ii) ว่าคุณลักษณะตราสินค้าของลูกค้าละเมิดหรือถือครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (iii) เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางที่ละเมิดข้อตกลง ฝ่ายที่ขอให้มีความคุ้มครองจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบในทันทีเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและร่วมมือกับอีกฝ่ายในการแก้ต่างข้อเรียกร้อง ฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองจะสามารถควบคุมและมีอำนาจเต็มในการแก้ต่าง ยกเว้น: (ก) การระงับคดีที่กำหนดให้ฝ่ายที่ขอให้มีความคุ้มครองยอมรับผิด หรือชำระเงิน จะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายนั้นก่อน และความยินยอมดังกล่าวจะต้องกระทำโดยไม่รีรอหรือล่าช้าโดยปราศจากเหตุผล และ (ข) อีกฝ่ายสามารถเข้าร่วมการแก้ต่างในคดีโดยมีทนายความของตนเองและแบกรับค่าใช้จ่ายเอง
 • 12. 13. ข้อจำกัดความรับผิด
  • 13.1 ข้อจำกัดความรับผิดทางอ้อม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับการสูญเสียรายได้ หรือความเสียหายโดยอ้อม กรณีพิเศษ เหตุที่เกิดขึ้นเอง เหตุที่เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น ข้อยกเว้น หรือการลงโทษ แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทราบหรือควรทราบว่าความเสียหายนี้อาจเกิดขึ้นได้ และแม้ว่าค่าเสียหายโดยตรงจะไม่ถือเป็นการชดเชย
  • 13.2 ข้อจำกัดจำนวนเงินความรับผิด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดตามข้อตกลงนี้เป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐฯ ($1000 USD)
  • 13.3 ข้อยกเว้นของข้อจำกัด ข้อจำกัดความรับผิดเหล่านี้จะมีผลภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แต่จะไม่มีผลต่อการละเมิดภาระหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สาม หรือภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
 • 13. เบ็ดเตล็ด
  • 13.1 ประกาศ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ (ก) การแจ้งทั้งหมดจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึงแผนกกฎหมายและบุคคลที่ติดต่อหลักของแต่ละฝ่าย และ (ข) การแจ้งจะถือว่าได้ส่งมอบแล้วเมื่อ: (i) มีการยืนยันการรับเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าส่งโดยผู้ส่งเอกสาร บริษัทรับส่งเอกสารข้ามคืน หรือเมื่อได้รับ ถ้าส่งทางไปรษณีย์โดยไม่มีการยืนยันการรับ หรือ (ii) เมื่อยืนยันด้วยการรับอัตโนมัติหรือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าส่งทางโทรสารหรืออีเมล
  • 13.2 การมอบหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายหรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ยกเว้นแก่หน่วยงานในเครือ โดยมีเงื่อนไขดังนี้: (ก) ผู้รับมอบหมายยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และ (ข) ฝ่ายที่มอบหมายยังคงมีความรับผิดต่อภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ก่อนที่จะมีการมอบหมาย การพยายามโอนหรือมอบหมายใดๆ จะถือเป็นโมฆะ
  • 14.3 การเปลี่ยนแปลงการควบคุม เมื่อเกิดการเปลี่ยนสิทธิ์ในการควบคุม (ตัวอย่างเช่น ผ่านการซื้อหรือขายหุ้น การรวมบริษัท หรือรูปแบบอื่นๆ ของการทำธุรกรรมขององค์กร): (ก) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เกิดการเปลี่ยนการควบคุมจะต้องแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายภายในสามสิบวันหลังจากเกิดการเปลี่ยนการควบคุม และ (ข) อีกฝ่ายสามารถยุติข้อตกลงนี้โดยทันทีเมื่อใดก็ได้ ระหว่างการเปลี่ยนการควบคุมและสามสิบวันหลังจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในมาตราย่อย (ก)
  • 13.4 สิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีส่วนรับผิดต่อการปฏิบัติที่ไม่เพียงพอ ภายในขอบเขตที่เกิดจากสภาวะ (ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย จราจล สถานการณ์ด้านแรงงาน การดำเนินการของภาครัฐ และความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต) ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมในวิสัยของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  • 13.5 ไม่มีการสละสิทธิ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์
  • 13.6 การเป็นโมฆะบางส่วน ถ้ามีบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
  • 13.7 ไม่มีตัวแทน คู่สัญญาเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน และข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้เกิดตัวแทน พันธมิตร หรือผู้ร่วมทุน
  • 14.8 ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้
  • 13.9 การเยียวยาที่สามารถกระทำได้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิ์ของคู่สัญญาในการแสวงหาการเยียวยาที่สามารถกระทำได้
  • 13.10 กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียโดยยกเว้นกฎสำหรับการเลือกกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อพิพาทที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง คู่สัญญายินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอันเป็นส่วนบุคคลและเฉพาะตัวของศาลที่อยู่ในซานตาคลาราเคาท์ตี แคลิฟอร์เนีย
  • 13.11 การแก้ไข การแก้ไขใดๆ จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการแก้ไขข้อตกลงนี้
  • 13.12 การบังคับใช้ในภายหลัง หัวข้อต่อไปนี้จะมีผลอยู่แม้ว่าข้อตกลงนี้หมดอายุหรือยุติการมีผลบังคับไปแล้วก็ตาม: ข้อ 6 (ข้อมูลที่เป็นความลับ) 7 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณลักษณะตราสินค้า) 9 (การรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ) 10 (การยุติ) 11 (การให้ความคุ้มครอง) 12 (ข้อจำกัดความรับผิด) และ 13 (เบ็ดเตล็ด)
  • 13.13 ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้และเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญา เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ และมีผลเหนือข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้าหรือในขณะเดียวกันในหัวเรื่องนั้นๆ ข้อกำหนดที่มีอยู่ที่ URL และอ้างอิงในข้อตกลงนี้ ให้ถือว่ามีการรวมไว้ในที่นี้ด้วยวิธีอ้างอิง
  • 13.14 การตีความข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ถ้ามีข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารที่ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงนี้ เอกสารดังกล่าวจะมีผลบังคับตามลำดับความสำคัญดังนี้: ข้อตกลง และข้อกำหนดที่อยู่ใน URL ต่างๆ
 • 14. คำจำกัดความ
  • "นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้" หมายถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับบริการที่มีให้ที่ https://gsuite.google.com/intl/th/terms/use_policy.html หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจมีให้
  • "บัญชีผู้ดูแลระบบ" หมายถึงบัญชีสำหรับการดูแลระบบที่มีให้กับลูกค้าโดย Google เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบของบริการ การใช้บัญชีของผู้ดูแลระบบต้องใช้รหัสผ่าน ซึ่ง Google จะจัดให้แก่ลูกค้า
  • "คอนโซลการดูแลระบบ" หมายถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ Google ได้จัดเตรียมให้กับลูกค้าเพื่อการทำรายงานและเรียกใช้ฟังก์ชันการดูแลระบบอื่น ๆ
  • "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึงบุคลากรทางเทคนิคที่ลูกค้ามอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางในนามของลูกค้า
  • "โฆษณา" หมายความถึงโฆษณาออนไลน์ที่ Google แสดงให้ผู้ใช้ปลายทางได้ชม
  • "พันธมิตร" หมายถึงนิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ในการควบคุมระดับเดียวกับคู่สัญญา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • "คุณลักษณะของตราสินค้า" หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นตราสินค้าอื่นๆ ของคู่สัญญา ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในบางโอกาส
  • "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยคู่สัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้ และมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อมูลลับ หรืออยู่ในวิสัยที่จะพิจารณาว่าเป็นข้อมูลลับในสถานการณ์นั้นๆ ข้อมูลของลูกค้าคือข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าคือข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า
  • "ข้อมูลของลูกค้า" หมายถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงอีเมล ที่มีให้ สร้างขึ้น ส่งผ่านหรือแสดงผ่านทางบริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
  • "ชื่อโดเมนลูกค้า" หมายถึงชื่อโดเมนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งจะใช้เพื่อเชื่อมโยงกับบริการ
  • "ปัญหาด้านความปลอดภัยเร่งด่วน" หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: (ก) การใช้บริการของลูกค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดข้องกับสิ่งต่อไปนี้: (i) บริการ (ii) การใช้บริการของผู้ใช้ปลายทางคนอื่น (iii) เครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่ใช้ในการให้บริการ หรือ (ข) การเข้าถึงบริการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • "ผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึงบุคคลที่ลูกค้าอนุญาตให้ใช้บริการ
  • "บัญชีผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึงบัญชีที่ให้บริการโดย Google และกำหนดให้กับผู้ใช้ปลายทางทั่วไปโดยลูกค้าผ่านทางบริการ
  • "ข้อกำหนดของผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่อยู่ใน URL ต่อไปนี้: https://gsuite.google.com/intl/th/terms/user_terms.html หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจมีให้
  • "กฎหมายควบคุมการส่งออก" หมายถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำ รวมถึง Export Administration Regulations ("EAR") ที่บังคับใช้โดยกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจที่บังคับใช้โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศของกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา และ International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") ที่บังคับใช้โดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • "ศูนย์ช่วยเหลือ" หมายถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Google ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.google.com/support/a หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจมีให้
  • "กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง" หมายถึงการใช้งานเช่นปฏิบัติการของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ การควบคุมจราจรทางอากาศ หรือระบบช่วยชีวิต ซึ่งการทำงานล้มเหลวของบริการอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
  • "HIPAA" หมายถึงกฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act ปี ค.ศ. 1996 ซึ่งอาจมีการแก้ไขหลังจากนั้น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกภายใต้อำนาจของกฎหมายนี้
  • "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ทั่วโลกในปัจจุบันและอนาคต ตามกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยสิทธิ์อันชอบธรรม และสิทธิ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
  • "ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite" หมายถึงผลิตภัณฑ์ Google ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบริการ แต่อาจเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ปลายทาง โดยใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ปลายทาง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite มีข้อกำหนดใน URL ต่อไปนี้: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=th&answer=181865 หรือ URL อื่นๆ ที่ Google อาจมีให้
  • "ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite" หมายความถึงข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นซึ่งอ่านได้จาก URL ต่อไปนี้: "https://gsuite.google.com/intl/th/terms/additional_services.html" หรือ URL อื่น ๆ ที่ Google อาจจัดเตรียมไว้ให้ในบางโอกาส
  • "ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือน" หมายถึงที่อยู่อีเมลที่ลูกค้ากำหนดให้ เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Google ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลนี้ได้ผ่านทางคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • "รายการ SDN" คือรายการสัญชาติบุคคลที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
  • "หน้าบริการ" หมายถึงหน้าเว็บที่แสดงบริการให้กับผู้ใช้ปลายทาง
  • "บริการ" หมายถึงบริการต่างๆ (เช่น G Suite Premier Edition, G Suite หรือ G Suite (ฟรี) เป็นต้น) ซึ่งมีคำอธิบายโดยละเอียดที่นี่: https://gsuite.google.com/intl/th/terms/user_features.html หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้
  • "{0/ระงับ" หรือ "การระงับ" หมายถึงการปิดการใช้งานการเข้าถึงบริการหรือองค์ประกอบของบริการในทันที ตามที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการต่อไป
  • "ระยะเวลา" หมายถึงระยะเวลาของข้อตกลง ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่มีผลและดำเนินต่อไปจนถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดถึงก่อน (i) เวลาสิ้นสุดระยะเวลาของบริการสุดท้าย หรือ (ii) ข้อตกลงถูกยุติตามที่ระบุในที่นี้
  • "คำขอของบุคคลที่สาม" หมายถึงคำขอจากบุคคลที่สาม เพื่อขอรับระเบียนเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทาง คำขอของบุคคลที่สามอาจเป็นหมายค้นตามกฎหมาย คำสั่งศาล หมายศาล คำสั่งตามกฎหมายที่มีผลบังคับอื่นๆ หรือคำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้ปลายทางที่อนุญาตให้มีการเปิดเผย